อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 32 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Earth light (earthshine)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงจากโลก
Easterly troughไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันออก
Easterly windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมฝ่ายตะวันออก
Effective radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีที่มีประ สิทธิผลสมดุลย์กัน
Ekman spiralไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงเกลียวของเอคแมน
Electrical hygrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮกรอมิเตอร์แบบ ไฟฟ้า
Electrical thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ระบบ ไฟฟ้า
Emanometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีมานอมิเตอร์
Emittance - Radiant emittanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจาย หรือการส่งรังสี
Emittance of the earth' surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งรังสีของผิว พื้นโลก
Entrainmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนเทรนเมนท์ หรือการเข้าไปผสม
Entrance regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณลมพัดเข้าหา กัน
Equatorial easterliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมตะวันออกแถบ ศูนย์สูตร
Equatotial westerliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมแถบตะวันตกแถบ ศูนย์สูตร
Equivalent head or tail windไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสมือนลมหัว หรือเสมือนลมส่งท้าย
Equivalent longitudinal windไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสมือนลมลองจิจูด หรือเสมือนลมตามเส้นลองจิจูด
Eulerian windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมยูเลเรี่ยน
Evaporation fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกเกิดจากการระเหย
Evaporation panไม่ระบุศัพท์บัญญัติถาดวัดการระเหยของ น้ำ
Evaporation tankไม่ระบุศัพท์บัญญัติถังวัดการระเหยของ น้ำ
Evaporimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีแวพโพริมิเตอร์ หรือเครื่องวัดการระเหยของน้ำ
Evaporogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิแวพโพโรแกรม หรือกราฟน้ำระเหย
Evaporographไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิแวพโพโรกราฟ หรือเครื่องวัดน้ำระเหยแบบกราฟ
Evapotranspirometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิแวพโพทรานส์ไพรอ มิเตอร์ หรือเครื่องวัดการระเหยของน้ำในดินและพืช
Exceptional visibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนวัสัยนอกเกณฑ์
Exhaust trailไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกซซอสท์เทรล หรือพวยไอเสีย
Exit regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณลมพัดออกจาก กัน
Extinction coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิของการลด ความสว่าง
Extra - terrestrial radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีภายนอกขอบเขต ของโลก
Extreme temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิสูงที่ สุด/ต่ำที่สุด
Eye fof stormไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาพายุ
Eygrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮกรอมิเตอร์