อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 45 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
False Cirrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอลซซีร์รัส
Family of depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มดีเปรสชัน
Fermanent depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันถาวร
Fetchไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะทางเดินของคลื่น หรือแหล่งกำเนิดคลื่น
Fferic recorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเฟอริค เรคคอร์ดเดอร์ หรือเครื่องบันทึกพลังแม่เหล็กไฟฟ้าในบรรยากาศ
Fibratusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟเบรตัส (fib)
Field capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุความชื้นสนาม
Filling of a depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอ่อนกำลังลงของ ดีเปรสชัน
Fineman nephoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจเมฆแบบไฟ น์แมน
Firnไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิมะน้ำแข็ง
Firn lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวหิมะน้ำแข็ง หรือเส้นขอบหิมะน้ำแข็ง
Flash floodไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่า
Float barographไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาโรกราฟแบบลูกลอย
Floccusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลอคคัส (flo)
Floodไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำท่วม หรือ น้ำขัง
Flux of radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมารการแผ่รังสี
Fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอก
Fog bankไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกเป็นปื้น
Fog dispersal - Fog dissipationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดหมอก - การสลายตัวของหมอก
Fog patchไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกเป็นหย่อม
Fohnไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเฟิน
Fohn break - Fohn gapไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องโหว่เมฆเฟิน
Fohn cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆเฟิน
Fohn wall - Fohn bankไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำแพงเมฆเฟิน - ปื้นเมฆเฟิน
Fohn waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นเฟิน
Folar easterliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมตะวันออกแถบขั้ว โลก
Forced convectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลขึ้นเนื่องจาก แรงดัน
Forest fire cloudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆที่เกิดจากไฟป่า
Fortin barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์แบบ ฟอร์ติน
Fractusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟรคตัส (fra)
Free air fohnไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเฟินในอากาศ
Free convectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลขึ้นอย่าง อิสระ
Freezing levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับเยือกแข็ง
Freezing pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเยือกแข็ง
Freezing rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนเยือกแข็ง
Frictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเสียดทาน
Friction layer หรือ planetary boundary layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นบรรยากาศที่มี แรงเสียดทาน
Frigorimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรีโกริมิเตอร์
Frontal fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกในแนวปะทะอากาศ
Frontal rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนแนวปะทะ
Frontal thunderstormsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศ
Frostไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำค้างแข็ง
frostไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำค้างแข็ง (ภาคเหนือเรียกว่าเหมยขาบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า แม่คะนิ้ง )
Frost - point hygrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮกรอมิเตอร์จุด เยือกแข็ง
Funnel - Funnel column -Trunkไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำกรวย งวง