อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 80 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Calvasไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลวัส (cal)
Cantact anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบนับสัมผัส
Cap Cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆ (ยอดเขา) รูปหมวดแก๊ป หรือเมฆคลุม
Capacity of the windไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุลม
Capillary potentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์ของการซึมขึ้น
Capillary rise of soil moistureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลซึมขึ้นไปของ ความชื้นในดิน
Capillatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคฟิลเลตัส (cap)
Castellanusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคสเตลลานัส (cas)
Catchment area ,Basin Area,watershedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นที่รับน้ำ
Cathode - ray radiogoniometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดิโอโกนิออมิเตอร์ แบบรังสีแคโทด
Ceiling projectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรเจคเตอร์ฐานเมฆ
Ceilometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีลลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดฐานเมฆ
Central depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันตัวกลาง
Chemical hygrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮกรอมิเตอร์แบบใช้ วัตถุเคมี
Cirrocumulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆซีร์โรคิวมูลัส (ซค. - Cc)
Cirrostratusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆซีร์โรสเต รตัส(ซส. - Cs)
Cirrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆซีร์รัส (ซ. - ci)
Clear air turbulence (CAT)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปั่นป่วนในอากาศ แจ่มใส
Clear skyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องฟ้าแจ่มใส
Clearing - clearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปิดของท้องฟ้า
Clinometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคลนอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลาด
Cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆ
Cloud Amountไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนเมฆ
Cloud bankไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆปื้น
Cloud barไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆแท่ง
Cloud baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานเมฆ
Cloud baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดเมฆ
Cloud Classificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดแบ่งแยกเมฆ
Cloud forestไม่ระบุศัพท์บัญญัติดงเมฆ ป่าเมฆ
Cloud formation and arrangement of cloudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดเมฆและการจัด ตัวของเมฆ
Cloud from firesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆที่เกิดจากไฟไหม้
Cloud height meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความสูง ของเมฆ
Cloud identificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งแยกชนิดของ เมฆ
Cloud layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆชั้น
Cloud modificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดัดแปรเมฆ
Cloud searchlightไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟส่องฐานเมฆ
Cloud sectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆในส่วนหนึ่ง ๆ
Cloud sheetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆแผ่น
Cloud skyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องฟ้ามีเมฆเป็น ส่วนมากหรือมีเมฆค่อนข้างมาก (เมฆคลุ้ม)
Cloud streetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆทาง
Cloud symbolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญลักษณ์เมฆ
Cloud systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเมฆ
Cloud system of a depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเมฆของพายุ ดีเปรสชัน
Cloud veilไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆม่าน
Clouds due to volcanic eruptionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆภูเขาไฟระเบิด
Clouds from waterfallsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆที่เกิดจากน้ำตก
Clouds resulting from explosion (Mushroom cloud)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆที่เกิดจากการ ระเบิด (เมฆดอกเห็ด)
Clouds resulting from industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆที่เกิดจากการ อุตสาหกรรม
Col - neutral pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณคอล หรือ จุดความกดเป็นกลาง
Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศหนาว
Cold front thunderstormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศเย็น
Cold waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นอากาศหนาว
Compensated pyrheliometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมเพนเซทเตด ไพร์ฮีลิออมิเตอร์
Compensated scale barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์แบบใช้ มาตราส่วนสัมพันธ์กับความกดอากาศ
Condensation trail (contrail)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนเดนเซชั่นเทรล หรือคอนเทรล หรือพวยการกลั่นตัว
Congestusไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนเจสตัส (con)
Contrast of luminaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปรียบเทียบความ สว่าง
Contrast thresholdไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดเริ่มต้นในการ เปรียบเทียบ
Convectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลขึ้นของกระแส อากาศในแนวยืน หรือการพาความร้อน
Convection cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของการไหลวนใน แนวยืน
Convective cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆที่เกิดจากการพา ความร้อน
Convective thunderstormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศลอยขึ้น
Coolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศเย็น
Corpuscular radiation (corpuscular rays)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีคอร์ปัส คูลาร์ หรือรังสีคอร์ปัสคูลาร์
Cosmic radiation (cosmic rays)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีคอสมิค หรือรังสีคอสมิค
Countergradient windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมต้านเกรเดียนท์
Counting anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบนับจำนวน
Creeping (lag) of aneroid barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่องช้าของ บารอมิเตอร์ตลับ
Crest cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆยอดเขา
Cross windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมขวาง
Cryopedometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไครโอพีดอมิเตอร์
Cumuliform cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆก่อตัวในทางตั้ง
Cumulonimbusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆคิวมูโลนิมบัส (คน. - Cb)
Cumulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆคิวมูลัส (ค. - Cu)
Cup anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย
Cyanometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซอานอมิเตอร์
Cyclone modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบพายุไซโคลน
Cyclonic rotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนเข้าหาศูนย์ กลาง หรือการหมุนเวียนเป็นเกลียวก้นหอย
Cyclonic shearไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเชียร์แบบไซคลอนิค
Cyclostrophic windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมไซโคลสโทรฟิค