การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 1,278 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Oat Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์โอ๊ต
Oat-Cell Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งหลอดลม
Obedienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่อฟังคำสั่ง, การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม
Obeseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ้วน
Obesityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอ้วน, โรค, ความอ้วนไขมัน, โรคอ้วน, อ้วน, อ้วนมาก, โรคอ้วนฉุ, ความอ้วน, ภาวะอ้วน
Obesity in Diabetesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอ้วนในเบาหวาน, โรคอ้วนในเบาหวาน
Obesity of Trunkไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันจับมากตามลำตัว
Obesity, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ้วนตามแนวกลางตัว, อ้วนบริเวณส่วนกลางลำตัว
Obesity, Truncalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ้วนตามลำตัว, อ้วนเฉพาะลำตัว, อ้วนตามบริเวณลำตัว, อ้วนตามตัวแต่แขนขาเล็ก
Object Permanenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงที่ของรูปร่างของวัตถุ
Objective Findingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวที่สามารถสังเกตได้
Objectivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุประสงค์หลัก, วัตถุ, วัตถุประสงค์
Objectives, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุประสงค์ร่วมกัน
Objectives, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุประสงค์ทั่วไป
Objectives, Instructionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมุ่งหมายของการสอน
Objectives, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดประสงค์เฉพาะ
Objectives, Specify the Decisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดเป้าหมายของการตัดสินใจ
Objectives, Subspecificไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุประสงค์ย่อย
Objectivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุประสงค์
Objectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุ, สิ่งของ
Objects, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุที่แห้ง
Objects, Flyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะเก็ดระเบิด
Objects, Realไม่ระบุศัพท์บัญญัติของจริง
Obligue, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหน้าท้อง, กล้ามเนื้ออินเตอร์นัลอ็อบลีก
Obliguric Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปัสสาวะน้อย
Obliqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยหักในแนวเฉียง, เอียงหรือเฉียง, กล้ามเนื้อสะเอว, รอยหักเฉียง
Oblique Jet Impactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสทิศทางเฉียง
Oblique Meridianไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวเฉียง
Oblique Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อดึงทะแยง
Oblique Viewไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพรังสีท่าเฉียง
Oblique View, Right Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าเฉลียงขวา
Oblique-Transmittedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉียงๆ
Obliteratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายไป, ปิดตัน
Obliterationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตัน
Oblong Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างยาวรี
Obscenityไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบหนังสือโป๊
Observationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกต, การสังเกตอาการโดยทั่วๆไป, การสังเกตการปฎิบัติงาน
Observation Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสังเกตการ
Observation of Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกตผู้สัมผัสโรค
Observation Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบตรวจ
Observation Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำกล้อง
Observation, Closeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
Observation, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจโดยตรง, การสังเกตโดยตรง
Observation, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกตทั่วไป
Observation, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจร่างกายโดยทั่วๆไป
Observation, Gross Pathologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกตลักษณะชิ้นเนื้อ
Observation, Naturalisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกตตามธรรมชาติ
Observational Rating Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตราส่วนประมาณค่าแบบสังเกต
Observational Studyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาเชิงสังเกต
Observational Techniquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการสังเกต, การวัดผลโดยการสังเกต
Observersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้สังเกตการณ์, ผู้ทำการศึกษา
Observers, Participantไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้สังเกตการณ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง
Observing Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองจากการสังเกต
Obsessionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ำคิด, ความคิดครอบงำ, การคิดซ้ำๆ, ความหมกมุ่น
Obsessional Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการย้ำคิด
Obsessive Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติย้ำคิดย้ำทำ
Obsessive Thinkingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ำคิด
Obsessive-Compulsiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติย้ำคิดย้ำทำ
Obsessive-Compulsive Disorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำ, โรคย้ำคิดย้ำทำ, โรคประสาทแบบย้ำคิดย้ำทำ, ความผิดปกติแบบย้ำคิดย้ำทำ
Obsessive-Compulsive Neurosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทแบบย้ำคิดย้ำทำ, โรคประสาทย้ำคิดย้ำทำ
Obsessive-Compulsive Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำ
Obsessive-Compulsive Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบมีอาการย้ำคิดย้ำทำ
Obsolescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้าสมัย
Obstetric Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแทรกในระยะใกล้คลอด
Obstetric Factors, Previousไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยที่เกี่ยวกับประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด
Obstetric Forcepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้คีม, คีมดึงช่วยคลอด, คีมช่วยคลอด, การทำคลอดด้วยคีม, การใช้คีม, คีมทำคลอด
Obstetric Status, Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพการตั้งครรภ์ปัจจุบัน
Obstetrical Forcepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมทำคลอด, การทำคลอดด้วยคีม, การใช้คีม, คีมดึงช่วยคลอด, คีมช่วยคลอด
Obstetrical Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลสูติศาสตร์
Obstetricsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูติกรรม, สูติศาสตร์
Obstetrics, Modernไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูติศาสตร์สมัยปัจจุบัน
Obstetrics, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้เรื่องสูติศาสตร์ภาคปกติ
Obstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตัน, ถูกอุด
Obstruction of Circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันในระบบไหลเวียน
Obstruction, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันที่สมบูรณ์, การอุดตันทั้งหมด, การอุดตันโดยสิ้นเชิง, การอุดตัน, ภาวะอุดกั้นจนตัน
Obstruction, Complete, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันแบบเฉียบพลันและสมบูรณ์
Obstruction, Intrabronchialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงอุดกั้นในหลอดลม
Obstruction, Intrabronchiolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงอุดกั้นในหลอดลม
Obstruction, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันของลำไส้
Obstruction, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะอุดกั้นเชิงกล, การอุดตัน
Obstruction, Neurogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นเนื่องจากทางประสาท
Obstruction, Outflow Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันของทางออก
Obstruction, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะอุดกั้นที่ไม่ถึงตัน, การอุดตันเพียงบางส่วน, การอุดตันแบบไม่สมบูรณ์, กดเพียงบางส่วน, การอุดตันบางส่วน, การอุดตันที่ไม่สมบูรณ์, การอุดกั้นไม่ถึงตัน
Obtectไม่ระบุศัพท์บัญญัติดักแด้แบบออบเทคท์
Obtundation, Progressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทึ่มรุดหน้า
Obturator Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทออบทูเรเตอร์, ประสาทออบตูเรเตอร์
Obturatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองออบทูเรเตอร์, แกนใน
Obturators, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อที่ยึดปุ่มต้นขากับกระดูกหัวหน่าว
Occasionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นบางครั้ง, พบบ้าง, มีบ้าง,
Occipitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกท้ายทอย
Occipital Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานของกะโหลกศีรษะ, ส่วนย้อยจากท้ายทอย, กระดูกท้ายทอย
Occipital Cortexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองที่อยู่ในส่วนท้ายทอย, ส่วนนอกของสมองใหญ่
Occipital Lobeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนท้ายทอย, ออกซิพิตัลโลบ, สมอง, บริเวณส่วนหลังของสมอง
Occipital Nodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมที่ท้ายทอย
Occipital Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิปิตาลไซนัส
Occipital-Nuchal Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดค่อนข้างไปทางด้านหลัง
Occipito-Frontal Viewไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าตรงจากหลังไปหน้า
Occipito-Posterior Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้ายทอยเฉียงหลังหรืออยู่หลัง
Occiputไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้ายทอย, ส่วนนำไม่ใช่ศีรษะ, ฐานกะโหลก, ท่าหัวที่ก้มเต็มที่
Occiput Peristent Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กท่าศีรษะที่ท้ายทอยอยู่ทางด้านหลัง
Occluded, Partiallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกบีบบางส่วน
Occludersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวปิดกั้น
Occlusal Line Angle, Proximoไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมของรอยต่อด้านซอกฟันกับด้านสบฟัน
Occlusal Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ของการสบฟัน
Occlusal Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหน้าด้านที่สบกัน
Occlusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปิดทับ, การอุดตันทั้งหมด, การอุดตัน
Occlusion, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุดได้สนิท
Occlusion, Effectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสบฟันที่มีประสิทธิผล
Occlusion, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุดบางส่วน
Occlusion, Punctalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดรูเปิดท่อน้ำตา
Occlusiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปิดกั้น
Occlusive Dressingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิดแผลไว้
Occlusive Tapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเทปที่ทำหน้าที่ปิดกั้น
Occult Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดแฝง, เลือดที่เห็นทางกล้องจุลทรรศน์, ตรวจพบมีเลือด, เลือดจำนวนน้อยๆ
Occult Blood in Stoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดปนออกมากับอุจจาระ
Occupation Group, Hazardไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดปัญหาอนามัยจากการประกอบอาชีพ
Occupational Counselorsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักอาชีวะบำบัด
Occupational Dentistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีวทันตแพทยศาสตร์, ทันตกรรมอุตสาหกรรม
Occupational Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจากอาชีพ, โรคเกิดจากอาชีพ, โรคซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพ, โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
Occupational Exposureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับพิษจากอาชีพการทำงาน
Occupational Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีวอนามัย
Occupational Health Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีวสุขศึกษา
Occupational Health Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลอุตสาหกรรม, อาชีวอนามัย, การพยาบาล
Occupational Health Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีวอนามัย, การบริการ, บริการอาชีวอนามัย
Occupational Hygieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีวสุขศาสตร์
Occupational Hygienistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักอาชีวสุขศาสตร์
Occupational in Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานกิจกรรมบำบัดในโรงเรียน
Occupational Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
Occupational Risksไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายจากอาชีพ
Occupational Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีวนิรภัย
Occupational Therapistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมบำบัด, งานอาชีวบำบัด, อาชีวบำบัด
Occupational Therapy, Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาชีวบำบัด
Occupationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาชีพ
Occurrenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดของโรค
Occurrence, Uboquitousไม่ระบุศัพท์บัญญัติพบทั่วไปในสิ่งที่มีชีวิต
Oceanographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุทรศาสตร์
Ocelliไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาเดี่ยว
Ocellusไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาเดี่ยว
Ochlophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัวคนมากๆ
Ochratoxin Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์คร่าท๊อกซินเอ
Ochratoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษออคร่าท๊อกซิน, สารพิษออคราทอกซิน, โอคราท็อกซิน
Ochronosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโครโนซิส, โรค
Ocimum Basilicumไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบโหระพา
Octaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปด
Octadecylไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุมูลออกตะเดซิล
Octahedral Holesไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องออคตาฮีดรอน, ช่องออกตาฮีดรอน
Octahedronไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรงเหลี่ยมแปดหน้า, รูปทรงแปดหน้า, ออกตาฮีดรอน
Octane Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขออกเทน
Octanoic Thiokinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกตาโนอิกไธโอไคเนส
Octapeptideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ๊อกตะเปปไทด์
Octave Band Filter Setsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวิเคราะห์ความถี่
Octet Ruleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎออกเทต
Octylไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกทิล
Octyl Callateไม่ระบุศัพท์บัญญัติออคธิลแคลเลท
Ocular Acheไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดตา
Ocular and Orbital Structuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกตาและส่วนที่อยู่หลังลูกตา
Ocular Coatไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นนอกของนัยน์ตา
Ocular Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลของยาทางตา
Ocular Fluidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำภายในลูกตา
Ocular Hypertensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันเลือดสูงในลูกตา
Ocular Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อของตา, การติดเชื้อที่ตา
Ocular Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุทางตา
Ocular Irritationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระคายเคืองตา
Ocular Manifestationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับลูกตา
Ocular Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อกลางต่างๆของนัยน์ตา, ออคูลามีเดีย
Ocular Motilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของลูกตา
Ocular Movementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของลูกตา
Ocular Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตา, กล้ามเนื้อลูกตา, กล้ามเนื้อของตา
Ocular Muscles Imbalanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลย์
Ocular Muscles, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
Ocular Muscles, Extraไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อของตา
Ocular Pharmacologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชวิทยาทางจักษุ
Ocular Reflexesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาตอบสนองทางตา
Ocular Symptomatologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการสำคัญทางตา
Ocular Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อตา
Oculars, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดหางตาของงู
Oculo-Motor-Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนการสั่งงานของลูกตา
Oculogyricไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาค้าง
Oculogyric Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตากลอกขึ้นมองข้างบน
Oculomotor Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อออคูโลมอเตอร์, กล้ามเนื้อโอคูโลมอเตอร์
Oculomotor Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทออคูโลมอเตอร์, ประสาทสมองที่สาม, ประสาทสมองเส้นที่ 3, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, เส้นประสาทออคูโลมอเตอร์, ประสาทสมองที่ 3, ประสาทสมองคู่ที่ 3, ประสาทโอคูโลมอเตอร์, ประสาทที่ 3
Oculomotor Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสของประสาทสมองเส้นที่ 3
Oculomotor Palsiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตของประสาทสมองคู่ที่ 3
Oculomotor Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการกลอกตา
Oculus Dextraไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาด้านขวา
Oculus Laevaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาด้านซ้าย
Odd Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเสี่ยงสัมพันธ์ประมาณ, อัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ประมาณ
Odiferous Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมที่ให้กลิ่นในสัตว์
Odontataไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงปอ
Odontoblastic Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นโอดอนโตบลาสท์
Odontoblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอดอนโตบลาสต์, เซลล์, เซลล์ที่สร้างเดนทีน, เซลล์โอดอนโตบลาสท์, โอดอนโตบลาสต์
Odontogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำเนิดของฟัน, ฟัน, กำเนิด, กำเนิดฟัน
Odontogenic Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อฟัน, ถุงน้ำ
Odontogenic Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อฟัน, เนื้องอก, เนื้องอกโอดอนโตเจนิก
Odontoid Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอดอนตอยโปรเซสส์
Odontomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอดอนโตมา
Odorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่น
Odors, Acetoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นหอมหวานคล้ายผลไม้
Odors, Ammoniacalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นแอมโมเนีย
Odors, Empyreumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นเหม็น
Odors, Faecalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นอุจจาระ
Odors, Fattyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นไขมัน
Odors, Fishyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นคาวปลา
Odors, Foulไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นเหม็น
Odors, Fruityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นผลไม้
Odors, Masking ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลบกลิ่น
Odos. Sweet Fruityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นคล้ายผลไม้หวาน
Oedipal Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมบิตุฆาต, ทฤษฏีเกี่ยวกับปมปิตุฆาต
Oedipal Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเพศ
Oedipus Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมปิตุฆาต
Oesophagographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหลอดอาหาร
Oesophagostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำรูเปิดของหลอดอาหาร
Oesophagusไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่ออาหาร, หลอดอาหาร
Oesophagus Valveไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นหลอดอาหาร
Oestriol Creatinine Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนเอสตริออลต่อครีอะตินีน
Off Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยังไม่ทำงาน
Offensesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดกฎหมาย
Office for Sexologic and Sexual Education Reseaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำนักประสานงานการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเพศศาสตร์
Officers, Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
Official Formulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรตำรับทางการ, ตำรับทางราชการ
Ogino-Knaus Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกประจำเดือน
Ohm's Lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฏของโอห์ม
Oil Base Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางชนิดที่มียาพื้นเป็นน้ำมัน
Oil Drop Experimentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดน้ำมัน
Oil Dropsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดน้ำมัน
Oil Immersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวน้ำมัน, น้ำมัน
Oil Immersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์จุ่มน้ำมัน
Oil Immersion Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์ที่ต้องใช้กับน้ำมัน
Oil in Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันในน้ำ
Oil Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฏภาคน้ำมัน, วัตภาคน้ำมัน, วัฏภาคที่เป็นน้ำมัน
Oil, Vitamin Richไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันพืชที่อุดมด้วยวิตามิน
Oil-in-Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันในน้ำ
Oil/Water Distribution Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าสัมประสิทธิ์การกระจายในน้ำมัน/น้ำ
Oilment, Rose Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้ผึ้งน้ำกุหลาบ
Oilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันชักเงา, น้ำมัน
Oils, Bath, Spreadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันชนิดที่ลอยเป็นฟิล์มอยู่เหนือน้ำ
Oils, Compatibility ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตัวของน้ำมัน
Oils, Dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันซักแห้ง, น้ำมันเคลือบแห้ง
Oils, Dust-Absorbentไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันที่ใช้ดูดซึมฝุ่นให้เกาะตัว
Oils, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันหอมระเหย
Oils, Fixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันที่ไม่ระเหย, น้ำมันพืชและไขมันสัตว์
Oils, Floating Bathไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันชนิดที่ลอยเป็นฟิล์มอยู่เหนือน้ำ
Oils, Hydrogenatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันไฮโดรจีเนตเตด
Oils, Insolubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนโตรซามีน
Oils, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันธรรมชาติ
Oils, Non-Viscousไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันที่ไม่ข้น
Oils, Rayingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันแห้ง
Oils, Riceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันจากข้าว
Oils, Vitamin Richไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันพืชที่อุดมด้วยวิตามิน
Oils, Volatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันหอมระเหย, น้ำมันระเหยได้, น้ำมันระเหย
Oils, Washability ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างน้ำมัน
Oilyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นมัน
Oily Layer, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นนอกเป็นชั้นไขมัน
Oily Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุยๆมัน
Ointment Base, Idealไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพื้นขี้ผึ้งในอุดมคติ
Ointment Basesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพื้นขี้ผึ้ง
Ointmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้ผึ้งทาถูนวด, ยาชนิดขี้ผึ้ง, ยาขี้ผึ้ง, ขี้ผึ้ง
Olacไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอแลค
Old Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยชรา
Old Coloniesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก่มาก
Old Maidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญิงอายุมากที่ยังไม่ได้แต่งงาน
Old Testamentไม่ระบุศัพท์บัญญัติภัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่า
Oldecaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออลเดคา
Oldenlandia Diffusa Roxbไม่ระบุศัพท์บัญญัติจั่วจิเช่า
Oldshueไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอล์ชู
Oleatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลีเอต
Olecranon Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบุ๋มตอนปลายกระดูกทางด้านหลัง, โอเลเครนอนฟอสสา
Olecranon Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มข้อศอก, โอเลเครนอนโปรเสส
Olefine Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่โอลีฟินิก
Olefinic Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะโอลิฟิน
Olefinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอเลฟิน
Oleicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลีอิค
Oleic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโอลีอิก, กรดโอลีอิค, กรดโอเลอิค,
Olfactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้กลิ่น
Olfactoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองคู่ที่ 1
Olfactory Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับดมกลิ่น, บริเวณเยื่อบุผิวของเครื่องรับกลิ่น
Olfactory Area, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับกลิ่น
Olfactory Bulbไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลแฟคตอรีบัลบ์
Olfactory Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รับกลิ่น
Olfactory Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์รับรู้กลิ่น
Olfactory Epitheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พื้นผิวของเครื่องรับกลิ่น
Olfactory Glomeruliไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลแฟคตอรีโกลเมอรูไล
Olfactory Mucosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเมือกที่รับกลิ่น, เยื่อบุผิวของเครื่องรับกลิ่น
Olfactory Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทโอลแฟกตอรี, ประสาทโอลแฟคตอรีย์, ประสาทสมองเส้นที่ 1, ประสาทรับกลิ่น, เส้นประสาทโอลแฟคตอรี่, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 1, ประสาทสมองคู่ที่ 1, ประสาทสมองที่หนึ่ง, ประสาทสมองคู่ที่ 1, ประสาทที่ 1
Olfactory Nerve fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทนำกลิ่น
Olfactory Neurons, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลแฟคตอรี่นิวรอนของแต่ละเซลล์
Olfactory Organsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรับความรู้สึกกลิ่น
Olfactory Receptive Cortex, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณของสมองที่ทำหน้าที่รับกลิ่น
Olfactory Receptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รับกลิ่น, โอลแฟคตอรีรีเซพเตอร์, ตัวรับกลิ่น
Olfactory Rodไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลแฟคตอรีรอด
Olfactory Routesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางระบบการรับกลิ่น
Olfactory Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น
Olfactory Thresholdไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณน้อยที่สุดของสารกระตุ้นกลิ่น
Olfactory Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินเส้นประสาทนำกลิ่น, ทางเดินประสาทที่เกี่ยวกับการดมกลิ่นภายในสมอง
Olfactory Tract Destructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายระบบการนำความรู้สึกเกี่ยวกับการได้กลิ่น
Olfactory Tubercleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลแฟคตอรี่ทูเบอร์เคิล
Olia Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสมอง
Oligaemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดน้อย, บริเวณไร้เลือด
Oligo-Ovulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่สุกเป็นครั้งคราว
Oligoarthritis, Septicไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้ออักเสบมีหนองข้อเดียว
Oligoarticular Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบหลายข้อแต่ไม่เกิน 4 ข้อ
Oligodendrocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิโกเดนโดรไซท์
Oligodendrogliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิโกเดนโดรเกลีย
Oligodendrogliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิโกเดนโดรไกลโอมา
Oligohydraminiosไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคร่ำน้อย
Oligohydramniosไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคร่ำน้อยผิดปกติ, น้ำคร่ำน้อย
Oligomenorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนน้อย, รอบของประจำเดือนนานกว่าปกติ, ระดูน้อย
Oligomenorrhoeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบระดูนาน
Oligomericไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิโกเมอร์ริค
Oligomersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิโกเมอร์, หน่วยย่อย
Oligonucleotidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิโกนิวคลีโอไทด์
Oligopeptidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิโกเปปไทด์
Oligosaccharidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิโกซัคคาไรด์
Oligospermiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอสุจิเคลื่อนไหวช้า
Oligospermia, Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะปัสสาวะอักเสบสเปอร์มน้อยชั่วคราว
Oligospermicไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนเชื้ออสุจิใกล้ศูนย์
Oligozoospermiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนตัวอสุจิน้อย, จำนวนตัวอสุจิน้อยกว่าปกติ
Oligozoospermia, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีตัวอสุจิน้อยมาก
Oliguriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะลดลง, ปัสสาวะน้อยมาก, การที่ปัสสาวะน้อยกว่า 400 มล./วัน, ปัสสาวะน้อย, ปัสสาวะน้อยลงกว่าปกติ, การถ่ายปัสสาวะได้น้อย, ปัสสาวะออกน้อย, ปัสสาวะน้อย
Oliguria, Paradoxialไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะเป็นกรด
Oliguric Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปัสสาวะน้อย, ระยะปัสสาวะน้อย
Olivary Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลิวารี นิวเคลียส, สมอง, โอลิวารีนิวเคลียส
Olive Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันมะกอก, น้ำมันโอลีฟ
Olive Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกมะกอก
Olivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกมะกอกฝรั่ง, มะกอกฝรั่ง
Olives, Fermentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะกอกดอง
Omentumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอเมนตัม, เยื่อ, โอเมนตั้ม, เยื่อขั้วไส้, โอเมนตัม
Omissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติละเว้นการกระทำ, พูดออกเสียงไม่ครบตามตัวสะกด
Omne Hauchไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีคลื่น
Omnidirectionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่งแรงออกไปทุกทิศทุกทาง
Omniglomerularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดกับทุกโกลเมอรูลัส
Omnipotenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยิ่งใหญ่
Omnipotentไม่ระบุศัพท์บัญญัติคิดว่าตนเองมีอำนาจพิเศษ
Omnivorous Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกินอาหารได้ทุกประเภท
Omnivorusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร
Omomylidaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโมไมลิเด
Omphalitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะดือติดเชื้ออักเสบ, สะดืออักเสบ
On Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังฉายรังสี
On the Plateauไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิขึ้นสูงสุดและคงที่
Once and For Allไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพียงครั้งเดียวและหวังให้มีผลไปได้ตลอด
Onchocercaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออนโคเซอร์คา
Onchocerciasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติออนโคเซอร์ซิเอซิส, โรคอองโคเซอคา, ออนโคเซอซิเอซิส, ออนโคเซอไซอาซิส
Oncogene Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีอองโคยีน
Oncogenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอองโคยีน
Oncogenic Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็ง, ไวรัส, เชื้อไวรัสต้นเหตุทำให้เกิดมะเร็ง, ไวรัสที่ทำให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง
Oncologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกวิทยา
Oncospheresไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อน
One Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
One Handed Activity Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้แขนเดียว
One Hemisphereไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองข้างใดข้างหนึ่ง
One Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเนื้อเดียวกัน
One-Carbon Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนึ่งหน่วยคาร์บอน
One-Way Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดแบบทางเดียว
Onion Peelไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบกลีบหัวหอม
Onion Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายเปลือกหัวหอม
Onkosไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอก
Onsetไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติการณ์, เริ่มต้น, จุดเริ่มต้น, จุดเริ่ม, เวลาเริ่มแรกที่ยาให้ผลในการรักษา, การเริ่มต้น, เวลาที่เริ่มต้นเป็นโรค, การเริ่มต้น, การเกิดฤทธิ์, วันเริ่มป่วยของโรค
Onset, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเริ่มเร็ว
Onset, Gradualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้ยินเสียงเกิดขึ้นช้าๆ
Onset, Insidiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการค่อยเป็นค่อยไป, โรคเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป
Onset, Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นโรคเมื่ออายุยังน้อย
Onset, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเริ่มล่า
Onset, Maturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นโรคเมื่ออายุมาก
Onset, Phase ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเริ่มต้น
Onset, Post-Pubertalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเริ่มอาการหลังเป็นสาวแล้ว
Onset, Pre-Pubertalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเริ่มอาการก่อนรุ่นสาว
Onset, Rapidไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกฤทธิ์เร็ว
Onset, Suddenไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจุบันทันที, การได้ยินเสียงอย่างเฉียบพลัน, การอุบัติขึ้นทันทีทันใด, อาการแสดงเกิดขึ้นโดยเร็ว, เป็นทันที
Onychodystrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บงอกใหม่ลักษณะไม่สมประกอบ
Onycholysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บมือถอยร่นเข้ามาด้านใน
Onychomycosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกลากที่เล็บ
Onychotrophiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บเหี่ยว
Onycophoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติออนนิโคฟอรา
Oocyte Maturation, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นให้เกิดไข่สุกหลายใบ
Oocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่, เม็ดไข่, ไข่อ่อน, โอโอไซท์
Oocytes, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางผ่านของไข่
Oogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการสร้างไข่, การสร้างไข่, ขบวนการสร้างไข่
Oonopsisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชตระกูลโอโอน็อพซีส
Oophorectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดรังไข่ทั้งสองข้างออก
Oophoritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่อักเสบ
Oophorus, Cumulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติคูมูลุสโอโอฟอรัส
Oothecaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกไข่
Oozingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองเยิ้ม, เลือดซึม, แบบซึมๆ
Oozyst Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราอูซิสต์
Opacifiersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารช่วยให้ทึบแสง
Opacifyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทึบแสง
Opacifying Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคลือบคลุม, สารทึบแสง
Opacities, Light Transmitting Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขุ่นมัวของทางผ่านของแสงในลูกตา
Opacities, Localizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุ่นเฉพาะที่
Opacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุ่นมัว
Opalescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่ค่อนข้างขุ่น
Opalescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเหลือบเป็นรุ้งพราย, น้ำหล่อไขสันหลังใส
Opaqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงอินฟราเรดส่องผ่านไม่ได้, ขุ่น, สีขุ่นมัว
Opaque Covering Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคลือบคลุม
Opaque Projectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องฉายภาพทึบแสง
Opaque-2ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุ์ข้าวโพดที่มีค่าทางโภชนาการสูง
OPD Cardsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรบันทึกผู้ป่วยนอก
Open and Drainไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปิดโพรงฟันทิ้งไว้
Open and Statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพูดเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดต่อ
Open Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะติดต่อ
Open Flameไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผา
Open Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาบาดแผลโดยไม่ปิดแผล, วิธีเปิด, วิธีเปิดเผย
Open Packingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลวม
Open Reductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดกระดูกโดยวิธีผ่าตัด
Open Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเปิด
Open Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเปิด
Open, Partiallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบกึ่งปิดและเปิด
Opened Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเปิด
Openings, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดที่ผิดปกติ
Operabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโดยผ่าตัด
Operateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำ
Operatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำเนินงาน
Operating Room Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องผ่าตัด, การพยาบาล
Operating Roomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องผ่าตัด
Operationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการ, การผ่าตัด, วิธีทำงาน, การผ่าตัด, ขั้นตอนปฏิบัติงาน, การดำเนินการ
Operation Check, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจการทำงานโดยทั่วไป
Operation Roomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยควบคุม
Operation, Mc. Donaldไม่ระบุศัพท์บัญญัติเย็บปากมดลูก
Operation, One Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว
Operation, Shungไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพิ่มเลือดไปปอด
Operational Check, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจการทำงานของเครื่องโดยทั่วๆไป
Operational Definitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
Operational Researchไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิจัยปฏิบัติการ, การวิจัยดำเนินการ, การวิจัยปฏิบัติการ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Operative Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูติศาสตร์หัตถการ
Operative Notesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานการผ่าตัด, รายการการผ่าตัด
Operator Faultsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องของผู้ใช้
Operatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอเปอเรเตอร์
Operculumไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูกจุกอยู่ที่คอมดลูก
Operonไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอเปอรอน
Operon Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีออเพอรอน
Ophiophagus Hannahไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูจงอาง
Ophiphagus Hannahไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูจงอาง
Ophthalamoplegia, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตากลอกไปมาไม่ได้
Ophthalmia Neonatorumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อตาอักเสบในทารกแรกเกิด, ทารกตาอักเสบหลังคลอด, ตาอักเสบในเด็กแรกเกิด, ตาอักเสบในทารกแรกเกิด
Ophthalmia, Gonococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหนองในในทารกแรกเกิด, ตาติดเชื้อหนองใน
Ophthalmicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาตา, นัยน์ตา
Ophthalmic Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงตา, หลอดเลือดแดงออปทัลมิก, หลอดเลือดแดงออพธัลมิค, หลอดเลือดแดงออฟธาลมิค
Ophthalmic Departmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนกจักษุ
Ophthalmic Divisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองเส้นที่ 5 แขนงที่ 1
Ophthalmic Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทออพตัลมิก, ประสาทออปทัลมิก
Ophthalmic Ointmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขี้ผึ้งป้ายตา
Ophthalmic Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาหยอดตา, ยาล้างตา
Ophthalmic Surgeonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจักษุแพทย์
Ophthalmic Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางตา
Ophthalmic Veneous Plexusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวตา
Ophthalmologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจักษุวิทยา
Ophthalmology, Terms inไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัพท์ทางจักษุวิทยา
Ophthalmopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพตา
Ophthalmopathy, Infiltrativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตาโปน, พยาธิสภาพตาจากการสอดแทรก
Ophthalmoplegiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตกล้ามเนื้อตา, กลอกตาไม่ได้, อัมพาตของลูกตา, กล้ามเนื้อลูกตาไม่ทำงาน, กล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาต, อัมพาตของลูกตา, กล้ามเนื้อตาทำงานผิดปกติ
Ophthalmoplegia, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตของกล้ามเนื้อที่กลอกลูกตา
Ophthalmoplegia, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตากลอกไปมาไม่ได้
Ophthalmoscopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจโดยการใช้กล้องส่อง, กล้องออพธัลโมสโคพ, เครื่องตรวจตา
Ophthalmoscopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือตรวจตา, ออปทาลโมสโคป
Ophthalmoscopic Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจภายในลูกตา
Ophthalmoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตา, การใช้กล้องส่องตรวจ, การตรวจทางจักษุ, ตา, การส่องตรวจด้วยกล้อง, การส่องตรวจในลูกตา
Ophthalmoscopy, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องตรวจในลูกตาโดยตรง
Ophytic, Exไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลมะเร็งเป็นก้อนยื่นออกมา
Opiatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝิ่น, ยาประเภทฝิ่น
Opiates, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีคุณสมบัติคล้ายมอร์ฟีนอยู่ภายในร่างกาย
Opiates, Natural and Semisyntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวดจากฝิ่น
Opicondylesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มด้านข้างขวาปลายล่างกระดูกต้นแขนและต้นขา
Opinion Leadersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้นำทางความคิดเห็น
Opinions, Subjectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสบการณ์การสังเกต
Opioid System, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเกี่ยวกับฝิ่นในร่างกาย
Opioidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอปิออยด์
Opisthorchiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ตับโอพิสทอร์คิส, โรค, พยาธิใบไม้ตับ, โรค, โรคพยาธิใบไม้ตับ, โรคพยาธิใบไม้ในตับ, โรคพยาธิใบไม้ในปอด, หนอนพยาธิใบไม้ในตับ
Opisthorchisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ตับโอพิสทอร์คิส, พยาธิใบไม้ตับ, พยาธิใบไม้
Opisthorchis Viverriniไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิในตับ, พยาธิใบไม้ในตับ, โอพิสธอร์คิสวิเวอรินี, พยาธิใบไม้ตับ
Opisthotomusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเกร็งพร้อมกับงอตัว
Opisthotonosไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังแอ่น, หลังแข็งและแอ่น, ท่าที่ศีรษะหงายหลังแอ่น
Opisthotonusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังแอ่น, ตัวแข็ง, หลังแอ่น, อาการชักหลังแอ่น
Opiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอเปียม
Oppenheim's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อพิการตั้งแต่แรกเกิด
Opportunisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่ฉวยโอกาส
Opportunistic Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส
Opposedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรงข้ามกัน
Oppositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถให้หัวแม่มือไปแตะกับนิ้วอื่นๆได้
Opsinไม่ระบุศัพท์บัญญัติออปซิน, สารประกอบโปรตีน, อ๊อปซิน, ออปซิน
Opsoninsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออฟโซนิน, ออปโซนิน, สาร, ออปโซนิน, แอนติบอดีย์ที่มีฤทธิ์จำเพาะ
Opsonizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับติด, การกลืนทำลายได้ง่ายขึ้น, จับและทำลาย, กลืนกิน, การจับกินจุลชีพ
Opsonizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกเตรียมพร้อมสำหรับการกิน
Opticไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองคู่ที่ 2
Optic Atrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตาฝ่อ, การฝ่อที่เกิดในตา, ขั้วประสาทตาฝ่อลง, อาการเสื่อมของประสาทตาอย่างถาวร, ขั้วประสาทตาขาวซีดและฝ่อลง
Optic Axisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนทัศน์
Optic Chiasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติออพติก ไคแอสม, ออปติกไคแอสม์, ประสาทตา, ประสาทตาไขว้, ส่วนที่ไขว้กันของตา, ออฟติคไคแอสม์
