อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 21 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Nacreous cloudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆสีมุก หรือเมฆเนครีอัส
Narrow beam radiogoniometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิโอโกนิออมิเตอร์ แบบลำคลื่นแคบ
National standard barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์มาตรฐาน แห่งชาติ
Navigalbe semicircleไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีกเดินเรือ
Nebulosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนบูโลซัส (neb)
Nephelometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนฟเฟลอมิเตอร์
Nephoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโฟสโคป หรือเครื่องตรวจเมฆ
Net pyranometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพรานอมิเตอร์รวม หรือเครื่องวัดรังสีสุทธิจากดวงอาทิตย์
Net pyrgeometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์จีออมิเตอร์รวม
Net Pyrradiometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์เรดิออมิเตอร์ รวม
net radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีสุทธิ
Net solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีสุทธิ ของดวงอาทิตย์
Net terrestrial radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีสุทธิของ โลก
Night glow - Night sky radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงเรืองฟ้าในเวลา กลางคืน หรือการแผ่รังสีของท้องฟ้าในเวลากลางคืน
Nimbostratusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆนิมโบสเตรตัส (นส. - Ns)
Noctilucent cloudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆนอคติลิวเซน หรือเมฆสี
Normal barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์ธรรมดา
Norterly windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมฝ่ายเหนือ
Northeast windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมตะวันออกเฉียง เหนือ
Northwest windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมตะวันตกเฉียงเหนือ
Nuclei - counterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดปริมาณนิ วคลีไอ