สุขภาพจิต

หมวด สุขภาพจิต
มีคำศัพท์ 50 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย จำนวน 12 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
A
B
CDE
F
G
H
I
J
K
LM
N
O
P
Q
RS
T
U
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
สติปัญญาสติปัญญาการใช้ศักยภาพแห่งความฉลาดที่จะรู้ คิด รอบคอบ สำหรับวางแผนแก้ไขให้บรรลุตามความต้องการอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นภาพใหญ่กว่าความฉลาดที่คิดอย่างฉับไว มีปฏิภาณไหวพริบแก้ไข ซึ่งเรียกว่า เชาวน์ปัญญา นั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมและหนังสือที่เกี่ยวข
สุขภาพจิตสุขภาพจิตสภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจากการมีวิธีการมองตนมองโลก รวมทั้งสามารถจัดการกับความคิด อารมณ์ และการแสดงออกต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ภายใต้สภาพแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนแปลง โดยลักษณะองค์รวมของสุขภาพจิตประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่แบ่งอ
สุขภาพจิตกลุ่มพิเศษการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงานการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน ในกลุ่มคนที่มีความเฉพาะตามสถานะหรือบทบาท
สุขภาพจิตครอบครัวสุขภาพจิตครอบครัวการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่ครอบครัว ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายวัยที่จะดำเนินงาน แตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ ลูกหลาน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปู่ยาตายาย เป็น
สุขภาพจิตชุมชนสุขภาพจิตชุมชนการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่ชุมชน (สังคมเล็ก ๆ) ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายวัยที่จะดำเนินงาน แตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ
สุขภาพจิตตามพื้นที่พิเศษสุขภาพจิตตามพื้นที่พิเศษการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน ในสถานที่ที่มีความเฉพาะ อาทิเช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เรือนจำ/ราชทัณฑ์ สถานสงเคราะห์ ศาลครอบครัว ศาลไกล่เกลี่ย รวมถึงพื้นที่เสียงภัย ประสบภัยพิบัติ หรือประสบเหตุจากการสู้รบ เป็นต้น ซึ่งสถานที่นั้นมีกลุ่มคนท
สุขภาพจิตระดับบุคคลสุขภาพจิตระดับบุคคลการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน ในกลุ่มคน ทุกระดับ โดยส่วนใหญ่จะเน้นตามวัย ตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ แรงงาน ผู้ต้องขัง เป็นต้น ซึ่งจะ
สุขภาพจิตสถานที่ทำงานสุขภาพจิตสถานที่ทำงานการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ ทั้งการทำงานในโรงงาน การทำงานในออฟฟิช การทำงานในแคมป์ก่อสร้าง หรือสถานที่ดำเนินการรูปแบบอื่น เช่น ห้าง ร้านค้า ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายที่จะดำเนินงานและแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคน
สุขภาพจิตสถานบริการสาธารณสุขสุขภาพจิตสถานบริการสาธารณสุขการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นสถานบริการสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลหรือศูนย์สาธารณสุขในหน่วยงานอื่นนอกจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายที่จะดำเนินง
สุขภาพจิตสถานศึกษาสุขภาพจิตสถานศึกษาการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายที่จะดำเนินงานและแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคน นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น
สุขภาพจิตสังคมสุขภาพจิตสังคมการดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สังคมภาพรวมหรือสังคมของกลุ่มคน (สังคมกลุ่มใหญ่) ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายหรือแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเรียน แรงงาน วัยเกษียณ กลุ่มพนักงาน สื่อมวลชน เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู
ส่งเสริมสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพจิตมุมมองการดำเนินงานที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีหรือ กลุ่มคนทั่วไปให้มีอยู่อย่างสมำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพจิต ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการดำเนินงานนี้มิได้กระทำเพียงผู้ดำเนินงานสุขภาพจิตเท่านั้น หากแต่ยังมีเครือข่ายสุขภาพจิต