Optic Chiasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออพติคไชแอสมา, ออฟติคไชแอสมา
Optic Cupไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยหวำรูปถ้อย
Optic Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตา, ออพติคดิซ, ขั้วประสาทตา
Optic Fundusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ็อพติคฟันดัส
Optic Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตา, เส้นประสาทออพติค, ประสาทสมองคู่ที่ 2, ประสาทสมองที่สอง, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2, ขั้วประสาทตา, เส้นประสาทตา, ประสาทที่ 2, ตัวประสาทตา
Optic Nerve Atrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทตาฝ่อ
Optic Nerve Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายประสาทตา
Optic Nerve Damage, Typical Glaucomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสียหายของประสาทตาแบบต้อหิน
Optic Nerve Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตา โรค, โรคของเส้นประสาทตา
Optic Nerve Extensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายทางเส้นประสาทตา
Optic Nerve Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วประสาทตา
Optic Nerve, Atrophy ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตาเสื่อม
Optic Nerve, Head of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวประสาทตา
Optic Nerve, Sheath ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกหุ้มประสาทตา
Optic Neuritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตาอักเสบ, การอักเสบของประสาทตา, โรคประสาทตาอักเสบ
Optic Neuritis, Demyelinatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตาอักเสบที่เกิดจากโรคทางระบบประสาท
Optic Neuritis, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตาอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ
Optic Neuropathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพที่ประสาทตา
Optic Neuropathy, Ischemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตาขาดเลือดมาเลี้ยง, ประสาทตาอักเสบเพราะขาดเลือดมาเลี้ยง
Optic Organไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรับการเห็นภาพ
Optic Papillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มตา
Optic Pathwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติออปติกพาธเวย์
Optic Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทตา
Optic Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทตา
Optic Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินของตา, ออปติคแทรกท์, ประสาทตา
Optical Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมทัศน์, คุณสมบัติไวต่อแสง
Optical Aidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแว่นขยายพิเศษ
Optical Axisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนของนัยน์ตา
Optical Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติออฟทีคอลเซนเตอร์
Optical Instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือที่เกี่ยวกับทัศนศาสตร์
Optical Lengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวของลูกนัยน์ตา
Optical Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัดทางออพติเคิล
Optical Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติทางทัศนะ, คุณสมบัติทางทักษะ
Optical Rotary Dispersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติออพติเคิลโรตารี่ดิสเพอรชั่น
Optical Rotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหันแสง, แสง, การหัน, ออปติคัลโรเตชัน
Optical Rotatory Dispersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติออปติคัลโรเตโตรีดีสเพอร์ซัน
Optical Rotatory Powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติอำนาจในการบิดระนาบของแสงโพลาไรส์แบบระนาบ
Optical Sectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพตัดขวาง
Optical Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเชิงทัศนศาสตร์
Optical Viewfindersไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยดูภาพโดยระบบเลนส์
Opticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนศาสตร์
Optimal, Less thanไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กไม่โตเท่าที่ควร
Optimisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด
Optimistic, Overไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองโลกเฉพาะในแง่ดี
Optimizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะที่เหมาะสมที่สุด
Optimumไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดมัชฌิมา
Optional Openingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางนำอากาศ
Optochin Susceptibility Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบภูมิไวรับต่อออปโตซิน
Optometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนมาตร, สายตา, วิชาตรวจวัด, วิชาตรวจแก้สายตา
Ora Serrataไม่ระบุศัพท์บัญญัติออราเซอร์ราตา
Oradexonไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอราเดกซอน
Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับโดยการกิน, ทางปาก, แบบปากเปล่า, ปาก
Oral Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมทางปาก
Oral Airwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ท่อขวางปาก, หายใจผ่านปาก
Oral Approach, Extraไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ผ่านทางปาก
Oral Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องปาก, ปาก
Oral Cavity, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งในช่องปาก
Oral Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพช่องปาก, สุขภาพภายในช่องปาก
Oral Hygieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพของช่องปาก
Oral Hygieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนามัยช่องปาก, สุขวิทยาช่องปาก
Oral Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลที่ปาก
Oral Manifestationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำแดงอาการทางปาก, ช่องปาก, การแสดงออกของโรค
Oral Mealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้รับประทานแบเรียม
Oral Mucosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องปาก
Oral Needไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพอใจจากการสัมผัสของปาก
Oral Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปาก
Oral Rehydrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลเกลือแร่
Oral Rehydration Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงน้ำตาลเกลือแร่
Oral Secretion, Poolingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำลายไหลมาก
Oral Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปาก, ความสุขในขวบปีแรกคือปาก, ขั้นปาก
Oral Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอบปากเปล่า, แบบสอบปากเปล่า
Oral to Mammalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางปากของสัตว์ทดลอง
Oral Ulcerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลที่ปาก
Oral-Parenteral Potency Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีรับประทานกับวิธีฉีด
Orangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำส้ม
Orange Peelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกส้ม
Orange Stainsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดสีสีส้ม
Orange, Brightไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีส้ม
Orange-Brownไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีน้ำตาลส้ม
Orange-Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีส้มแดง
Oranges, Sevilleไม่ระบุศัพท์บัญญัติส้มเซวิล
Oranges, Sweetไม่ระบุศัพท์บัญญัติส้มจีน
Orbicularis Ocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อวงรอบขอบตา
Orbicularis Oculiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อรอบเปลือกตา
Orbicularis Oculi Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อออบิคูลาริสออคูไล
Orbicularis Orisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เครื่องนวดไฟฟ้าและน้ำแข็งบนกล้ามเนื้อรอบ
Orbitไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางโคจร, เบ้าตา, ออร์บิต, กระบอกตา
Orbitไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรรอบ
Orbit Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบ้าตา, เนื้องอก
Orbit, Bonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบอกตา
Orbit, Root ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังคาของเบ้าตา
Orbit, Tumour of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของเบ้าตา
Orbitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์บิตาล, ออร์บิทาล, เบ้าตา
Orbital Cavitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเบ้าตา
Orbital Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของกระบอกตา
Orbital Fissureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูที่กระบอกตา
Orbital Floorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกพื้นของเบ้าตา, พื้นกระบอกตา
Orbital Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในเบ้าตา
Orbital Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเบ้าตาแตก
Orbital Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่อยู่ในเบ้าตา
Orbital Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนยื่น
Orbital Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณกระบอกตา
Orbital Rim Approach, Inferiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าที่บริเวณขอบล่างของกระบอกตา
Orbital Rim Approach, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าทางขอบข้างของกระบอกตา
Orbital Rim Approach, Superiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าที่บริเวณขอบบนของกระบอกตา
Orbitals, Hybridไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์บิตาลผสม
Orbitomeatal Basal Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นระหว่างหางตากับรูหู
Orchidometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวัดปริมาตรของอัณฑะ
Orchidopexyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกอัณฑะออกมาจากช่องท้อง
Orchiectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดลูกอัณฑะออก, วิธีตัดอัณฑะ
Orchitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัณฑะอักเสบ, ลูกอัณฑะอักเสบ
Orchitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัณฑะอักเสบเฉียบพลัน
Orchitis, Mumpsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัณฑะอักเสบจากเชื้อคางทูม, ลูกอัณฑะอักเสบจากการเป็นคางทูม, อัณฑะอักเสบจากคางทูม, อัณฑะอักเสบจากโรคคางทูม
Orchitis, Syphiliticไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิฟิลิสของลูกอัณฑะ
Orderไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดอันดับ, ระเบียบ
Order Acarinaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันดับอะคารินา
Order Quantity, Economicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณการสั่งซื้อที่ทำให้ประหยัดมากที่สุด
Ordinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนตั้ง
Ordovician Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะออโดวิเชี่ยน
Oreไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินแร่, สินแร่เหล็ก
Oreolaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลานนม
Oretic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่เพิ่มความอยากอาหาร
Organ Cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยงอวัยวะ
Organ Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งที่ผิดปกติของอวัยวะ
Organ Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะล้มเหลว
Organ Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอวัยวะ
Organ Hypersensitivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอ่อนไหวของอวัยวะระบบนั้นๆ
Organ Imaging Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องถ่ายภาพอวัยวะ
Organ Selectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะที่จะเป็น
Organ Specific Enzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ที่มีความจำเพาะต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง
Organ Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะต่างๆในร่างกาย, ระบบอวัยวะ
Organ Transplantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกฝังอวัยวะ
Organ Transplantationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกถ่ายอวัยวะ, การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
Organ Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะ, น้ำหนัก, น้ำหนักอวัยวะ
Organ-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งโดยเฉพาะ, พวกที่จำเพาะต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง
Organellesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์แกนเนล, ออร์แกเนลล์, ออร์กาเนลล์, อวัยวะ, อวัยวะของเซลล์, จุลวัตถุ, สารที่บรรจุภายในซัยโตพลาสซึม, อวัยวะเล็กๆ, ส่วนต่างๆภายในเซลล์, อวัยวะย่อย
Organelles, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์
Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกาย, ทางกาย
Organic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดที่เป็นพวกอินทรีย์, กรดอินทรีย์, สารอินทรีย์ที่มีฤทธิ์เป็นกรด
Organic Anionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอินทรีย์ที่มีไอออนลบ
Organic Brain Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการทางสมอง, การเสื่อมของสมอง, กลุ่มอาการทางสมอง, กลุ่มอาการแห่งความพิการของสมอง
Organic Causesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพที่เป็นสาเหตุ, พยาธิสภาพ
Organic Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินทรีย์
Organic Compounds, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อน
Organic Compounds, Solubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินทรีย์ที่ละลายได้
Organic Constituentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอินทรีย์ในปัสสาวะ
Organic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางกาย
Organic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางสมอง
Organic Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของอวัยวะ
Organic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางร่างกาย
Organic Intellecteal Impairmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของสมอง
Organic Mattersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอินทรีย์
Organic Mental Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการทางสมอง
Organic Mental Disorders, Psychoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตจากโรคทางสมอง
Organic Mercuryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอทที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์
Organic Molecules, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยาพวกอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่
Organic Murmurไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงออกานิคเมอเมอ
Organic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาอินทรีย์, วัฏภาคอินทรีย์
Organificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตัว
Organismic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยด้านตัวบุคคล
Organismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีพ, องค์ประกอบของชีวิต, เชื้อโรค, เชื้อ
Organisms, Dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทรีย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ
Organisms, Encapsulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่มีเปลือกหุ้ม
Organisms, Extracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีพที่อยู่นอกเซลล์
Organisms, Fastidiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่เกิดขึ้นยาก
Organisms, Fault Producingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการแปรสภาพ
Organisms, Harmfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย
Organisms, Livingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่มีชีวิต
Organisms, Low Virulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่มีความรุนแรงต่ำ
Organisms, Opportunisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีพพวกฉวยโอกาส
Organisms, Pyogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่ทำให้เกิดหนอง, บัคเตรีก่อหนอง
Organisms, Virulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ร้ายแรง
Organization Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หน่วยงาน
Organization and Administrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์กร, การจัดและการบริหาร, องค์การและการบริหารงาน, การบริหาร
Organization Chartไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิการจัดรูปองค์การ
Organization Objectivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
Organization, Advanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเป็นระบบไว้ล่วงหน้า
Organizationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์การ
Organizationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวบรวม, ออร์แกนไนเซชัน
Organizations, Medical Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์การด้านการแพทย์
Organizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะสมรวบรวม
Organized, Wellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นระเบียบดี
Organizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้จัดการ
Organizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดรูปองค์การ, จัดระบบงาน
Organoarsenical Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบสารหนูอินทรีย์
Organochlorineไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์แกโนคลอรีน, ออร์กะโนคลอรีน
Organogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างอวัยวะต่างๆ, อวัยวะถูกสร้างขึ้นมา, การสร้างอวัยวะ, การกำเนิดอวัยวะ, การสร้างอวัยวะต่างๆของทารก
Organoid Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
Organoid Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบออร์แกนอยด์
Organoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์แกนอยด์, สาร, ออร์กานอยด์
Organoiodine Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอินทรีย์ที่มีไอโอดีนอยู่ในโมเลกุล
Organoleptic Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำสอบโดยการชิมรส
Organomercurialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรอท, ปรอทอินทรีย์
Organomercury Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินทรีย์ของปรอท
Organometallic Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารออร์กาโนเมตัลลิก, สารประกอบของออกาโนเมทัลลิก, สารประกอบโลหะอินทรีย์
Organometallic Residuesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารตกค้างประเภทออร์แกโนเมทัลลิก
Organometallic Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือโลหะอินทรีย์
Organometallicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์แกโนเมทาลลิก
Organophosphate Anticholinesteraseไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกาโนฟอสเฟตแอนติโคลีนเนสเตอเรส
Organophosphate Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินทรีย์เคมีพวกฟอสฟอรัส
Organophosphatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์แกโนฟอสเฟต, ออร์กะโนฟอสเฟต
Organophosphorus Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอินทรีย์ที่มีฟอสฟอรัส, สารประกอบออร์แกนโนฟอสฟอร์รัส
Organophosphorus Insecticidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลง
Organotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยสารต่อมไร้ท่อ, การบำบัดด้วยอวัยวะสัตว์
Organotin Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินทรีย์ของดีบุก
Organotrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดโรคเฉพาะบางอวัยวะ
Organotropismไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพอวัยวะที่ไวรัสชอบเป็นพิเศษ
Organsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะ
Organs of Equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัวของหูส่วนใน
Organs of Smellไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น, อวัยวะสำหรับดมกลิ่น
Organs of Special Senseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ, ระบบอวัยวะรับความรู้สึก, อวัยวะสัมผัสพิเศษ
Organs of Supportไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วยรองรับอวัยวะต่างๆให้ตรงและตั้งอยู่ในตำแหน
Organs of Zuckerkandlไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะของซัคเกอร์แคนด์ล
Organs, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะประกอบ
Organs, Effectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะที่แสดงผล, ตัวทำงาน, อวัยวะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น, อวัยวะตอบสนอง
Organs, Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะส่วนปลาย, อวัยวะปลายทาง
Organs, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะภายนอก
Organs, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะภายในร่างกาย
Organs, Intraperitonealไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้อง
Organs, Shockไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดอาการของอีกอวัยวะหนึ่ง, อวัยวะช็อค
Organs, Targetไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเป้าหมาย, อวัยวะที่จะป็นเป้า, อวัยวะเป้า, อวัยวะที่เป็นจุดหมาย
Orgasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกร็งตัว, จุดสุดยอด, จุดสุดยอดทางเพศ, การบรรลุจุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ, ความรู้สึกสุดยอดทางเพศ, ความสุขสุดยอดทางเพศ, จุดสุดยอดจากการร่วมเพศ
Orgasm, Clitoralไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสุขสุดยอดจากการกระตุ้นที่คลิตอริส
Orgasm, Maximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรลุจุดสุดยอด
Orgasm, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสุขสุดยอดหลายๆครั้งติดต่อกัน, ถึงจุดสุดยอดได้หลายครั้ง
Orgasm, Vaginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสุขสุดยอดจากการกระตุ้นที่ช่องคลอด
Orgasmic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะสุดยอด, ระยะจุดสุดยอด, ระยะสุดยอดทางเพศ, ระยะสุขสุดยอดทางเพศ
Orgasmic Platformไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบรัดตัวของผนังช่องคลอดหนึ่งในสามด้านนอก
Orgastic Dysfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่บรรลุความสุขสุดยอดทางกามารมณ์
Orientalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนผิวเหลือง
Oriental Soreไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอเรียลตัลซอร์
Oriental Soreไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอเรียลตัลซอร์
Orientationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฐมนิเทศ, ความสามารถแสดงออกในรูปต่างๆ, การรู้สภาพบุคคลสถานที่และเวลา, การรู้จักเวลาสถานที่และบุคคล, การรู้จักเวลาสถานที่บุคคลและรู้จักตัวเอง, ความรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคล, การปฐมนิเทศ, การรับรู้เวลาสถานที่และบุคคล, การรู้เวลาสถานที่และบุคคล
Orientation New Staffไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่
Orientation to Time, Place, Person and Situatioไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จักกาละเทศะบุคคลและสภาวการณ์
Orientation, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ประโยชน์
Orientation, Left-Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกซ้าย-ขวา
Orientation, Theoreticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวความคิด
Orientedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้จักเวลาสถานที่และบุคคล
Orienting Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาสืบสวน
Orificeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิด
Orifice Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการออริฟิซ
Orifice, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดด้านใน
Orifice, Outletไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดออก
Originไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นเค้า, จุดเริ่มต้น, จุดกำเนิด, จุดต้นกำเหนิด, ต้นกำเนิด, จุดตั้งต้น
Origin of Speciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดสิ่งมีชีวิต
Ornithineไม่ระบุศัพท์บัญญัติออรนิธีน, ออนิธีน, ออร์นีธีน, ออร์นิทีน
Ornithonyssus Bacotiไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรหนูท่อ
Ornithosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์นิโทซิส, โรค, ออร์นิโธซิส
Orogenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ปากสัมผัสอวัยวะสืบพันธุ์
Oropharyngeal Airwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อยางหรือพลาสติกชนิดสั้นเพื่อป้องกันลิ้นแตก, ท่อสำหรับหลอดคอ, การใส่ท่อขวางปาก,
Oropharynxไม่ระบุศัพท์บัญญัติออโรฟาริงซ์, คอหอยส่วนปาก, ในลำคอ, บริเวณคอด้านในระดับช่องปาก, หลอดคอตอนบน, ช่องออโรฟาริงซ์, คอ
Orosomucoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติออโรโซมูคอยด์
Orotic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโอโรติก, กรดออโรติค
ORSไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงน้ำตาลเกลือแร่
Orthiconไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องออร์ธิคอน
Ortho Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดออร์โท
Ortho Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งออโท
Ortho-Raterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจสอบการมองเห็น
Orthocideไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์โธไซด์
Orthodontic Appliancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมจัดฟัน, เครื่องมือ
Orthodontic Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยการจัดฟัน
Orthodonticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมจัดฟัน, ออร์โธดอนติคส์
Orthodontics, Correctiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมจัดฟันด้านแก้ไข
Orthodontics, Preventiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมจัดฟันด้านป้องกัน
Orthodontistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตแพทย์ทางจัดฟัน
Orthogonal Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติออโธ่โกนอลฟังชั่น
Orthogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยืนและเดินด้วยขาหลัง 2 ขา
Orthokeratologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เลนส์สัมผัสเพื่อทำให้ตาสั้นน้อยลง
Orthomyxoviridaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์โทมิกโซวิริดี, ไวรัส, เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่, ออร์โธมิย์กโซวีริเดอี
Orthomyxovirus Type A, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์โธมิย์กโซไวรัส เอ
Orthopedic Equipmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์โธปิดิคส์, อุปกรณ์, ไม้เท้าขาเดียว, ศัลยกรรมกระดูก, เครื่องมือ
Orthopedic Fixation Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรึงกระดูกหัก, เครื่องมือ
Orthopedic Surgeonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิคส์
Orthopedic Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
Orthopedicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์กระดูก, ออร์โทปิดิคส์, ศัลยกรรมกระดูก
Orthophenyl Phenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติออโธเฟนนิลฟินอล
Orthophoriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาตรง
Orthophosphatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออโทฟอสเฟตอินทรีย์, ออร์โธฟอสเฟต
Orthopneaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออทอพเนีย, กลางคืนหายใจไม่ออก, นอนราบแล้วหายใจลำบาก, กลางคืนหายใจไม่ออก, กลางคืนหายใจไม่ออกต้องนั่ง, การหายใจลำบากในท่านอนราบ
Orthopteraไม่ระบุศัพท์บัญญัติตั๊กแตน
Orthosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์บำบัด, กายอุปกรณ์เสริม
Orthosis for the Trunkไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์เสริมสำหรับลำตัว
Orthosis, Ankle-Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์บริเวณข้อเท้า
Orthosis, Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์สำหรับเท้า
Orthosis, Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์สำหรับมือ
Orthosis, Knee-Ankle-Fullไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์เสริมขาชนิดมีข้อเข่าและข้อเท้า
Orthosis, Lower Extremityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์ที่ใช้กับส่วนขา
Orthosis, Lumbosacralไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอร์เซ็ทสำหรับเอว
Orthosis, Platformไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กต่อขาข้างที่สั้นให้ยาวถึงพื้น
Orthosis, Spinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กายอุปกรณ์เสริมสำหรับลำตัว
Orthosis, Spinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กายอุปกรณ์เสริมสำหรับลำตัว
Orthotic Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดามกายอุปกรณ์
Orthotists and Prosthetistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักกายอุปกรณ์บำบัด
Orthotopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่เนื้อเยื่อหรืออวัยวะตามที่ๆมันอยู่ตามปกติ
Oryzeninไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนในข้าวเจ้า
Osไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูคอมดลูก
Os Coxaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตะโพก
Os Innominatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะโพก
Os Trigonumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อเท้าด้านหลัง
Os, Anatomic Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ห่างออกไปหรือใกล้ๆกับปากมดลูกจริง
Os, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกส่วนนอก, รูเปิดของมดลูก
Os, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณด้านในของปากมดลูก, การเปิดขยายของปากมดลูกส่วนใน, รูเปิดปากมดลูกด้านใน, รูเปิดด้านในทั้งหมด, ปากมดลูกด้านใน, ปากมดลูกส่วนใน, ส่วนในสุดของปากมดลูก
Os, Pin-Holeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกเล็กเกินไป
Osazone Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดปฏิกิริยาโอซาโซน
Oscillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแกว่งไปมา, การแกว่ง
Oscillation Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสซิลเลชั่นเทสต์
Oscillation, Sonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นเสียง
Oscillator Circuitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรออสซิลเลเตอร์
Oscillatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสซิลเลเตอร์
Oscillopiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพไหว
Oscilloscopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอรับภาพ, จอภาพ
Osgood Schlatter's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่เกาะเอ็นสะบ้าอักเสบ, โรคออสกูดชแลตเตอร์ของเข่า
Osler's Nodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มออสเลอร์
Osmiridiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสมิริเดียม
Osmiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสเมียม
Osmiums Zinc Iodideไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีออสเมี่ยมซิงค์ไอโอไดด์
Osmolar Concentrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของสารละลาย, ความเข้มข้นออสโมล่าร์
Osmolarityออสโมแลลิตีออสโมลาริตีย์, ความเข้มข้น, ออสโมลาริตี้, ออสโมลาริตี, ความเข้มข้นของสารละลาย, อ๊อสโมลาริตีย์
Osmolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมล, ออสโมล์, จำนวนอนุภาค,
Osmometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความดัน, ออสโมมิเตอร์
Osmoreceptor Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รับรู้ความดันออสโมติค
Osmoreceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมรีเซฟเตอร์, ตัวรับเฉพาะ, อ๊อสโมรีเซพเตอร์,
Osmosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมซิส, ขบวนการออสโมซีส, การเคลื่อนที่ของน้ำ, ออสโมสีส, การออสโมซิส, ออสโมสิส, อ๊อสโมสิส, ออสโมซีส
Osmosis Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันออสโมซิส
Osmosis, Reverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมซิสย้อนกลับ, วิธีออสโมซิสย้อนกลับ
Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีออซโมติค
Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมติค
Osmotic Diarrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงน้ำเข้ามาสู่ลำไส้มากขึ้น
Osmotic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางออสโมติค, อุ้มน้ำไว้
Osmotic Fragilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเปราะของเม็ดเลือดแดง
Osmotic Lens Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงแรงอ๊อสโมติคของเลนส์
Osmotic Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันออสโมติก, ความดันออสโมซิส, ความดันออสโมติค, แรงดันออสโมซิส, แรงดันออสโมติค, แรงดูดน้ำ
Osmotic Pressure Deviationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของแรงดูดน้ำผ่านเยื่อกั้น
Osmotic Pressure, Colloidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันออสโมติกของสารในเส้นเลือด, ความดันออสโมติคจากสารคอลลอยด์
Osmotic Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมผ่านเยื่อบางของของเหลว
Osmotic Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาดุลย์ออสโมซิส
Osmotic Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานออสโมติก
Osseous Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญของกระดูก
Osseous Spiculesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นกระดูกขาวทึบเส้นเล็กๆจำนวนมาก
Osseous Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแข็ง
Ossiclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหู
Ossicles, Threeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหู 3 ชิ้น
Ossicular Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหู 3 ชิ้น
Ossificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกาะจับของหินปูน, เนื้อกระดูก, ออสสิฟิเคชัน, การสร้างกระดูก, กระดูกเชื่อมกัน
Ossification Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์การเกิดกระดูก, ออสซิฟิเกชันเซนเตอร์, ศูนย์สร้างกระดูก, จุดที่สร้างกระดูก, กระดูกลูก
Ossification Center, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์การเกิดกระดูกปฐมภูมิ
Ossification Center, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญของกระดูกทุติยภูมิ, ศูนย์การเกิดกระดูกทุติยภูมิ
Ossification, Degenerativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเสื่อมของกระดูก
Ossification, Pathologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูก, การสร้างทางพยาธิวิทยา, การสร้างกระดูก, พยาธิสภาพ
Ossification, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกระดูก, สรีรวิทยา, กระดูก, การสร้างทางสรีรวิทยา
Ossifyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนสภาพเป็นกระดูก
Ossium Congenital, Fragilitasไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเปราะแต่กำเนิด
Osteitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอักเสบ, การอักเสบที่คอร์เทกซ์ของกระดูก
Osteitis Deformansไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีไอติส ดีฟอร์แมนส์, โรค, กระดูกอักเสบเสียรูป
Osteitis Fibrosa Cysticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกมีไฟโบรสิสเกิดขึ้นลักษณะเหมือนถุงน้ำ, ออสติไอติสไฟโบรซาซิสติกา
Osteoarthritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกและข้ออักเสบ, ออสตีโออาร์ไทรติส, โรค, โรคกระดูกเสื่อมตามสภาพวัย, กระดูกงอก, ข้อเสื่อม, โรคข้อต่อเสื่อม, ออกตีโออาร์ไธรติส
Osteoarthropathy, Primary Hypertrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโออาร์โธรปาธีย์ ไพรมารีย์ ฮัยเปอร์โทรฟิก, ออสตีอาร์โทรปาตีปฐมภูมิ, โรคไฮเปอร์โทรฟิก
Osteoarthropathy, Secondary Hypertrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโออาร์โทรปาตีทุติยภูมิ, โรคไฮเปอร์โทรฟิก, ออสตีโออาร์โธรปาธีย์, เซกันดารีย์ ฮัยเปอร์โทรฟิก
Osteoblasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกระดูก, กระดูกทึบ
Osteoblastic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกระดูก
Osteoblastic Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกระดูก
Osteoblastic Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเนื้อกระดูกเพิ่มขึ้น
Osteoblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโอบลาสต์, เซลล์, เซลล์กระดูกแข็ง, กระดูกออสทีโอบลาสท์, กระดูก, เซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเนื้อกระดูก, ออสติโอบลาสท์, เซลล์สร้างกระดูก, ออสตีโอบลาสท์
Osteochondral Junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อระหว่างกระดูกกับกระดูกอ่อน
Osteochondritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกและกระดูกอ่อนอักเสบ, กระดูกอักเสบทั้งตัวกระดูกและกระดูกอ่อน
Osteochondritis Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนผิวข้ออักเสบ
Osteochondritis, Parrot's Syphilisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอักเสบ
Osteochondromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสทีโอคอนโดรมา, ออสติโอคอนโดรมา
Osteochondrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสติโอคอนโดรซิส
Osteochondrosis Deformanstibiaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าแข้งโก่ง
Osteoclastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ทำลายกระดูก, เครื่องหักกระดูก, ออสตีโอคลาสต์, เซลล์, เซลล์ละลายกระดูก, ออสติโอคลาสท์, ออสตีโอคลาส
Osteoclasts, Hyperactivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสติโอคลาสท์ทำงานมากเกิน
Osteocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโอไซต์, เซลล์, เซลล์กระดูก, ออสติโอไซท์,
Osteogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญของกระดูก, กระดูก, การสร้าง, กระดูก, การเจริญ, การเกิดกระดูก, การสร้างกระดูก
Osteogenesis Imperfectaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสติโอเจเนซิส อิมเพอร์เฟคตา, ออสตีโอเจเนซิส อิมเปอร์เฟกตา, โรค, โรคกระดูกเปราะเป็นมาแต่กำเนิด, โรคกระดูกเปราะหักง่าย, ออสติโอเจเนซิสอิมเพอเฟคตา
Osteogenesis Imperfecta Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกที่เป็นมาแต่กำเนิด
Osteogenesis Imperfecta Tardaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกที่เป็นมาแต่กำเนิดแสดงอาการตอนเด็กโต
Osteogenic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สร้างกระดูก
Osteogenic Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มกระดูกชั้นใน
Osteogenic Sarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของกระดูกประเภทร้าย, มะเร็งของกระดูก
Osteoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูก
Osteoid Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อกระดูกที่กำลังสร้าง
Osteolipomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโอไลโปมา
Osteologic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกี่ยวกับกระดูก
Osteologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาการทางกระดูก
Osteolysis, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกละลาย
Osteolysis, Osteocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายของกระดูก
Osteolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายกระดูก
Osteolytic Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกถูกทำลาย
Osteolytic Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่มีการทำลายของกระดูก
Osteomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโอมา, เนื้องอก, ออสทีโอมา, ออสตีโอมา, ออสติโอมา
Osteoma, Jaffe Disease-Osteoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกกระดูกชนิดไม่ร้าย
Osteoma, Osteoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีออยด์ออสตีโอมา
Osteomalaciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสติโอมาเลเซีย, ออสตีโอมาเลเซีย, โรค, โรคกระดูกอ่อนที่เกิดในหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร, โรคกระดูกน่วม, กระดูกอ่อน, กระดูกน่วม, โรค, โรคกระดูกนิ่ม, กระดูกผุ, กระดูกบาง, โรคกระดูกอ่อนในผู้ใหญ่, กระดูกอ่อนในผู้ใหญ่
Osteomyelitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโอไมอีไลติส, โรค, กระดูกอักเสบเป็นหนอง, กระดูกอักเสบ, การอักเสบของกระดูก, กระดูกพรุนอักเสบ, แผลเกิดการอักเสบ, โรคติดเชื้อของกระดูก, กระดูกอักเสบ, กระดูกพรุนอักเสบ, ฝีที่กระดูก, กระดูกและกล้ามเนื้ออักเสบ, การติดเชื้อที่กระดูก, การอักเสบของกระดูก
Osteomyelitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อของกระดูกอย่างฉับพลัน
Osteomyelitis, Bacterial, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขกระดูกอักเสบเรื้อรัง
Osteomyelitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบกระดูก, ออสตีโอมัยอีไลติสอักเสบเรื้อรัง
Osteomyelitis, Pyogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองกระดูก, โรคติดเชื้อของกระดูก
Osteomyelitis, Suppurative, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอักเสบเป็นหนองเรื้อรัง
Osteomyelitis, Syphiliticไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิฟิลิสของกระดูก
Osteonecrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อกระดูกตาย, กระดูกตายเฉพาะส่วน
Osteopathsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโอแพธส์
Osteopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูก, โรค, โรคกระดูก
Osteopeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกบาง, กระดูกบางลง
Osteopetrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฟัน, โรค, ออสตีโอพีโตรซิส, โรค, โรคกระดูกแข็งเปราะ, ออสตีโอพีโตรซีส
Osteophyte Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดกระดูกงอกไปจากกระดูกเดิม
Osteophytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโอฟัยท์, สันกระดูกงอกขอบข้อ, แนวกระดูกสร้างใหม่ที่ขอบของข้อ
Osteophytes, Marginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันกระดูกเกิดขึ้นบริเวณขอบของข้อดูคล้ายเดือย
Osteoplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแต่งหัวกระดูก
Osteoporosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกพรุน, การกร่อนบางของกระดูก, กระดูกบางลง, กระดูกผุ, กระดูกโปร่งบาง, กระดูกผุกร่อน, โรคกระดูกพรุน, กระดูกบางกว่าปกติ, กระดูกเปราะบาง, กระดูกสันหลังผุ, กระดูกกร่อนและผุ, โรคกระดูกพรุน, กระดูกพรุนหรือแตกง่าย, กระดูกบางพรุน, กระดูกพรุนและบาง, โรคกระดูกผุ, กระดูกกร่อน, กระดูกบาง
Osteoporosis, Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโปร่งบางในเด็ก
Osteoporosis, Postmenopausalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโปร่งบางในระยะหลังหมดระดู
Osteoporosis, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังโปร่งบาง
Osteoporosis, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกพรุนจากฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์
Osteosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของกระดูกชนิดออสตีโอสาร์โคม่า, ออสทีโอซาร์โคมา, ซาร์โคมาของกระดูก, ออสติโอซาร์โคมา
Osteosarcoma, Extraskeletalไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสติโอซาร์โคมาเกิดกับอวัยวะที่มิใช่กระดูก
Osteosclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกี่ยวกับกระดูกแข็ง, กระดูกแข็งกระด้าง, โรค, โรคกระดูกแข็งกระด้าง, ออสตีโอสเคลอโรซิส, ออสติโอสเคลอโรสิส, กระดูกแข็งผิดปกติ, กระดูกแข็งและกระด้าง, ออสตีโอสเคลอโรซิส, โรค
Osteotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสตีโอโตมีย์, ศัลยกรรมตัดต่อกระดูก, ตัดแต่งกระดูก, กระดูก, การตัด, การตัดกระดูก
Osteotomy, Ball and Socketไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระดูกให้กลมคล้ายหัวกระดูก
Osteotomy, Brettไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระดูกหน้าแข้งโดยวิธีของเบร็ทท์
Osteotomy, Correctiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมตัดกระดูกแก้ไข
Osteotomy, Hassไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดกระดูกตะโพก
Osteotomy, High Subtrochanteric Varizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระดูกต้นขาระดับใกล้คอกระดูก
Osteotomy, Innominateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระดูกเชิงกรานเหนือเบ้ากระดูก, การผ่าตัดกระดูกตะโพก
Osteotomy, Irwinไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระดูกเพื่อแก้ข้อผิดรูป
Osteotomy, Langenskjoldไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้มุมคอกระดูกต้นขาแคบแต่กำเนิด
Osteotomy, MacEwen and Shandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพื่อมุมคอตะโพกแบบแม็คอิเว็นและแชนด์
Osteotomy, McMurrayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเลื่อนกระดูกต้นขาส่วนบน
Osteotomy, Muellerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดดัดเปลี่ยนแนวแรงกระดูกข้อตะโพก
Osteotomy, Muhlerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดกระดูกข้อตะโพกตามวิธีของมูห์เลอร์
Ostiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเปิด, ลักษณะเป็นจงอยปากเล็กๆหลายอัน
Ostitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอักเสบ
Ostiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิด
Ostwald Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการออสต์วาลต์
Otc Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารักษาตามอาการ
Otitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูอักเสบ
Otitis Externaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบที่หูส่วนนอก, หูชั้นนอกเกิดการอักเสบ, หูชั้นนอกอักเสบ,
Otitis Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นกลางอักเสบ, โรคหูน้ำหนวก, การติดเชื้อของช่องหูชั้นกลาง, หูอักเสบ, หูน้ำหนวก, หูห้องกลางอักเสบ, การอักเสบของหูชั้นกลาง
Otitis Media, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน
Otitis Media, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรังของหูชั้นกลาง, การอักเสบเรื้อรังจากหูส่วนกลาง, หูน้ำหนวกเรื้อรัง, หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง, หูน้ำหนวกอักเสบเป็นหนองอย่างเรื้อรัง
Otitis Media, Complicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแทรกซ้อนจากหูน้ำหนวกเรื้อรัง
Otitis Media, Purulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหูน้ำหนวกแบบเป็นหนอง
Otitis Media, Purulent, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูน้ำหนวกอักเสบเป็นหนองอย่างเฉียบพลัน
Otitis Media, Purulent, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูน้ำหนวกเรื้อรัง
Otitis Media, Serousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารน้ำคั่งในหูชั้นกลาง, หูน้ำหนวกแบบน้ำใส
Otitis Media, Suppurativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูน้ำหนวก
Otitis Media, Suppurative, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นกลางอักเสบเป็นหนองเรื้อรัง
Otitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นกลางอักเสบ
Otitis, Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูอักเสบจากการสัมผัส
Otitis, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของหูชั้นนอก, หูชั้นนอกอักเสบ
Otitis, External, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของหูชั้นนอกอย่างรุนแรง
Otolaryngologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ทางหูคอจมูก
Otolaryngologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโสตคีววิทยา, โสตนาสิกซ์ลาริย์งวิทยา
Otoplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดตกแต่งใบหู
Otorhinolaryngologic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูจมูกและลาริงซ์, โรค, หูคอจมูกและกล่องเสียง, โรค
