สุขภาพจิต

หมวด สุขภาพจิต
มีคำศัพท์ 50 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย จำนวน 2 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
A
B
CDE
F
G
H
I
J
K
LM
N
O
P
Q
RS
T
U
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
จิตประสาท (โรคประสาท)จิตประสาท (โรคประสาท)เป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่ไม่รุนแรง ไม่ใช่โรคทางระบบประสาท แต่แสดงอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้จิตใจแปรปรวน อ่อนไหวง่าย มักมีความรู้สึกสบายใจ วิตกกังวลอยู่เสมอ ไม่สามารถควบคุมความรู้สึก อารมณ์ หรือพฤติกรรมให้เหมือนเดิมได้ อาการทางกายมักแสดงออกไ
จิตเวชจิตเวชนัยที่หนึ่ง เป็นวิชาที่เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ที่มีความผิดปกติสลับซับซ้อนอย่างมาก ยากที่จะมองเห็นหรือพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องพิจารณาด้วยพยาธิสภาพทางกายหรือพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งคาบเกี่ยวกับวิชาอื่น ๆ เช่น จิตวิทยา สั