Otorhinolaryngologic Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูคอจมูกและกล่องเสียง, เนื้องอก, หูจมูกและลาริงซ์, เนื้องอก
Otorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหล่อสมองไหลออกมาทางหู
Otosclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโตสเคลอโรสิส, โรคโอโตสเคลอโรสิส, โอโตสเคลอโรซิส, โอโตสเคลอโรซิส, โรค
Otosclerosis, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโตสเคลอโรสิสที่วินิจฉัยทางคลีนิก
Otoscopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องส่องหู, กล้องส่องหู, เครื่องมือตรวจหู
Ototoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อหู
Ototoxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อหู, การเกิดพิษต่อหู
Ottersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนาก
Ouabainไม่ระบุศัพท์บัญญัติวาบาอิน, โอเบน, สารอัวเบน
Ounceไม่ระบุศัพท์บัญญัติออนซ์
Out of Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอกแบบ
Out of Proportionไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดส่วน
Out of Realityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถเข้าใจสภาวะต่างๆตามความเป็นจริง
Out of Sight is Out of Mindไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถค้นหาวัตถุที่หายไปจากสายตา
Out Patientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
Out-Toeingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวแม่เท้าชี้ออก
Outbreaksไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก่อโรคติดต่อ
Outbreaks, Resurgentไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบาดทำลาย
Outcomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผล, ผลลัพธ์, ผลที่ได้,
Outcome Measurementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดผล, รายละเอียดเกี่ยวกับการวัด
Outcome of Successไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลแห่งความสำเร็จ
Outcome, Ascertainment ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นหาผล
Outcome, Finalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัววัดขั้นสุดท้าย
Outcome, Realไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลลัพธ์ที่แท้จริง
Outcome, Unfavourableไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลไม่เป็นที่น่าพอใจ
Outdated and Outmodedไม่ระบุศัพท์บัญญัติล้าสมัย
Outer Canthusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นที่ลากระหว่างหางตา
Outer Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวนอก, บุคลิกภาพชั้นนอก
Outer Plexiform Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเพลกซิฟอร์มชั้นนอก
Outer Segmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนนอก
Outer Tableไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบนอก, ผนังนอก
Outer Tableไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกศีรษะด้านนอก, ขอบนอกของกะโหลกศีรษะ
Outer Tunicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวภายนอก
Outer Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณขอบนอก
Outersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่อง
Outflow Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณทางออก
Outletไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวเปิด, ปากเชิงกราน, ท่อฝาผนัง,
Outlierไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าส่วนมาก
Outlineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นแนว
Outor Quadrantไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านนอกของเต้านม
Outpatient Basisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนกผู้ป่วยนอก
Outpatient Clinics, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงพยาบาล, คลินิกผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล, คลินิก
Outpatientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยนอก
Outpouchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยื่นออกมาเป็นถุง, ยื่นออกไปข้างหน้า
Output Evaluation and Follow upไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเมินผลลัพท์และติดตามผลของแผนงาน
Output Portsไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางออก
Output Processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดแจงสัญญาณขาออก
Output States, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจฉีดโลหิตมาก
Output Timingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรภาคส่งออก
Outputsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลลัพท์, ผลที่ออกมา, ส่งออก, ช่องทางสัญญาณส่งออก, ปัจจัยนำออก
Outside inไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากภายนอกเข้าภายใน
Ovaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่พยาธิ, โอวา, ไข่,
Ova, Bipolar-Plugไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ขนาดเล็กมีจุกหัวท้าย
Ova, Blightedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัภพะตายก่อน
Ovalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นรูปไข่, รูปไข่
Oval Light Grey Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดรูปไข่สีเทาอ่อน
Oval Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายรูปไข่, รูปไข่
Oval Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปไข่
Oval Subterminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสปอร์แบบรูปไข่และอยู่ใกล้ส่วนปลาย
Oval Windowไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าต่างรูปไข่
Ovalbuminไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอวัลบูมิน, โอวาลบูมิน
Ovalocyteไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปไข่
Ovalpupilไม่ระบุศัพท์บัญญัติม่านตาเปลี่ยนเป็นรูปไข่
Ovarian Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมรรถภาพของรังไข่
Ovarian Agenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ฝ่อแต่กำเนิด
Ovarian Aptไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่โต
Ovarian Blastomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นตอของรังไข่
Ovarian Bordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบของรังไข่
Ovarian Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งรังไข่
Ovarian Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งรังไข่
Ovarian Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของรังไข่
Ovarian Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดีของรังไข่, รังไข่, ถุงน้ำ, ถุงน้ำในรังไข่, ถุงน้ำของรังไข่
Ovarian Cysts with Torsionไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำของรังไข่ชนิดถูกบิด
Ovarian Cysts, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำในรังไข่
Ovarian Cysts, Twistedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วถุงน้ำที่รังไข่หมุนบิด, ขั้วถุงรังไข่บิด
Ovarian Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่, โรค
Ovarian Dysfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ทำงานไม่ปกติ, การทำหน้าที่ผิดปกติของรังไข่, รังไข่ไม่ทำงาน
Ovarian Endsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายของรังไข่
Ovarian Epithelial Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมที่เกิดจากเยื่อบุรังไข่
Ovarian Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่เสื่อมสมรรถภาพ, รังไข่เสีย
Ovarian Failure, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานทั้งสิ้นของรังไข่
Ovarian Folliclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงในรังไข่
Ovarian Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งรังไข่
Ovarian Function Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่, การทดสอบการทำงาน, รังไข่, การทดสอบหน้าที่
Ovarian Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนจากรังไข่
Ovarian Hyperstimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป
Ovarian Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานของรังไข่ไม่สมบูรณ์, การทำงานของรังไข่บกพร่อง, รังไข่เสื่อมหน้าที่, รังไข่ขาดสมรรถภาพ
Ovarian Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่, เนื้องอก, ก้อนที่รังไข่
Ovarian Sclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะเคลอโรสีสของรังไข่
Ovarian Stromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนค้ำจุนของรังไข่
Ovarian Surface Epitheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มผิวของรังไข่
Ovarian Surfacesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นผิวของรังไข่
Ovarian Tumor-Associated Antigensไม่ระบุศัพท์บัญญัติทูเมอร์-อาโซซิเอดเต็ดแอนติเจนของรังไข่
Ovarian Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของรังไข่, ก้อนเนื้อที่รังไข่
Ovarian Tumors, Feminizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของรังไข่ที่ทำให้เกิดลักษณะหญิง
Ovarian Tumors, Masculinizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของรังไข่ชนิดทำให้เกิดภาวะบุรุษภาพ
Ovarian Tumors, Twistedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบิดขั้วของเนื้องอกรังไข่
Ovarian Tumoursไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้องอกของรังไข่, เนื้องอกของรังไข่
Ovarian Vesselsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำของรังไข่
Ovarian-Tubal Transfer Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำไข่เข้าท่อนำไข่
Ovariectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง, ตัดรังไข่ทั้งสองข้างออก
Ovariolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ฝอย, ท่อไข่
Ovaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่
Ovary, Absence ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีรังไข่
Ovary, Exploration ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจลักษณะของรังไข่
Ovary, Hypoplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ไม่เติบโต
Ovary, Medulla ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดัลล่าของรังไข่
Ovary, Non Functioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ไม่ทำงาน
Ovary, Primitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ดั้งเดิม
Ovensไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตาอบ, ตู้อบ, อบด้วยไอร้อน,
Ovens, Dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้อบชนิดถาด
Ovens, Hot Airไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้อบความร้อนสูง, ตู้อบแห้ง, ตู้ร้อน, ตู้อบแบบอากาศร้อน, ตู้นึ่งเครื่องมือ
Over Conditioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับสภาพที่มากเกินไป
Over Dampingไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะของคลื่นไฟฟ้าที่เครื่องตอบสนองต่อคลื่นไฟฟ้า
Over Distensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะปัสสาวะคราก
Over Expansionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโป่งพองมาก
Over Gadgetไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบคลุมอยู่มากเกินไป
Over Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดใหญ่ผิดปกติ
Over Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับแบบคว่ำมือ
Over Head Projectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
Over Simplificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปล่อยปละละเลย
Over Slipไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกปิด
Over Tabulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับรูปเกินกว่าปกติ
Over Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักเกิน, อ้วนเกินปกติ, อ้วนมาก
Over-Consumptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยามากเกินไป
Over-Emphasis on Jobไม่ระบุศัพท์บัญญัติบ้างานเกินไป
Over-Exposureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายฟิลม์ดำไป
Over-Hydratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้รับน้ำมากกว่าปกติ
Overachievementไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลสัมฤทธิ์สูงกว่าที่คาดหมายไว้
Overaffectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักเด็กมากเกินไป
Overall Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยารวมทั้งหมด
Overanxietyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกังวลมาก
Overanxiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิตกกังวลจนเกินไป, กังวลมากเกินไป
Overcapไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝานอก
Overcomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเอาชนะ
Overcome Space and Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประหยัดเวลา
Overconditioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับสภาพมากเกินไป
Overconstrictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคอดกิ่ว
Overcrowdingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพแออัดยัดเยียด, ความแออัด
Overdominationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบังคับเด็กมากเกินไป
Overdosageไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดยามากเกินไป
Overdosage, Accidentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาเกินขนาดโดยอุบัติเหตุ
Overdoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้เกินกำหนด, เกินขนาด, การใช้ยาเกินขนาด
Overdose, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาเกินขนาดซึ่งเกี่ยวกับการรักษา
Overdrivingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานมากไป
Overelaborateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาทิพย์
Overflow Incontinenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะเล็ด, ถ่ายปัสสาวะไม่ออกจนกว่ามีปัสสาวะจำนวนมากจนไหลออก
Overgrowthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตอย่างมากมาย
Overhanging Edgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบยื่นย้อย
Overhead Frameไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงเหล็กค่อมเตียง
Overhead Garmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่เสื้อคอกลม
Overhydrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารน้ำเกิน, น้ำมากเกินไป
Overindulgenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตามใจเด็กมากเกินไป
Overlapไม่ระบุศัพท์บัญญัติซ้อนกัน, การเหลื่อมซ้อน, ซ้อนทับ, การล้ำกัน, ลักษณะเกยกัน
Overlap, Zeroไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีการซ้อนทับ
Overlappedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหลื่อมล้ำ
Overlappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเหลื่อมกัน
Overlayerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดที่เอียง
Overlaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซ้อนภาพ
Overlearningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนเกินเลย, การเรียนเพิ่มขึ้น, การเรียนรู้ส่วนเกิน
Overloadไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกินกำลัง, เกิน, ภาวะเกิน, เกินความสามารถ
Overloading, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาระเกินเรื้อรัง
Overnightไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้ามคืน
Overnutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอ้วน
Overprotectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปกป้องลูกจนเกินไป, ปกป้องหรือถนอมมากเกินไป
Overprotectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติรักลูกหรือปกป้องลูกจนเกินไป
Overridingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกยกัน
Oversedationไม่ระบุศัพท์บัญญัติง่วงนอนมากเกินไป
Oversensitveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่อนไหวง่าย
Overshootไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรงข้ามกับปกติ, พลาดเป้าหมาย
Oversizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดใหญ่กว่า
Overtermไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กคลอดหลังกำหนด
Overweightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักมากเกินขนาด, น้ำหนักตัวเกิน, น้ำหนักเกินขีดกำหนด, น้ำหนักร่างกายมากเกิน, น้ำหนักเกินมาตรฐาน
Overworkไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำงานมากเกินไป
Overworkingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำงานหนักจนไม่มีเวลา
Ovicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าไข่
Oviductsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อรังไข่, ท่อนำไข่, หลอดมดลูก, ท่อไข่, หลอดรังไข่
Oviducts, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อรังไข่รวม, ท่อนำไข่รวม
Oviparousไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกลูกเป็นไข่, โอวิพารัส
Ovipositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกไข่, การวางไข่
Ovipositorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่วางไข่, ท่อวางไข่
Ovoglobulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโวกล็อบบูลิน
Ovoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะกลมรี, รูปไข่ป้อมๆ
Ovoid, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางรูปไข่ขนาดใหญ่
Ovoid, Mediumไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางรูปไข่ขนาดกลาง
Ovomucoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโวมิวคอยด์
Ovomucoid Alphaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโวมิวคอยด์อัลฟ่า
Ovotestisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกอัณฑะ, รังไข่และอัณฑะอยู่รวมกัน
Ovoviviparousไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโววิวิพารัส
Ovralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอ็อฟรอล
Ovular Bleedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกที่มีไข่ตก
Ovulateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ที่หลุดออกไป
Ovulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ตก, การตกไข่, การสุกของไข่หลังผสมพันธุ์, ตกไข่, การสุกของไข่
Ovulation Bleedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกขณะไข่ตก, เลือดออกตอนไข่ตก
Ovulation Inducing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเหนี่ยวนำการตกไข่
Ovulation Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดท้องน้อยเนื่องจากการตกไข่
Ovulation Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่มีไข่ตก
Ovulation, Day ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันตกไข่
Ovulation, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกไข่ช้า
Ovulation, Induction ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อให้มีการตกไข่
Ovulation, Inhibitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันไม่ให้ไข่สุก, ยับยั้งการตกของไข่
Ovulation, Postไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังไข่สุก
Ovulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุกของไข่
Ovulatory Bleedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกขณะที่มีภาวะตกไข่
Ovulatory Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดูรอบที่มีการตกไข่
Ovulatory Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกตมูกปากมดลูก
Ovulatory Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะตกไข่
Ovulatory Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกไข่
Ovulatory, Postไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายหลังไข่ตก
Ovumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่, ไข่ที่ยังไม่ได้ผสม, ไข่ของมนุษย์, เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง
Ovum Spermatozoaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เพศหญิง
Ovum Survivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ยังมีชีวิตอยู่
Ovum, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติครรภ์แฝดชนิดไข่คนละใบ
Ovum, Fertilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งปฏิสนธิ
Ovum, Matureไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ที่สุกแล้ว, ไข่ที่เจริญเต็มที่แล้ว
Ovum, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติครรภ์แฝดชนิดไข่ใบเดียวกัน
Owl Monkeyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองลิง
Owl-Eyed Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายตานกฮูก
Ox RBC Suspensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงของวัว
Oxacillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซาซิลลิน
Oxalatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ๊อกซาเลท, ออกซาเลท, ออกซาเลต, ออกซาเลต, สาร
Oxalates, Balancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกันเลือดแข็งตัว
Oxalic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดออกซาลิค, กรดอ๊อกซาลิค, กรดออกซาลิก, กรดอ๊อกซาลิก
Oxalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติส้มกบ
Oxalis Corniculataไม่ระบุศัพท์บัญญัติส้มกบ(พืช)
Oxalosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซาโลซิส
Oxalosuccinic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดออกซาโลซักซินิก
Oxidantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศ, ตัวออกซิไดส์
Oxidants, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวออกซิไดซ์ที่ไม่ค่อยแรงนัก
Oxidants, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอ๊อกซิไดซ์ที่แรง
Oxidase Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเอนซัยม์อ๊อกซิเดส
Oxidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเดส
Oxidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการอ๊อกซิเดชั่น, อ็อกซิเดชั่น, การออกซิเดชั่น, ออกซิเดชัน, ออกซิเดชั่น, การสันดาป, การออกซิไดส์, ปฎิกิริยาออกซิเดชั่น, การเติมอ๊อกซิเจน
Oxidation Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเดชั่นนัมเบอร์, เลขออกซิเดชัน
Oxidation Number Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีออกซิเดชั่นนัมเบอร์
Oxidation Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าศักยะไฟฟ้าออกซิเดชั่น
Oxidation Reduction Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาออกซิเดชั่นรีดัดชั่น
Oxidation Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเดชั่นสเตท, ออกซิเดชั่นสเตต, สถานะออกซิเดชัน
Oxidation, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเดชั่นในชีววิทยา
Oxidation, Periodateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอริโอเดทออกซิเดชั่น
Oxidation, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมออกซิเจน
Oxidation-Reductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบออกซิเดชัน-รีดักชัน, ออกซิเดชัน-รีดักชัน, ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น
Oxidativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้องการอากาศ
Oxidative Deaminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเดตีฟดีแอมมิเนชั่น, วิธีอ็อคซีเดทีฟดีแอมิเนชั่น
Oxidative Decarboxylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการดึงคาร์บอนไดออกไซด์
Oxidative Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกที่ใช้ออกซิเจน
Oxidative Metabolic Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการทำงาน
Oxidative Phosphorylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการออกซิเดทิฟฟอสโฟริเลชัน, กระบวนการออกซิเดตีฟฟอสฟอริเลชั่น, ขบวนการอ๊อกซีเดทิฟฟอสฟอรีเลชั่น
Oxidative Respiratory Enzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเดตีฟเรสไปเรตอรีเอนไซม์
Oxides, Acid-Formingไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกไซด์จากกรด
Oxides, Acidicไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกไซด์ที่เป็นกรด
Oxides, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกไซด์สะเทิน
Oxidiseไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิไดซ์
Oxidising Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารออกซิไดซิง, สารออกซิไดส์, สารที่ทำให้เกิดออกซิเดชั่น
Oxidising Flameไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิไดซิงเฟลม
Oxidizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มอ๊อกซิเจน
Oxidizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผาผลาญกับออกซิเจน, อ็อกซิไดซ์, ออกซิไดส์,
Oxidizing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารออกซิไดเซอร์, สารที่มีความสามารถในการเติมออกซิเจน, สารช่วยการออกซิไดซ์, ออกซิไดซิงก์เอเจนต์, ออกซิไดซ์เอเยนซ์
Oxidizing Agents, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิไดซิงก์เอเจนต์อย่างแรง
Oxidizing Agents, Weakไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิไดซิงก์เอเจนต์อย่างอ่อน
Oxido Reductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิโดรีดักชั่น
Oxidoreductasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ๊อกซิโดรีดักเตส
Oxidoreductasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์พวกอ๊อกซิโดรีดักเทส
Oximationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฎิกิริยาออกซิเมชัน
Oximesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอไซม์
Oximetidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซีเมทิดีน
Oxolamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ็อกโซลามีน
Oxy Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดออกซิ
Oxycalorimetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ๊อกซิแคลอรีมิเตอร์
Oxycodeinonไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ็อกซิโคเดอีโนน
Oxycodoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ็อกซิคอโดน
Oxygenไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ๊อกซิเจน, ออกซิเจน
Oxygen Affinityไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับออกซิเจนไว้
Oxygen Analysersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวัดความเข้มข้นของอ๊อกซิเจน, เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน
Oxygen Analyzersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจน
Oxygen Boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องออกซิเจน
Oxygen Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุอ็อกซิย์เจ็น
Oxygen Carriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำส่งอ๊อกซิเจน
Oxygen Consumptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเจน, การบริโภค, ออกซิเจนที่ร่างกายใช้ไป, การใช้ออกซิเจน
Oxygen Consumption, Correctedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปที่ถูกต้อง
Oxygen Consumption, Increaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผาผลาญออกซิเจนมากขึ้น
Oxygen Demandไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการออกซิเจน
Oxygen Dependenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต้องพึ่งออกซิเจน
Oxygen Dilutersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเจือจางออกซิเจน
Oxygen Electrodes, Clarkไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าออกซิเจนชนิดคลาค
Oxygen Enriching Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบแยกออกซิย์เจนออกจากอากาศ
Oxygen Hoodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องคลุมให้ออกซิเจน
Oxygen Indicatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดปริมาณแกสออกซิเจน
Oxygen Inhalation Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโดยการสูดออกซิเจน, การบำบัดโดยการสูดออกซิเจน
Oxygen Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเจนไอโซโทป
Oxygen Outletไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูต่อออกซิเจนที่ฝาผนัง
Oxygen Releaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปล่อยออกซิเจน
Oxygen Saturation, Arterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของออกซิเจนในเส้นเลือดแดง
Oxygen Systems, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบออกซิย์เจนเหลว
Oxygen Tankไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเจนชนิดเป็นถัง, อ๊อกซิเจนชนิดบรรจุถัง
Oxygen Tension, Arterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันของออกซิเจนในเลือดแดง
Oxygen Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฏีออกซิเจน
Oxygen Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยออกซิเจน, การให้อ๊อกซิเจน
Oxygen Therapy, Controlledไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารอ็อกซีย์เจน
Oxygen Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นพิษจากอ็อกซีย์เจน, ออกซิเจนเป็นพิษ, การเป็นพิษจากออกซิเจน
Oxygen Transfer, Placentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายผ่านออกซิเจนในรก
Oxygen Transportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขนส่งออกซิเจน
Oxygen Unloading Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการปล่อยออกซิเจน
Oxygen Uptake, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับออกซิเจนสูงสุด
Oxygen Withdrawalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหยุดให้ออกซิเจน
Oxygen, Arterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาซออกซิเจนในหลอดเลือดแดง
Oxygen, Hyperbaricไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเจนที่มีความกดดันมากกว่าความกดดันบรรยากาศ, ออกซิเจนที่มีความดันสูง, ออกซิเจนความดันสูง, ออกซิย์เจนที่มีความดันสูง
Oxygen, Molecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ๊อกซิเยนชนิดโมเลกุล
Oxygen, Nucleophilic Carboxylไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเจนในหมู่คาร์บอกซิลซึ่งชอบนิวเคลียส
Oxygen-Tentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระโจมอ๊อกซิเจน
Oxygenationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมกาซออกซิเจน, ออกซีจีเนชั่น
Oxygenation Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ็อกซีย์เจนไม่เพียงพอ
Oxygenatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดเทียม, เครื่องให้ออกซิเจน
Oxygenators, Bubbleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องให้ออกซิเจนชนิดที่ทำเป็นฟองอากาศ
Oxyhemoglobinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะเป็นสีชมพูหรือแดง, ออกซี่ฮีโมโกลบิน, ออกซีฮีโมโกลบิน, ออกซิฮิโมโกลบิน
Oxymyoglobinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิไมโอโกลบิน
Oxyntic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ออกซินติก, ออกซินติคเซลล์
Oxyntomodulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ็อกซินโทโมดูลิน
Oxyphenbutazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซีเฟนบิวตาโซน, ออกซิเฟนบิวตาโซน
Oxyphenisatinไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเฟนิซาติน
Oxyphenyl Butazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเฟนนิลบิวตาโซน
Oxyphil Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซีฟิลเซลล์
Oxytetracyclineไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิเตตระซัยคลีน, ออกซิเตตราไซคลีน, ยา
Oxytocic Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาบีบมดลูก, ยากระตุ้นให้มดลูกบีบตัว, ยาเร่งการคลอด
Oxytocic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้มดลูกบีบตัว
Oxytocic, Ecbolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติบีบมดลูก
Oxytocicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออคซิโทซิคส์, ยาเร่งคลอด, เร่งการคลอด, ฤทธิ์บีบมดลูก
Oxytocinไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกซิโตซิน, ฮอร์โมน, ออกซิโทซิน, ออกซิโตซิน, อ็อกซีย์โทซิน, อ๊อกซี่โทซิน, ออกซีโตซิน
Oxytocin Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพวกออกซิโตซิน
Oxytocinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ๊อกซีย์โทซิเนส
Oxyuriasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิเส้นด้าย, พยาธิเข็มหมุด, พยาธิเส้นด้าย, โรค
Oyster Grayไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอยนางรม
Ozoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโซน
Ozonidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโซไนด์