การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 1,893 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
L-Amino Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนชนิดแอล
L-Ascorbic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแอลแอสคอร์บิค
L-Benchไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปตัวแอล
L-Dehydroascorbic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแอลดีไฮโดรแอสคอร์บิก
L-Glutamic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแอล-กลูตามิค
L-Tartaric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแอล-ตาร์ตาริค
Lab Resultsไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
Lab Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Labeledไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ติดฉลาก, ผนึกแน่น, ติดฉลาก
Labelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปิดฉลาก, การจารึกข้อความ
Labeling, Radioactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดฉลากกัมมันตรังสี
Labellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาเบลล่า
Labelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอกชื่อ, ปิดฉลาก, ติดฉลาก, ฉลากติดขวด, ฉลาก
Labels, Containerไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉลากติดภาชนะบรรจุขวด
Labiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมนอก, กลีบนอก
Labia Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศ, แคมใหญ่
Labia Majoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมใหญ่, กลีบใหญ่
Labia Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมเล็ก
Labia Minoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมเล็ก, กลีบเล็ก
Labial Barไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลเบียลบาร์
Labial Commissure, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ่งกลางระหว่างปากช่องคลอด
Labial Frenumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายเหนี่ยวริมฝีปาก
Labial Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมเลเบียล, ด้านในของริมฝีปากบน
Labials, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดปากล่างของงู
Labials, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดปากบนของงู
Labileไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญเสียฤทธิ์ได้ง่าย, ไม่คงตัว
Labiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปากล่าง
Labium Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมใหญ่
Labium Majusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมนอก
Laborไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอด
Laborไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงงาน
Labor and Deliveryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอด
Labor and Delivery, Complicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะคลอดยาก
Labor Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอด, ภาวะแทรกซ้อน; ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด; การคลอด, โรคแทรก
Labor Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังแรงงาน
Labor Pain, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บเตือน
Labor, Acceleration ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นการเจ็บครรภ์จริง
Labor, Complicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการคลอด
Labor, Failed Progress ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดไม่ก้าวหน้าตามปกติ
Labor, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บครรภ์เตือน
Labor, First Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บครรภ์ในระยะแรก
Labor, First Stage ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บท้องคลอดระยะที่ 1, การคลอดระยะที่ 1
Labor, Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดโดยชักนำ, การคลอดจากการกระตุ้น
Labor, Induction ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักนำการคลอด, การก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์, การเจ็บท้องคลอด
Labor, Ineffectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดที่ล่าช้า
Labor, Precipitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดเร็วผิดปกติ, การคลอดพลัน
Labor, Precipitatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอดเร็วเกินไป, การคลอดเร็วเกินไป
Labor, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดก่อนกำหนด, การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
Labor, Pretermไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดก่อนกำหนด, การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
Labor, Preterm , Previous Pretermไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติการคลอดก่อนกำหนด
Labor, Progress ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก้าวหน้าของการคลอด, ความก้าวหน้าของการคลอด, ความคืบหน้าของการเจ็บครรภ์คลอด
Labor, Prolongไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดล่าช้า
Labor, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดใช้เวลานานกว่าปกติ, การเจ็บครรภ์คลอดเนิ่นนาน, การคลอดล่าช้า, การคลอดที่นานเกินไป, การคลอดที่ล่าช้า, การคลอดกินเวลานาน, การคลอดติดขัด, คลอดช้า, คลอดนาน, ระยะเวลาการคลอดนาน
Labor, Second Stage ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดระยะที่ 2, เจ็บท้องคลอดระยะที่ 2
Labor, Secondary Arrest ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บครรภ์คลอดเนิ่นนานชนิดที่ 2
Labor, Slow Progress ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดดำเนินไปช้า
Labor, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บครรภ์เอง
Labor, Unskilledไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงงานประเภทไร้ฝีมือ, แรงงานประเภทไร้ฝีมือ
Laboratoriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการ
Laboratories, Betweenไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่างห้องปฏิบัติการ
Laboratories, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการชันสูตร, ห้องปฏิบัติการทางคลีนิค
Laboratories, Clinical Chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการเคมีคลินิค
Laboratories, Clinical Immunologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา
Laboratories, General Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลทั่วไป
Laboratories, Histologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการทางเนื้อเยื่อวิทยา
Laboratories, Participantไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการสมาชิก
Laboratories, Pathologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
Laboratories, Referenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาบันมาตรฐาน, ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
Laboratories, Serologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการน้ำเหลืองวิทยา
Laboratories, University Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
Laboratory Administratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้บริหารห้องปฏิบัติการ
Laboratory Aidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ
Laboratory Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
Laboratory and/or Demonstrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกปฏิบัติและการสาธิต
Laboratory Assessmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินโดยใช้ห้องปฎิบัติการ
Laboratory Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลการตรวจวัด
Laboratory Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Guidancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการมีการแนะนำ
Laboratory Hazardsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายในห้องปฎิบัติการ
Laboratory Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการ, การติดเชื้อ; การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
Laboratory Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ; ห้องปฏิบัติการ, การติดเชื้อ
Laboratory Instructionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำแนะนำในการเรียนปฏิบัติการ
Laboratory Investigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการในห้องปฎิบัติการ
Laboratory manualsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือคู่มือ
Laboratory Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ, การทดลองทางวิทยาศาสตร์
Laboratory Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Value, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลการวิเคราะห์สารเคมีโดยห้องปฏิบัติการ
Labour and Delivery Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องคลอด
Labour Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริบาลการคลอด
Labour Intensiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กำลังคน
Labour Progressไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำเนินการคลอด
Labour, Modern Management ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลการคลอดสมัยใหม่
Labour, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดปกติ
Labour, Obstructedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดไม่ได้เลย, การคลอดติดขัด, การคลอดในรายติดขัดทั้งหมด, มีสิ่งขัดขวางการคลอด, การคลอดติดขัด
Labour, Onset ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเริ่มต้นการคลอด
Labour, Phenomenaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอด
Labour, Postmatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดเกินกำหนด
Labour, Posture inไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่ามารดาในการคลอด
Labour, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดก่อนกำหนด
Labour, Premature, Treatenedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยายามเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
Labour, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บครรภ์จริง
Labrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปากบน, ขอบ
Labrum Epipharynxไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปากบนรวมกับอีพิฟาริงค์
Labyrinthไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องหูชั้นใน; หู, ห้องชั้นใน; หูชั้นใน; ลาบิริ้นท์; ลาไบรินธ์; หูส่วนใน; หูชั้นใน
Labyrinth Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นใน, โรค; หู, ห้องชั้นใน, โรค
Labyrinth, Vestibularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวสติบูลาร์แลบิรินธ์
Labyrinthine Vestibularไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาททรงตัว
Labyrinthitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นในอักเสบ
Labyrinthitis, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นในอักเสบจากเชื้อไวรัส
Lac Operonไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคโอเปอรอน
Lacalbuminไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินในน้ำนม
Lacarimal Canaliculiไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อระบายน้ำ
Lace Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระรุ่งกระริ่ง
Lacelike Appearance, Peculiarไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายลายฉลุแบบริมผ้าลูกไม้ที่แปลก
Lacerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีกขาด, ฉีกขาด
Lacerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลฉีกขาด
Laceration, Complicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลฉีกขาดรุนแรง
Laceration, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลฉีกขาดธรรมดา
Laceration, Trap-Doorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีกขาดเป็นปากฉลาม
Lacework Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายลูกไม้
Laciniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาซิเนีย
Lacquerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคเกอร์
Lacquers, Insolubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคเคอร์ชนิดไม่ละลาย
Lacrimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกถุงน้ำตา
Lacrimal Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตา, ต่อมและท่อ; ต่อมน้ำตา; อวัยวะที่เกี่ยวกับน้ำตา
Lacrimal Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้างถุงน้ำตา
Lacrimal Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำตา
Lacrimal Canaliculiไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำตาเล็กๆ, รูเปิดของท่อน้ำตา
Lacrimal Coruncleไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำตา
Lacrimal Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราหลั่งของน้ำตา
Lacrimal Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตา
Lacrimal Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุมถุงน้ำตา, แอ่งถุงน้ำตา
Lacrimal Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำตา, ต่อมสร้างน้ำตา
Lacrimal Gland Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมน้ำตา
Lacrimal Gland, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำตาแอคเซสสอรี
Lacrimal Lakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งน้ำตา
Lacrimal Punctureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูน้ำตา
Lacrimal Sacไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำตา
Lacrimal Sacไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำตา
Lacrimal Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตา
Lacrimal Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบน้ำตา
Lacrimationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระคายเคือง, น้ำตาไหลมาก, น้ำตาไหล
Lacrimatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเร่งการหลั่งน้ำตา
Lacrimonasal Ductไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำตา
Lactalbuminไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลตตัลบูมิน, แลคทาลบูมิน
Lactalbumin, Alphaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลฟ่าแลคตาลบูมิน
Lactase Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดเอ็นซัยม์แลคเตส, ภาวะพร่องเอนไซม์แลคเทส
Lactase Deficiency, Inheritedไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะพร่องเอนไซม์แลคเทศโดยพันธุกรรม
Lactasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคเตส, แลกเตส
Lactate and Pyruvate, Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคเตทและไพรูเวทในเลือด
Lactate Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกเตต ดีไฮโดรจีเนส, เอนไซม์; แลกเตต ดีฮ้ยโดรจีเนส; แลคเตทดีไฮโดรจีเนส; แลคเตทดีฮัยโดรจิเนส; เอ็นซัยม์แลคเตทดีไฮโดจีเนส
Lactate Dehydrogenase Isoenzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกเตตดีไฮโดรจีเนส ไอโซเอนไซม์, สาร; แลกเตต ดีฮัยโดรจีเนส ไอโซเอ็นซัยม์
Lactate Dehydrogenase Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกเตต ดีฮัยโดรจีเนส ไวรัส
Lactate Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคเตทเมตาโบลิซึม
Lactated Ringer's Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแลคเตตริงเกอร์
Lactatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกเตต, สาร; แลคเตท; แลกเตต; แลคเตต; แล็คเตท
Lactates, Serumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคเตตในเลือด
Lactationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำนม; ระยะเวลาการหลั่งน้ำนม; การดูดนม; น้ำนม, การหลั่ง; การให้นมบุตร; การหลั่งน้ำนม; ให้นมบุตร
Lactation Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมออกน้อย
Lactation Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำนมผิดปกติ; น้ำนม, การหลั่ง, โรค
Lactation, Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ได้ให้นมบุตรมานานแล้วคงมีน้ำนมไหล
Lactation, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่ระยะเวลานาน ๆ
Lacteal Sinusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะเปาะน้ำนม
Lactealsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำเหลืองเล็กๆ, ท่อน้ำเหลือง, แลกทีล, แลคทีล
Lactic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแลคติค
Lactic Acid Bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียกรดแลคติก, แลคติคแบคทีเรีย
Lactic Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกติกดีไฮโดรจีเนส, แลคติคดีฮัยโดรจิเนส
Lactic Fermentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมักกรด
Lactiferous Ductไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำนม
Lactobacilli Betabacteria, Heterofermentativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อในกลุ่มแลคโตบาซิไลที่หมักแบบเฮทเตอร์โร
Lactobacillusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแล็กโทบาซิลลัส, เชื้อ; แลกโตบาซิลลัส; แบคทีเรียแลคโต-แบซิลัส
Lactoflavinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคโตฟลาวิน
Lactogen Full Proteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคโตเจนโปรทีนสูง
Lactogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเริ่มมีน้ำนม
Lactoglobulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแล็กโทโกลบูลิน, สาร; แลกโตโกลบุลิน; แลคโทโกลบูลิน
Lactonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกโตน, สาร; แลกโตน; แลคโตน
Lactoperoxidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคโตเพอออกซิเดส
Lactoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกโตส, แล็กโทส, แลคโตส, แล็กโตส, แลทโทส, น้ำตาลนม, แลคโทส
Lactose Fermentersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์เมนท์แลคโตส
Lactose Intoleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกโตส, การขาดความทน; แล็กโทส, ภาวะขาดความทน; ไม่สามารถทนต่อแลคโทสได้
Lactose Non-Fermentersไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เฟอร์เมนท์แลคโตส
Lactose Operonไม่ระบุศัพท์บัญญัติแล็คโตสออเพอรอน
Lactose Synthetaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์แลคโทสซินธีเทส
Lactose-Fermentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดง
Lactose-Free Formulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรน้ำนมที่ไม่มีแลคโตส
Lactotrophsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของต่อมใต้สมองที่สร้างโปรแลคติน
Lactrileไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลกทริล
Lactrotropheไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่สร้างโปรแลคติน
Lactylatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลคไทเลต
Lacunaไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่าง, เป็นช่องๆ
Lacunaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรง, ติ่ง
Lacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาข่ายเล็กๆ
Ladder Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปบันได
Laennec's Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับแข็ง
Lag Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงรอ, เริ่มมีการเจ็บครรภ์
Lag Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่มีการอักเสบ
Lag, Auditoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล่าช้าของระบบประสาทที่จะแปลผลของสิ่งที่ได้
Lagophthalmosไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบตาบวมรุนแรง
Lake, Metallicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลคประเภทโลหะ
Lake, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลคที่ได้จากธรรมชาติ
Lake, Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดเลค
Lake, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลคที่ได้จากการสังเคราะห์
Lalangไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าคา
Lalithaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาลิธา
Lallationไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่งเสียงอืออาเลียนเสียงของตัวเองซ้ำๆซากๆ
Lamellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อกระดูกเป็นชั้น, ลักษณะพรุนเป็นชั้นบางๆซ้อนกัน, เรียงตัวซ้อนกันดี
Lamellaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเรียงกันเป็นชั้นๆวงๆ
Lamellae, Concentricไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นวงกลม
Lamellarไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นแผ่น
Lamellateไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนวดรูปใบไม้
Lamellationไม่ระบุศัพท์บัญญัติซ้อนเป็นชั้นๆ
Laminaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกระดูกสันหลัง, ลามิน่า
Lamina Cribrosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลามินาไครโบรซา, กระดูกด้านนอกมีลักษณะโค้ง
Lamina Propriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลามินาโปรเปรีย
Lamina, Elasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นอีลาสติค
Laminarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตัวกันเป็นชั้นๆ
Laminar Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลเป็นแนวขนานกัน, การไหลแบบราบเรียบ, การไหลอย่างมีระเบียบ
Laminaria Digitataไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาหร่ายทะเลลามินาเรียดิจิตาตา
Laminaria Japonicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลามินาเรียจาปอนนิคา
Laminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงซ้อนกันหลายวง
Laminatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประกบ
Laminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติซ้อนกันเป็นชั้นๆ
Lamination, Concentricไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ
Laminectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแผ่นกระดูกสันหลังออก, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
Lampreysไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างคล้ายปลาไหล
Lamps, Germicidal, Ultravioletไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดฆ่าเชื้อโดยใช้แสงอุลตราไวโอเลต
Lamps, Heatไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดไฟที่ให้ความร้อน
Lamps, Incandescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดไฟฟ้า
Lamps, Low Pressure Mercuryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดชนิดความดันไอปรอทต่ำ
Lamps, Ultra Violetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องฉายแสง
Lanatosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลานาทอสไซด์
Land Fillไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังดิน
Land Marksไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหลัก, ที่หมายภายนอก
Land, Cultivatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินเพาะปลูก
Landmarksไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่หมาย, ตำแหน่งบ่งชี้
Landmarks, Anatomicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสังเกตบนใบหน้า
Landouzy-Dejerin Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกลุ่มกล้ามเนื้อที่หน้าสะบักและต้นขาลีบ
Landrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลนดริน
Lange, Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดโคนกระดูกฝ่าเท้าเพื่อแก้เท้าบิดเข้าใน
Langerhans Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แลงเกอร์ฮาน
Langeria's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพบในคอกระดูกต้นขาหักมีลักษณะข้อตะโพกงอขา
Langhansไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ยักษ์ลางก์ฮานส์
Languageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษา, การสื่อภาษา
Language Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ภาษา
Language Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษา, วิวัฒนาการ;, การพัฒนาการทางภาษา; พัฒนาการทางภาษา; ความสามารถในการพูดสื่อความหมายให้เข้าใจ; พัฒนาการด้านภาษา
Language Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้สัญญลักษณ์ทางภาษา
Language Usageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ภาษา
Language, Discighering Writtenไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถอดรหัสจากภาษาเขียน
Language, Expressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำที่มีความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Language, Readingไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาอ่าน
Language, Receptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้เข้าใจภาษาของผู้อื่น
Language, Visualไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาที่เกิดจากการมองเห็น
Language, Writtenไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาเขียน
Lanianaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผกากรอง
Laniana Camaraไม่ระบุศัพท์บัญญัติผกากรอง
Lanolinไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาโนลิน, สาร; น้ำมันขนแกะ; ลาโนลิน
Lanolin Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ลาโนลิน
Lanolin Fatty Acid Amide, Quaterizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติควอเทอร์ไรซ์ลาโนลินแฟตติแอซิดเอไมด์
Lanolin Quatsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาโนลินควัท
Lanolin, Water Solubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาโนลินที่ละลายน้ำได้
Lanoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาน็อกซิน
Lanthanide Elementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุแลนธาไนด์
Lapamis Hardwickiiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูอ้ายงั่ว
Laparoscope Equipmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือทำหมันแห้ง
Laparoscopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องแลปาโรสโคป, กล้องลาพาโรสโคป, กล้องส่องตรวจช่องท้อง, ลาพาโรสโคป
Laparoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่องกล้องตรวจในช่องท้อง, กล้องส่องเข้าไปในช่องท้องผ่านทางหน้าท้องขณะนอนร, ส่องกล้องในช่องท้อง, การส่องตรวจช่องท้อง
Laparotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้อง, การผ่า; ผนังท้อง, ศัลยกรรม; การผ่าหน้าท้อง; การผ่าท้อง; การผ่าทางหน้าท้อง; การเปิดหน้าท้อง; การผ่าตัดเปิดช่องเชิงกราน
Laparotomy Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีผ่าตัดเข้าไปทางผนังหน้าท้อง
Laparotomy, Exploratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเปิดตรวจช่องท้อง, เปิดหน้าท้องทันที, ศัลยกรรมเปิดช่องท้องตรวจ, ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง, เปิดสำรวจช่องคลอด, การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
Laparotomy, Exploreไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง, การผ่าตัดช่องท้อง
Laparotomy, Pre-Stagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีผ่าตัดเปิดลงไปดู
Laparotomy, Trans Vaginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดทางช่องคลอด
Laparotomy, Trans-Inguinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดทำหมันทางขาหนีบ
Largactilไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาร์แก็คทิล
Large Cell Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขนาดใหญ่
Large Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณมากๆ
Large Volume Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรเลือดสู่หัวใจมาก
Larginineไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาร์จินีน
Larvaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อน, ลูกน้ำ, พยาธิตัวอ่อน, ระยะตัวอ่อนของแมลง
Larva Migransไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาวา ไมเกรนส์, ตัวอ่อนไชผ่านผิวหนัง
Larva Migrans, Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาวา ไมเกรนส์, ไวเซอรัล
Larva Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นตัวอ่อน
Larva, Attenuatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนยังมีชีวิตอยู่
Larva, Encystedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงตัวอ่อน
Larva, First Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนที่อยู่ในระยะแรก
Larva, Rhabditiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนระยะที่ 1
Larva, Third Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนขั้นที่ 3
Larvae Collectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับลูกน้ำ
Larvae, Infectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อระยะติดต่อ
Larval Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะลูกน้ำ
Larvicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าตัวอ่อน, การทำลายระยะวัยอ่อนหรือลูกน้ำ
Larviparousไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกลูกเป็นตัว
Laryngeal Cartilagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนกล่องเสียง; กล่องเสียง, กระดูกอ่อน
Laryngeal Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยพูด
Laryngeal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียง, โรค
Laryngeal Edemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียงบวม, กล่องเสียงบวมน้ำ, หลอดเสียงบวม
Laryngeal Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บที่กล่องเสียง
Laryngeal Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกล่องเสียง
Laryngeal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียง, เนื้องอก
Laryngeal Nervesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทกล่องเสียง
Laryngeal Nerves, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทรีเคอร์เรนท์ลาริงเจียล
Laryngeal Papillomasไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกที่กล่องเสียง
Laryngeal Paralysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกล่องเสียงเป็นอัมพาต
Laryngeal Spasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดเกร็งของกล่องเสียง, การหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม
Laryngectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียง, การตัด
Laryngitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียงอักเสบ, อาการไอครูพ
Laryngoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องส่องตรวจกล่องเสียง, เครื่องตรวจกล่องเสียง, เครื่องตรวจดูกล่องเสียง
Laryngoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียง, การใช้กล้องส่องตรวจ; กล่องเสียง, การส่องตรวจด้วยกล้อง
Laryngospasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาริงโกสปาสม
Laryngostenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องกล่องเสียงตีบ, กล่องเสียงตีบ
Laryngotracheitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียงและหลอดคออักเสบ, กล่องเสียงและหลอดลมคออักเสบ
Laryngotracheobronchitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ
Larynxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียง, หลอดลม, ลาริงซ์, คอหอย, ลูกกระเดือก, หลอดเสียง
Larynx, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียงเทียม
Larynx, Artificial, Pneumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเสียงเทียมที่ใช้ลม
Larynx, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งกล่องเสียง
Larynx, Inlet ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเปิดของกล่องเสียง
Larynx, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกล่องเสียงด้านหลัง
Lasegue's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงที่ตรวจพบความตึงผิดปกติของเส้นประสาท
Laseque Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าแอ่นข้อตะโพก
Laser Beamsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงเลเซอร์
Laser Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงเลเซอร์
Lasersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลเซอร์, แสงเลเซอร์
Lash Lureไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเสริมสวย
Lasia Spinosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักหนาม
Lassitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่อนเพลีย
Last-in, First-outไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเข้าหลังออกก่อน
Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะหลัง
Late Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวแบบเรื้อรัง
Late Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะหลัง, ระยะสุดท้ายของโรค
Latealไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านอนตะแคง
Latencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอบแฝงอยู่, เวลาชักนำ, การวัดเวลา, โรคติดเชื้อแบบแฝง
Latency Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาแฝง, ระยะแฝง
Latency Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นแฝง
Latentไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดไม่มีอาการ, ระยะสงบ, แอบแฝง
Latent Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแฝง, ระยะเวลาที่น้อยที่สุด, ระยะเลเท็นท์, เริ่มมีการเจ็บครรภ์, ระยะเงียบ, ระยะพัก
Latent Period, Longไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาผ่านไปหลายปี
Latent Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะติดเชื้อไวรัสเรื้อรังและคงอยู่ตลอด
Latent Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะสงบ
Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านนอก, นอกสุด, ด้านข้าง, ข้างๆ, ส่วนข้าง
Lateral Columnsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนข้าง
Lateral Gaze Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมการกลอกตาไปทางด้านข้าง
Lateral Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าตะแคง, นอนตะแคงงอเข่า
Lateral Position Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบท่าข้าง
Lateral Recumbent Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนตะแคง
Lateral Region, Right Leftไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนข้างขวาและส่วนข้างซ้าย
Lateral Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านนอก
Lateral Viewsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าด้านข้าง, ภาพด้านข้าง, ท่าข้าง, ด้านข้าง
Lateral Wallsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังด้านข้าง, ด้านข้าง
Lateralityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถนัดข้าง, ด้านข้าง
Lateralizing Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพอยู่ที่ส่วนหนึ่งส่วนใด, อาการแสดงเฉพาะที่, พยาธิสภาพอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองข้างซ้าย
Latexไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาง, ลาเทก, เม็ดลาเทก
Latex Fixation Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาเท็กซ์ ฟิกเซชัน, การทดสอบ, ลาเทกซ์ฟิกเซชัน, การทดสอบ; การตรวจปฏิกิริยาน้ำเหลืองเพื่อหาภูมิต้านทาน
Latex Particles, Antibody Coatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคของลาเทกซ์ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีย์
Latex Rubberไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางลาเทกซ์
Latex Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางเหลืองขนาดเล็ก
Latherไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของฟอง
Lather Depressantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติกดฟอง
Laticaudaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสมิงทะเล
Laticauda Colubrinaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสมิงทะเลปากเหลือง
Laticauda Laticaudaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสมิงทะเล
Latin Binomialไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาลาตินเป็นสองคำ
Latin-Square Designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองแบบลาติน-สแควร์
Latissimus Dorsiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหลังด้านล่าง, กล้ามเนื้อทางด้านหลัง, กล้ามเนื้อหลัง
Latticeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงผลึก, ร่างแห
Lattice Frameworkไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงยึดฟันปลอม
Lattice Spacingไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะทางระหว่างระนาบ
Lattice Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างของผลึก
Lattice, Ionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนนิคแลตทิส
Laugier's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงที่ปลายกระดูกแขนอันนอกหักซ้น
Laundry and Linenไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องผ้า
Laurence-Moon-Biedl Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการลอเรนซ์-มูน-บีเดิล, กลุ่มอาการลอเรนซ์-มูน-บีดล, ลอเรนซ์-มูน-บิเดลซินโดรม
Lauric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดลอริค
Lauric Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดลอริค
Lavaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาวา
Lavageไม่ระบุศัพท์บัญญัติชำระล้างออก
Lavenderไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีม่วงแก่
Lavendersไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกลาเวนเดอร์
Law Enforcementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบังคับใช้กฎหมาย
Law of Complementationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎแห่งการประกอบตัว
Law of Dulong and Petitไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎของดูลองและเปติต์
Law of Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎแห่งผล
Law of Exerciseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎแห่งการฝึกฝน
Law, Brewster'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎของบรูวสเตอร์
Law, Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฏของการกระจาย, กฎการแบ่งปัน
Lawsonia Inermisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทียนกิ่ง
Laxativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระบายอ่อน ๆ, ยาระบาย
Laxatives, Bulkไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระบาย
Laxatives, Fiberไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระบายที่มีกาก
Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้น
Layer by Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติลงไปเป็นชั้นๆ
Layer Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของชั้น
Layer Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างเป็นชั้นๆ
Layer, Blockingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นที่อุดตัน
Layer, Boundaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นตัวทำละลายที่อยู่โดยรอบเซลล์
Layer, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติดับเบิลแลร์
Layer, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังลูกตาชั้นนอกสุด
Layer, Fibrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มกระดูกชั้นนอก
Layer, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นบน, เยื่อบุมดลูก, ชั้นผิว
Layer, Functionalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นบน
Layer, Hornyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นบนของหนังกำพร้า
Layer, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพชั้นใน, ผนังชั้นใน
Layer, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นใน
Layer, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตามยาว, เรียงตัวตามความยาว
Layer, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นหลัง
Layer, Thinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นบาง
Lazinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกียจคร้าน
Leachingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลดปล่อย, วิธีชะสี, การปลดปล่อย,
Leadไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วต่อ, สายดินส่วนที่เกาะมาตามเสา, ตะกั่ว
Leadไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายต่อ
Lead Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลดอซีเตท, เล็ดแอซิเตท, ลีดอะซีเตท, เลดอะซีเตต
Lead Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลดคลอไรด์
Lead Chromateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกั่วโครเมท
Lead Flakesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษตะกั่วซึ่งจะเห็นเป็นเงาทึบรังสี
Lead Foilไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นตะกั่ว
Lead Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพ้สารตะกั่ว
Lead Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นตะกั่ว, เส้นดำๆที่ขอบเหงือกรอบๆฟันเกิดจากพิษตะกั่ว, จุดสีดำบริเวณรากฟัน, เส้นสีน้ำเงิน, ขอบเหงือก
Lead Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกั่ว, พิษจาก;, พิษจากตะกั่ว; พิษจากสารตะกั่ว; ตะกั่วเป็นพิษ
Lead Poisoning, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพ้พิษตะกั่วอย่างเฉียบพลัน
Lead Poisoning, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษตะกั่วแบบเรื้อรัง
Lead Salts, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลืออินทรีย์ของสารตะกั่ว
Lead Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบขั้วต่อ
Lead Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาสั่งจนได้รับของ
Lead Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษตะกั่ว
Lead Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อตะกั่ว
Lead Wireไม่ระบุศัพท์บัญญัติลวดนำ
Lead, Bipolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบขั้วต่อชนิดสองขั้ว
Lead, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีดมาตรฐาน
Lead-In-Air-Detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดปริมาณตะกั่วในอากาศ
Leadbetter Maneuverไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีดึงจัดส่วนสร้างกระดูกที่หัวต้นขาหลุด
Leadersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้นำ
Leaders, Manipulative Participationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้นำแบบหัวหน้านายงาน
Leaders, Steppedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำแสงนำทาง
Leaders, Term Meetingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้นำในการประชุมกลุ่ม
Leadershipไม่ระบุศัพท์บัญญัติประมุขศิลป
Leadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นผู้นำ
Leafไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโลหะบางๆ
Leafless Winter Tree Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเหมือนต้นไม้ไม่มีใบ
Leaflet Expansionไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบลิ้นขยายออก
Leaflet Perforationไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบลิ้นทะลุ
Leaflet Retractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบลิ้นหดตัว
Leaflet, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของใบลิ้น
Leaflet, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบลิ้นหัวใจส่วนหลัง, ลิ้นไมตรัลส่วนหลัง
Leaflet, Septalไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบลิ้นด้านผนัง
Leafletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารให้ความรู้
Leakไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรั่ว
Leak Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหล
Leak Test Tanksไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่างทดสอบการรั่ว
Leakageไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดที่มีการซึม, การรั่ว
Leakage Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไฟฟ้ารั่ว
Leakage Current, Patientไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจวัดกระแสรั่วไปยังผู้ป่วย
Leakage from Housingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีที่รั่วจากหัวเครื่องฉาย
Leakage, Marginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรั่วซึมตามขอบ
Leaker Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการรั่ว
Leakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรั่ว
Learner Class, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเรียนพิเศษ
Learners, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กเรียนช้า
Learningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้ (จิตวิทยา), การเรียนรู้, เรียนรู้
Learning Activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชนิด
Learning Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมการเรียนรู้
Learning by Doingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้ด้วยการกระทำ, เรียนโดยการปฏิบัติ, เรียนรู้ด้านการกระทำ
Learning Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการเรียนรู้
Learning Centreไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์การเรียน
Learning Difficultiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยุ่งยากเกี่ยวกับการเรียน
Learning Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้ผิดปกติ, ปัญหาทางด้านการเรียน, ความผิดปกติทางการเรียน
Learning from Meaningful Verbal Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้โดยการสื่อความหมายทางภาษา
Learning Hierachyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้ต่อเนื่อง
Learning Opportunitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชนิด
Learning Problemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาทางด้านการเรียน
Learning Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการเรียนรู้
Learning Resource Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์วิทยบริการ
Learning Styleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบแผนการเรียนรู้
Learning Tasksไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะของสิ่งที่จะเรียน
Learning Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการเรียนรู้, ทฤษฎีการเรียน
Learning Theory, Socialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
Learning to Learnไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้เพื่อการเรียน
Learning, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Learning, Conditioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้โดยการวางเงื่อนไข
Learning, Contiguityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้โดยความใกล้ชิด
Learning, Discoveryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้แบบค้นพบ
Learning, Experientialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอนแบบประสบการณ์
Learning, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา
Learning, Insightfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้โดยการหยั่งเห็น
Learning, Management ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดสภาพการเรียนรู้
Learning, Masteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้แบบสัมฤทธิผลเป็นขั้นตอน
Learning, Nonmasteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียนรู้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
Learning, Observationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้โดยการสังเกต
Learning, Operantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้โดยผลการกระทำ
Learning, Principleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้หลักเกณฑ์
Learning, Project Orientedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้เรียนทำโครงการอิสระ
Learning, Receptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนแบบรับการเรียนรู้แบบประเพณีนิยม
Learning, Respondentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้โดยการตอบสนอง
Learning, Skillไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้ทักษะ
Learning, Traditionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้แบบรับ
Least Square Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นกำลังสองน้อยที่สุด
Least-Square Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีลิสต์แสควร์
Least-Squares Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง
Leather Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานเครื่องหนัง
Leather Wristletไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกหนังสวมรัดข้อมือเพื่อคุมแผลเป็น
Leather, Powderedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสัตว์ผง
Leatheryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเหนียว
Lecithinase Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลซีธีเนสเอ
Lecithinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลซิทิน, เลซิธิน, ลิซิทิน
Lectinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลคติน; เลกติน, สาร
Lectureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรยาย, วิธีบรรยาย
Lecture-Demonstrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรยายร่วมกับการสาธิต
Lecture-Workshopไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรยายกับการปฏิบัติการ
Lecturingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสอนแบบบรรยาย
Ledig Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลดิกเซลล์
Leechesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลิง
Leeches, Aquaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลิง
Leeches, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทาก
Leeches, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลิง
Leeches, Landไม่ระบุศัพท์บัญญัติทาก
Left Anterior Oblique Viewไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าเฉลียงซ้าย
Left Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านข้างซ้าย
Left Lateral Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำคลอดในท่านอนตะแคงซ้าย
Left Lateral Viewsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าด้านข้างซ้าย
Left Lower Quadrantไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าท้องซ้ายล่าง
Left Mid-Axillary Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นกึ่งกลางรักแร้ข้างซ้าย, แนวกึ่งกลางรักแร้ซ้าย
Left Posterior Obliqueไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนตะแคงไปทางซ้ายพอสมควร
Left Predominateไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดซ้ายเด่น
Left Segmentectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดตับเฉพาะส่วนของกลีบซ้าย
Left Upper Quadrantไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าท้องซ้ายบน
Left-Handedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางซ้าย
Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติขา, กระดูกส่วนขา
Leg Crampไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะคริวขา, ตะคริวที่ขา
Leg Curlsไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอขา
Leg Flappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระพือขา
Leg Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขา, บาดเจ็บ;, ขาบาดเจ็บ
Leg Kick, Rear Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตะเท้าบนสะพานลาด
Leg Length Discrepancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างของความยาวของขา
Leg Length, Inequality ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาทั้งสองข้างยาวไม่เท่ากัน
Leg Lengtheningไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าตัดยืดขา
Leg Liftไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนยกเท้าคู่ 2 ระดับ
Leg Lift, Back to Backไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้องแขนยกเท้า
Leg Ornamentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลวดลายของขา
Leg Pressไม่ระบุศัพท์บัญญัติดันขา
Leg Pullไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าดึงขา
Leg Pushไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนหงายถีบเท้า
Leg Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่วางขา
Leg Ulcer, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเรื้อรังที่ขา
Leg, Adducted ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาหมุนบิด
Leg, Bowไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าแข้งที่โก่ง, ขาโก่ง
Leg, Bowedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาโก่ง
Leg, Bowing ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาโกง, ขาโกงเข้า, ขาโก่ง, ขาโก่งเข้า
Leg, Hindไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาคู่หลัง
Leg, Internal Rotated ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาหมุนหนีบเข้าหากัน
Leg, Midไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ่งกลางต้นขา
Leg-Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่วางขา
Legalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎระเบียบ
Legg Calve Perthes Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวกระดูกต้นขาแบน
Legg-Calve-Perthes Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวกระดูกต้นขาอักเสบแบน
Legg-Perthes Slingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแขวนขาไม่ให้ลงน้ำหนักในโรคหัวกระดูกต้นขาอักเสบ
Leggingไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงเท้า
Legionnaires' Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเลอจิอองแนร์
Legislationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมาย, พระราชบัญญัติ
Legislation, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมายทันตกรรม
Legislation, Drugไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมายยา, พระราชบัญญัติยา, ทะเบียนยา
Legislation, Foodไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมายอาหาร
Legislation, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพระราชบัญญัติการแพทย์, กฎหมายการแพทย์
Legislation, Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพระราชบัญญัติการพยาบาล, กฎหมายการพยาบาล
Legislation, Pharmacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมายเภสัชกรรม
Legislation, Veterinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมายสัตวแพทย์
Legislative Measureไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรการทางกฎหมาย
Legumelinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินในถั่ว
Legumesไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วเปลือกอ่อนต่างๆ, อาหารพวกถั่ว
Leigh's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไลก์ซ, โรคของไลจ์, ความผิดปกติของเมตาบอลิสมของพัยรูเวต
Leiomyoblastomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโอไมโอบลาสโตมา
Leiomyomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโอมัยโอมา; ไลโอไมโอมา, เนื้องอก; เนื้องอกมดลูก; ก้อนทูมของกล้ามเนื้อเรียบ; เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก; เนื้องอกกล้ามเนื้อเรียบ; ไลโอไมโอมา
Leiomyoma, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโอไมโอมาชนิดเซลลูล่า
Leiomyoma, Clear Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลียร์เซลล์ไลโอไมโอมา
Leiomyoma, Epitheloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกอิพิธิลอยด์ไลโอไมโอมา
Leiomyoma, Plexiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพล็คซี่ฟอร์มไลโอไมโอมา
Leiomyoma, Submucousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกไมโอมาชนิดอยู่ใต้เยื่อบุโพรงมดลูก
Leiomyoma, Subserousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกมดลูกซับซีรัส
Leiomyomatosis, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโอไม่โอมาโตสีสภายในหลอดเลือดดำ
Leiomyosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโอไมโอซาร์โคมา, มะเร็ง; ไลโอมัยโอซาร์โคมา; ไลโอไมโอซาร์โคมา; ไลโอไมโอซาร์โคม่า; มะเร็งของกล้ามเนื้อมดลูก
Leiomyosarcoma, Epitheloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิทธิลอยด์ไลโอไมโอซาร์โคมา
Leishmaniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลชเมเนีย; ลีชมาเนีย, เชื้อ
Leishmaniasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลชเมนิเอซิส; ลีชมานิเอซิส, โรค; โรคลีชมานีเอซิส
Leishmaniasis, Post Kalaazar Dermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มจำนวนมากตามใบหน้าหูและแขนขา
Leishmaniasis, Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีชมานิเอซิส, โรคอวัยวะภายใน; ไลชเมนิเอซิส, ไวเซอรัล
Leisureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาว่าง
Lemniscus, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเดียลเลมนิสคัส
Lemonไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันผิวมะนาว
Lemonไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะนาว
Lemon and Limeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะนาว
Lemon Yellowไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเหลืองอ่อน, สีเหลืองมะนาว
Lemon-Limeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะนาวผสม
Lemons, Sweetไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะนาวหวาน
Lemurไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกลีเมอ
Lemuroidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีเมอรอยด์
Lengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาว
Length of the Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวของเด็กทารก
Length Tension Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟแสดงความสัมพันธ์ความยาวความตึง
Length Tension Relationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของใยกล้ามเนื้อกับแรง
Length, Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวที่วัดได้
Length, Axialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวของแนวแกนลูกตา
Length, Crown Heelไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวของทารกจากกระดูกยอดศีรษะถึงส้นเท้า
Length, Crown-Heelไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวจากกระหม่อมถึงส้นเท้าเด็ก
Length, Crown-Rumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวของตัวเด็ก, ความยาวของเด็กจากกระหม่อมถึงก้น
Length, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวเริ่มต้น
Length, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวเช่นที่มีอยู่ในร่างกาย
Lens Capsuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกหุ้มเลนซ์ตา, เปลือกหุ้มเลนซ์
Lens Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์
Lens Dislocations, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์หลุดมาด้านหน้าเข้ามาอยู่ในช่องหน้าของตา
Lens Ligamentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นของเลนส์
Lens Openingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปิด-ปิดหน้ากล้อง
Lens, Extrusion of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลุดออกของเลนส์ตา
Lens, Subluxation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วตาเคลื่อน
Lens, Zonular Fibers ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหย่อนตัวของเอ็นของเลนซ์ตา
Lensesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วตา, เลนซ์, เลนส์, เลนช์, เล็นซ์
Lenses, Axis of Cylindricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนของเลนส์แว่นสายตา
Lenses, Bi-Convexไม่ระบุศัพท์บัญญัติแว่นสายตาสองชั้น
Lenses, Bifocalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแว่นสองชั้น
Lenses, Collimatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์ที่ทำให้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงเป็นแสงขนาน
Lenses, Concaveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์เว้า
Lenses, Concave Sphericalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์เว้า
Lenses, Condenserไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็นส์รวมแสงอิเล็กตรอน, เลนส์รวมแสง
Lenses, Condensingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์รวมแสง
Lenses, Convexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์นูน
Lenses, Convex Sphericalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์นูน
Lenses, Crossed-Cylindricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์กาบกล้วย
Lenses, Crystallineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์ตา
Lenses, Cylindricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์ทรงกระบอก
Lenses, Electromagneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็นส์ควบคุมลำแสงอิเล็กตรอน
Lenses, Intraocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วตาเทียม, เลนซ์แก้วตาเทียม
Lenses, Minusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์ลบ
Lenses, Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์ตรวจตัวอย่าง, เลนส์ใกล้วัตถุ, เลนส์วัตถุ
Lenses, Ocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์ชุดที่ 2 ที่อยู่ใกล้ตา
Lenses, Oil Immersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์ที่ต้องใช้ตัวกลางเป็นน้ำมัน
Lenses, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์บวก
Lenses, Sclerosis ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์ตาแข็งมาก
Lenses, Trialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์ทดสอบสายตา
Lensmetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดเลนส์
Lenteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนเต้
Lenticularไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปคล้ายเลนส์
Lenticular Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์ตาเคลื่อนหลุดออกจากที่
Lenticular Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนติคูลาร์นิวเคลียส
Lenticular Opacitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทึบแสง, ต้อกระจก
Lenticulo-Striate Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงเลนติคูโล-สไตรเอต
Lentigoไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวด่าง
Lentigo, Solarไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซลาร์เลนติโก
Lentilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนติล
Leodexไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีโอเดค
Leopold's Maneuversไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำ
Lepemis Hordwickiiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูอ้ายงั่ว
Lepidopteraไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกผีเสื้อ
Leprae Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเห่อในโรคเรื้อน
Lepromatous Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดปุ่ม
Lepromin Skin Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเลโปรมินทางผิวหนัง
Lepromin Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเลโปรมิน
Leprostatic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารักษาโรคเรื้อน
Leprosyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเรื้อน
Leprosy, Multibacillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อโรคเรื้อนมาก
Leprosy, Reactions inไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเห่อในโรคเรื้อน
Leptoconopsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปึ่ง
Leptomeningesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลปโตเมนิงจีส์
Leptomeningitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลปโตเมนิงไจติส
Leptospiraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็ปโตสไปรา; เลปโตสไปรา, เชื้อ
Leptospirosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลปโตสไปโรซิส, โรค; เล็ปโตสไปโรซิส; เลปโตสไปโรสิส; โรคเล็บโตสไปโรสิส
Leptotrichia Buccalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลพโตตริเซียบัคคอลิส
Leriche Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันของแอออร์ต้า
Lesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง
Lesions, Alveolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคในเนื้อปอด
Lesions, Anatomicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพ
Lesions, Armanni Epsteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคอาร์มานนีเอพสไตน์
Lesions, Bankartไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพของข้อไหล่ที่มีการฉีกขาดของขอบเบ้าไหล่
Lesions, Basal Ganglionไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องรอยที่ปมประสาทที่ฐาน
Lesions, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคชนิดไม่ร้าย, รอยโรคธรรมดา
Lesions, Boggyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นก้อนทูมเละๆ
Lesions, Brain Stemไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่ก้านสมอง
Lesions, Brainstem, Intrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคเกิดในก้านสมอง
Lesions, Calcific Valvularไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนเกาะลิ้นหัวใจ
Lesions, Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพเกิดที่หัวใจ
Lesions, Cariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแผลผุ
Lesions, Centraไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่อยู่ใกล้กลาง
Lesions, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคในส่วนกลาง
Lesions, Centrally Locatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมที่อยู่ตรงกลางของต่อม
Lesions, Circumoralไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันไปทั่วบริเวณ
Lesions, Circumscribedไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมที่มีพังพืดหุ้มรอบ
Lesions, Cochlearไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของหูส่วนใน
Lesions, Coinไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคลักษณะก้อนกลม
Lesions, Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ไม่มีกัมมันตภาพ
Lesions, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวใจพิการที่สลับซับซ้อน
Lesions, Complicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคแทรกขี้น
Lesions, Cord, Intrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในเนื้อไขสันหลัง
Lesions, Cutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางผิวหนัง
Lesions, Cysticไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคเป็นถุงน้ำ
Lesions, Demonstrableไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการปรากฏให้เห็น
Lesions, Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพชนิดทำลาย, ลักษณะที่เซลล์ถูกทำลายเสียหายไป
Lesions, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพชนิดกระจัดกระจาย
Lesions, Diffuse Nodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาตุ่มเล็กๆกระจายอยู่เต็มบริเวณกว้าง
Lesions, Diffuse Parenchymalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่กระจายทั่วปอดสองข้าง
Lesions, Diffusedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติที่เป็นโดยทั่วไป
Lesions, Direct Jetไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสทิศทางตรง
Lesions, Distinctive Vacuolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคชนิดแวคคิวโอล
Lesions, Distribution ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของรอยโรค
Lesions, Eccentrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพที่เป็นทางด้านหนึ่งของกระดูก
Lesions, Encapsulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมที่มีพังพืดหุ้มรอบ
Lesions, Endocervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งอยู่ในช่องปากมดลูก
Lesions, Eruthematiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นฝ้าสีขาวหรือเป็นแผล
Lesions, Expandingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่มีการขยาย
Lesions, Expanding Focal, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่ขยายอย่างรวดเร็วทันทีทันใด
Lesions, Expansile Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพชนิดทำลายกระดูกที่ทำให้กระดูกส่วนคอร์เ
Lesions, Extra-Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพเกิดที่นอกหัวใจ
Lesions, Extracardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพเกิดนอกหัวใจ
Lesions, Extradural Compressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขสันหลังถูกกดนอกชั้นดูรา
Lesions, Extrinsic Brain Stemไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคอยู่นอกก้านสมอง
Lesions, Exudativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคแบบเอกซูเดท
Lesions, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟคอลลีชั่น, ความผิดปกติของสมองเฉพาะแห่ง, พยาธิสภาพเฉพาะที่
Lesions, Healingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่แสดงว่าหายแล้ว
Lesions, Hill-Sachไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยขรุขระที่เห็นในภาพรังสีที่ด้านหลังเฉียงในของ
Lesions, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเพียงบางส่วน
Lesions, Indolent Punched outไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลขอบนูนเล็กน้อยเรียบและแข็ง
Lesions, Intracochlearไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการในหูชั้นใน
Lesions, Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคภายในสมอง
Lesions, Intracranial Space Occupyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งกินที่ภายในช่องกะโหลกศีรษะ
Lesions, Intradural Extramedullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขสันหลังถูกกดใต้ชั้นดูราแต่อยู่นอกเนื้อไขสันหลัง
Lesions, Irisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นรูม่านตา
Lesions, Irritativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพชนิดกระตุ้น
Lesions, Kissingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยประทับ
Lesions, Local Intramedullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพเกิดเฉพาะในเนื้อไขสันหลัง
Lesions, Lyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติละลายกระดูก
Lesions, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งที่เป็นมะเร็ง, รอยโรคชนิดร้ายแรง
Lesions, Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคพวกที่เป็นก้อน, ก้อน
Lesions, Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพที่แพร่กระจาย
Lesions, Minimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพขนาดน้อยๆ
Lesions, Multifactorialไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพที่เกิดจากปัจจัยหลายชนิดด้วยกัน
Lesions, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพหลายอัน
Lesions, Multiple Coinไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้อในปอดหลายก้อน, หลายก้อนในปอด
Lesions, Neoplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่เป็นเนื้องอก
Lesions, Non-Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคพวกที่ไม่เป็นก้อน
Lesions, Non-Neoplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่ไม่ใช่เนื้องอก
Lesions, Non-Sclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่ไม่มีสเคลอโรซิส
Lesions, Nonspecificไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพไม่มีลักษณะจำเพาะ
Lesions, Osteolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพละลายเนื้อกระดูก, กระดูกละลาย, การทำลายเนื้อกระดูก
Lesions, Osteolytic Punch Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่กระดูกเป็นรูพรุนเป็นหย่อมๆ
Lesions, Osteoscleroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพชนิดกระดูกหนาทึบ
Lesions, Papillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคยื่นเป็นปุ่ม
Lesions, Peripheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคในส่วนปลาย
Lesions, Peripherally Locatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมที่อยู่ขอบๆต่อม
Lesions, Plexiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคเพลกซิฟอร์ม
Lesions, Pre-Cirrhoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะที่เกิดก่อนและเป็นตัวนำให้เกิดโรคตับแข็งได้
Lesions, Pre-Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคก่อนเกิดมะเร็ง
Lesions, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพปฐมภูมิ, แผลที่ปลูกฝีไว้, ระยะติดต่อครั้งแรก
Lesions, Proliferativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะโปรลิเฟอราทีฟ
Lesions, Punched Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นแบบรอยเจาะ, พยาธิสภาพแบบรูเจาะ
Lesions, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดโรคซ้ำ
Lesions, Retrocochlearไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการหลังก้นหอย
Lesions, Satelliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพบริวาร, รอยโรคเล็กๆ
Lesions, Slow-Growingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยายตัวค่อนข้างช้า
Lesions, Small Necrotic Conjunctivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเล็กๆที่เยื่อตา
Lesions, Solitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพเดี่ยว
Lesions, Space Occupyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพชนิดเป็นก้อน, ก้อนเลือดที่กินเนื้อที่, พยาธิสภาพชนิดที่กินที่
Lesions, Space-Occupyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งกินที่
Lesions, Spinal Cordไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคในไขสันหลัง
Lesions, Stenoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตีบแคบ, การอุดขวางทางไหลของเลือด
Lesions, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องรอยของความผิดปกติเฉพาะที่
Lesions, Superficial Migratory Serpentineไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นทางยาวนูนแดงคดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อย
Lesions, Suprathalamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพเหนือจากระดับทาลามัส
Lesions, Targetไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นรูปม่านตา
Lesions, Tubular, Reversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคของท่อหน่วยไตที่กลับสู่ปกติ
Lesions, Tumor Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคคล้ายเนื้องอก
Lesions, Tumor-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้อผิดปกติที่มีลักษณะคล้ายเนื้องอก
Lesions, Typicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะอาการทางผิวหนังที่เด่นชัด
Lesions, Ulcerativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคที่เป็นแผล
Lesions, Wire Loopไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเหมือนขดลวด
Lespedeza Pilosa Thun Siebไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิแบเปี่ยง
Lesserไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเล็ก
Lesser Multangular Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อมือแถวล่างอันที่ 2
Lesser Trochanterไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มกระดูกต้นขาปลายบนอันเล็ก, ปุ่มกระดูกต้นขาขนาดเล็ก
Lesson Planไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน
Lessons, Dry Anatomicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาสิ่งแห้งๆ
Lethalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย
Lethal Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไว
Lethal Doseไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ทำให้สัตว์ตาย, ขนาดที่ทำให้ตาย, พิษถึงตาย, ขนาดของยาที่ทำให้ตาย, ขนาดยาที่ทำให้ถึงตาย
Lethal Dose, Meanไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของสารที่ทำให้คนตาย
Lethal Dose, Single Acute Oral Minimumไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ทำให้สัตว์ตายโดยให้กินเพียงครั้งเดียว
Lethal Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นอันตรายต่อชีวิต
Lethal Effects, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายอย่างเฉียบพลันอันเนื่องมาจากรังสี
Lethal Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มทารกที่ตาย
Lethargyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีแรง, อิดโรย, ซึม, เกียจคร้าน, แขนขาอ่อนแรง, อ่อนเพลียซึม
Lethergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉี่อยชา
Letter Pressไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอักษรลอก
Letter-Siwe Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเนื้องอกของกระดูก
Letterer-Siwe Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลทเทอเรอ ซี วี, โรค; โรคเล็ตเตอเรอร์-สิวี; เลตเทอเรอ-ซิวี, โรค; โรคเลตเทอเรอ-ไซวี
Leucineไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวซีน, ลูซีน, ลิวซีน
Leucocyte Agglutinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมกลุ่มกันของเม็ดเลือดขาว
Leucocyte Countไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าของเม็ดเลือดขาว
Leucocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาว, เม็ดโลหิตขาว
Leucocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้น, เม็ดเลือดขาวมาก, ภาวะเม็ดเลือดขาวมาก
Leucodermaไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่างขาว
Leucoderma, Confetti-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่างขาวและหน้าดำและด่าง
Leucopeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเม็ดเลือดขาวน้อย
Leucorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตกขาว
Leucosinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินในข้าวสาลี
Leukapheresis, Centrifugalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีปั่นแยก
Leukemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมีย, มะเร็ง; เม็ดเลือดขาว, เนื้องอก; มะเร็งของเม็ดเลือด; มะเร็งเม็ดเลือด; ลิวคีเมีย; การเพิ่มจำนวนอย่างผิดปกติของเม็ดเลือดขาว; โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว; มะเร็งเม็ดเลือดขาว; มะเร็งเม็ดเลือด; มะเร็งของเม็ดเลือด; โรคมะเร็งของเม็ดโลหิตขาว; มะเร็งในเม็ดเลือดแดง
Leukemia, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูคีเมียชนิดเฉียบพลัน, โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเฉียบพลัน
Leukemia, Acute and Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมียอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
Leukemia, Adultไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูคีเมียวัยผู้ใหญ่
Leukemia, Aleukemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลูคีมิคลูคีเมีย
Leukemia, Childhoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูคีเมียในวัยเด็ก
Leukemia, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูคีเมียชนิดเรื้อรัง, มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง
Leukemia, Granulocytic, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลซัยติคลูคีเมียชนิดเฉียบพลัน
Leukemia, Lymphoblasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของลิมโฟซัยท์; ลิวคีเมียชนิดลิมโฟบลาสติก, มะเร็ง; ลิวคีเมียลิย์มโฟบลาสติค
Leukemia, Lymphoblastic, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
Leukemia, Lymphocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมียลิย์มโฟซัยติก; ลิวคีเมียชนิดลิมโฟไซติก, มะเร็ง; มะเร็งของลิมโฟซัยท์
Leukemia, Lymphocytic, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท์มากเกินไปเฉียบพลัน
Leukemia, Lymphoid, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมฟอยด์ลูคีเมียชนิดเรื้อรัง
Leukemia, Megakaryocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมกาคาริโอซัยติคลูคีเมีย
Leukemia, Monoblasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมียโมโนบลาสติก; ลิวคีเมียชนิดโมโนบลาสติก, มะเร็ง
Leukemia, Monocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนซัยท์; ลิวคีเมียชนิดโมโนไซติก, มะเร็ง; ลิวคีเมียโมโนซัยติก
Leukemia, Myeloblasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมเอโลบลาสติคลูวคีเมีย; ลิวคีเมียมัยอีโลบลาสติก; ลิวคีเมียชนิดไมอีโลบลาสติก, มะเร็ง
Leukemia, Myelocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมีย, มัยเอโลซัยติค; มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลซัยท์; ลิวคีเมียมัยอีโลซัยติก; ลิวคีเมียชนิดไมอีโลไซติก, มะเร็ง
Leukemia, Myelogenous, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมียแบบเฉียบพลันซึ่งเกิดในไขกระดูก
Leukemia, Myeloid, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง, มัยอีลอยด์ลิวคีเมียเรื้อรัง
Leukemia, Plasma Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสมาเซลล์ลูคีเมีย
Leukemia, Plasmacyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมียชนิดพลาสมาไซติก, มะเร็ง; ลิวคีเมียพลาสมาซัยติก
Leukemia, Radiation-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมียจากรังสี, มะเร็ง; ลิวคีเมียผลจากรังสี
Leukemia, Stem Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ต้นกำเนิด
Leukemic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มะเร็งในกระแสโลหิต
Leukemoid Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีมอยด์, ปฏิกิริยา; จำนวนนิวโทรฟิลสูง
Leukenencephalopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของวัตถุสีขาวในสมอง
Leukoagglutininsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนติบอดีย์ต่อเม็ดเลือดขาว
Leukocidinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวโคซิดิน
Leukocoriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูม่านตาเป็นสีขาว
Leukocyte Countไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาว, การนับ
Leukocyte Count, Differentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว, เม็ดเลือดขาวแบ่งออกเป็นขนาดและเปอร์เซนต์
Leukocyte Dysfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวผิดปกติ
Leukocyte Migration Inhibitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งการเดินทางของเม็ดโลหิตขาว
Leukocyte Poor Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาวเหลืออยู่น้อย
Leukocyte-Poor Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย
Leukocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือด, เม็ดเลือดขาว, เซลล์เม็ดเลือดขาว, เม็ดโลหิตขาว
Leukocytes, Concentratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาวเข้มข้น
Leukocytes, Polymorphไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์โปลีมอร์ฟ
Leukocytes, Polymorphonuclearไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาโกซัยท์ในกระแสโลหิต
Leukocytes, Pyknoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดโลหิตขาวติดสีเข้ม
Leukocytic Adherenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกาะตัวของเม็ดเลือดขาว
Leukocytic Infiltrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาวกระจายอยู่ทั่วไป
Leukocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวโคซัยโตซิส; เม็ดเลือดขาวมาก, ภาวะ; เม็ดเลือดขาวในเลือดเพิ่ม; การติดเชื้อเมล็ดเลือดขาวในเลือดขึ้นสูง; เม็ดเลือดขาวมากขึ้น; เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น; เม็ดโลหิตเพิ่มมากขึ้น; เม็ดโลหิตขาวสูง; เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น; จำนวนเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
Leukocyturiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ
Leukodermaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยด่างขาว
Leukodystrophy, Globoid Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวโคดีย์สโทรฟีย์, โกลบอยด์เซลล์; ลิวโคดิสโทรฟีชนิดโกลบอยด์เซลล์, โรค
Leukoencephalopathy, Multifocalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัลติโฟคาลลิวโกเอนเซฟาโลพาธี
Leukonychiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บขาว
Leukopeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาวน้อย, ภาวะ;, เม็ดโลหิตขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ลิวโคพีเนีย; เม็ดเลือดขาวน้อยลง; เม็ดเลือดขาวต่ำลง; เม็ดโลหิตขาวน้อยกว่าปกติ
Leukopheresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเม็ดเลือดขาวออก
Leukoplakiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวโคเพลเคีย; ลิวโคเพลเคีย, โรค; ลิวโคพลาเกีย; ผื่นขาว; ลูวโคเพลเคีย
Leukoplakia, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวโคปลาเคียปาก
Leukopoiesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเม็ดโลหิตขาว
Leukorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกขาว, ระดูขาว, ตกขาว,
Leukosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวโคซาร์โคมา, มะเร็ง; ลิวโคซาร์โคมา
Leukosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเม็ดเลือดขาว
Leukotaxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารลิวโคแทกซิน
Leukotaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่
Leukotrenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวโคทรีน
Levallorphan Tartrate Injectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีวัลลอร์แฟนทาร์เกรตในยาฉีด
Levamisoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีวาไมโซล; เลวาไมโซล, ยา
Levansไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลแวนส์
Levarterenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีวาร์เทอรีนอล
Levator Aniไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีเวเตอร์แอไน
Levator Palpebraeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อที่ยกหนังตา
Levator Palpebral Superioris Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อลีเวเตอร์พัลพิบัลลสุพีเรียรีส
Levator Scapulaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อบริเวณสะบักและต้นแขนทำหน้าที่ยกแขน
Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับ
Level of Aspirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับความมุ่งหวัง, ระดับของความมุ่งหวัง
Level of Cicatrizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแข็งของสิ่งอุดตัน
Level of Difficultyไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับความยาก
Level of Preventionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับการป้องกัน
Level of Resolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับในการวินิจฉัย
Level of Significanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับนัยสำคัญ, ระดับความมีนัยสำคัญ, ที่ระดับนัยสำคัญ
Level of the Presenting Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับของส่วนนำ
Level, Acceptableไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าที่ยอมรับว่าสารอาหารนั้นๆเพียงพอ
Level, Minimum Passingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์ระดับผ่านต่ำสุด
Level, Optimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณที่เหมาะสม
Level, Subtherapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับที่ต่ำกว่าสำหรับการรักษา
Level, Thresholdไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับของตัวยาสูงถึงขนาดหนึ่ง, หูของคนที่ไวที่สุดสามารถจะรับเสียงได้
Level, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับเกิดพิษ, ระดับเป็นพิษต่อร่างกาย
Level, Undetectableไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับที่ตรวจหาไม่ได้
Leverไม่ระบุศัพท์บัญญัติคานงัด, คาน, คานแขวนกล้ามเนื้อ
Leveredไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกงัด
Levigateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบี้บด
Levigating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบี้บด
Levoไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีโว
Levo-Rotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมุนไปทางซ้าย
Levodopaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีโวโดปา, ยาเลโวโดปา
Levonordefrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลีโวนอร์ดีฟริน
Levonorgestrelไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีโวนอร์เจสเตรล
Levophanolไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีโวฟานอล
Levophedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลโวเฝ็ด
Levopropoxypheneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลโวโปรป๊อกซีฟีน
Levorotatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลโวโรเตโตรี, บิดแสงไปทางซ้าย
Levorphanไม่ระบุศัพท์บัญญัติลีเวอร์แฟน
Levothyroxineไม่ระบุศัพท์บัญญัติธัยรอยด์ฮอร์โมน
Levuloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลวูโลส
Lewey's Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลวีบอดี
Lewis Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างลิวอิส
Lewisiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวิไซท์
Leydig Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลดิกเซลล์, เซลล์เลย์ติก
LHไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอล เอช, ฮอร์โมน; แอลเอช
Lhenol Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสีแดง
Libidinal Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังทางเพศ
Libidoไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ
Libido, Loss ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามตายด้าน, ความรู้สึกทางเพศหมดไป
Librariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุด
Libraries, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดทันตแพทย์
Libraries, Health Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วย
Libraries, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดโรงพยาบาล
Libraries, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดแพทย์
Libraries, Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดพยาบาล
Library Administrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุด, การบริหาร
Library Associationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุด, สมาคม; สมาคมห้องสมุด
Library Schoolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์
Library Scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษศาสตร์
Library Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุด, การบริการ
Library Surveysไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุด, การสำรวจ
Libriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเบรียม
Liceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหา
Lice, Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาตามร่างกาย
Lice, Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาอาศัยอยู่บนศีรษะ
Lice, Suckingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหา
Licensing Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกใบอนุญาต
Lichen Planusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลเคน พลานัส, ไลเคนแพลนัส
Lichen Sclerosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลเคนสเคิลโรซุส
Lichenificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังหนา, ผิวหนังที่เป็นโรคเริ่มหนาและแข็งตัวขึ้น, ยาที่ทำให้ผิวชุ่มชื้น, ความหนาของผิวหนัง
Licheniforminไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลเคนนิฟอร์มิน
Lichensไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลเคน, พืช; ไลเคนส์; รา
Licoriceไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะเอม
Licorice Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากชะเอม
Lid Lacerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังตาฉีกขาด
Lid Lagไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกตาปิดลงช้ากว่าลูกตาเวลามองลง, การดึงของหนังตาบน, มองตามจากข้างบนลงมาช้าๆ
Lid Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังลูกตา
Lid Retractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังตาบนหดขึ้นบน, เปลือกตาบนถูกดึงขึ้นไปมาก, ตาขาวอยู่เหนือตาดำ
Lid Retraction and Staringไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเปลือกตาเบิ่งขึ้นทำให้เห็นตาขาวรอบๆตาดำ
Lid Swellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาบวม
Lid, Mattedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้ตาติดตา
Lid-Lagไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลอกตาขึ้นบน
Liddle's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการลิดเดิล
Lidocaineไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโดเคน; ลิโดเคน, ยา; ยาลิโดเคน; ยาชา
Lidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังตา
Lieไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวลำตัวเด็ก, แนวลำตัว
Lie and Presenting Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวและส่วนนำของทารก
Lienไม่ระบุศัพท์บัญญัติม้าม
Life Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรชีวิต, วัฎจักรชีวิต, ชีพจักร, วงจรชีวิต, วัฏจักร์ชีพ, วงจรชีพจักร
Life Expectancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุขัย, การคาดอายุขัย, พยากรณ์ชีพ, อายุขัยเฉลี่ย, อายุคาด
Life Expectancy at Birthไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุไขโดยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด, ค่าอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
Life Experiencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสบการณ์ชีวิต
Life Historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบประวัติ
Life Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระสวนแห่งชีวิต
Life Saving Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วยชีวิตผู้ป่วย
Life Scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Spanไม่ระบุศัพท์บัญญัติตามปกติอายุ, มีชีวิต, อายุขัย, ช่วงอายุขัย
Life Span, Maximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงชีวิตสูงสุด
Life Span, Shortening ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุสั้นลง
Life Styleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต
Life Table Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการของตารางชีพ, การใช้ตารางชีวิต
Life Tablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางชีพ
Life Test, Shelfไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบอายุความทนในการเก็บบนหิ้ง
Life Years Gainไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีชีวิตยืนยาวขึ้น
Life, Expectation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุโดยเฉลี่ยของมนุษย์
Life, Healthyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
Life, Longไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุยาว
Life, Saveไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วยชีวิต
Life, Shelfไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุคงตัว, อายุการเก็บเม็ดเลือดแดง, ตลอดอายุ
Life, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุสั้น
Life, Ultrashortไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุสั้นมากๆ
Lifetimeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาของการใช้
Lift, Two Manไม่ระบุศัพท์บัญญัติสองคนยก
Liftingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงกระแทก
Lifting Positionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าเตรียม
Ligamentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเอ็น, เอ็นยึด, เอ็น, เส้นใยของเนื้อเยื่อที่เกาะติดกับกระดูก, ลิกาเมนท์, เอ็นยึดข้อ, เอ็นข้อต่อ, เอ็นยึดกระดูก
Ligaments of Duaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดมุมมดลูกกับรังไข่
Ligaments of the Uterusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดมดลูก
Ligaments, Acromioclavicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อที่ปลายนอกกระดูกไหปลาร้า
Ligaments, Articularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อ
Ligaments, Calcaneofibularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อระหว่างกระดูกส้นเท้ากับกระดูกตาตุ่ม
Ligaments, Calcaneotarsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดระหว่างกระดูกส้นเท้ากับกระดูกเท้า
Ligaments, Capsularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นแคปซูล่า
Ligaments, Carpalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อมือ
Ligaments, Collateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นข้อ
Ligaments, Collateral, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อข้างเข่าด้านนอก
Ligaments, Collateral, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อเข้าด้านใน
Ligaments, Cruciateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไขว้ในข้อเข่า
Ligaments, Cruciate, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไขว้หน้า
Ligaments, Deltoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นรูปสามเหล่ยมที่ตาตุ่มด้านใน
Ligaments, Fibulocalcanealไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อระหว่างกระดูกน่องและกระดูกส้นเท้า
Ligaments, Glenoid Labrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อรอบเบ้าข้อไหล่
Ligaments, Interspinousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดปุ่มแนวสันหลัง, เอ็นยึดระหว่างปุ่มแนวสันหลัง, เอ็นอินเตอร์สไปนัส
Ligaments, Landsmereไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อที่ข้อนิ้วมือ
Ligaments, Longitudinal, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยาวทางด้านหน้า, เอ็นยึดระหว่างข้อกระดูกสันหลังอันหน้า
Ligaments, Longitudinal, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพสทีเรียลองจิจูดินัลลิกาเมนท์
Ligaments, Metacarpalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดข้อโคนนิ้วมือ
Ligaments, Patellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดกระดูกสะบ้า
Ligaments, Strain ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยอก
Ligaments, Supraspinousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นสุพราสไปนัส
Ligaments, Suspensoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นของเลนซ์ตา
Ligaments, Tornไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีกขาด(ของเอ็น)
Ligaments, Vertebropelvicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นที่ยึดกระดูกเชิงกรานกับกระดูกสันหลัง
Ligaments, Yellowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นเหลือง
Ligamentum Teresไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดหัวกระดูกต้นขาในเบ้า
Ligand Exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนลิแกนด์
Ligand Field Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีสนามลิแกนด์
Ligand Moleculesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลไลแกนด์
Ligand Replacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการแทนที่ลิแกนด์
Ligandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิแกนด์, ลิแกนต์
Ligands, Anionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุลบของลิแกนด์
Ligands, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิแกนด์อนินทรีย์
Ligands, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิแกนด์ที่ไม่มีประจุ
Ligands, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิแกนด์อินทรีย์
Ligands, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิแกนด์ธรรมดา
Ligasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลเกส, เอ็นซัยม์พวกไลเกส
Ligating the Sac, Doublyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผูกถุงไส้เลื่อน 2 ชั้น
Ligationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผูก
Ligation Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้เชือกมัดก้อนมะเร็งเพื่อตัดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยง
Ligation, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติผูกหลอดเลือดแดง 2 ครั้ง
Ligation, Hepatic Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าตัดผูกเส้นเลือดแดงเฮพาติค, การผูกหลอดเลือดแดงเฮพาติค
Ligation, Tubalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดผูกท่อรังไข่, การผูกและตัดหลอดมดลูกในการทำหมันหญิง, การผูกท่อรังไข่, การผ่าตัดทำหมันผูกท่อรังไข่ในสตรี, การผูกท่อ, การผ่าตัดทำหมันหญิง
Ligaturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผูกมัด
Ligaturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุที่ใช้ผูกมัด
Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสง, แสงสว่าง
Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีจาง, น้อย
Light Absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมแสง
Light Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลท์เซลล์
Light Coagulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้แข็งตัวด้วยแสง; แสง, การทำให้เลือดแข็งตัว
Light Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานแสง
Light Intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างของแสงสว่าง
Light Metersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดแสงสว่าง
Light Objects, Movingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนวัตถุเบา
Light Perceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นแสง
Light Pipesไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนำแสง
Light Receptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาททำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพ
Light Reflectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดแสง
Light Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาต่อแสงไฟฟ้าที่ส่องเข้ารูม่านตา, กระตุ้นโดยแสงสว่าง, ปฏิกิริยาต่อแสง, ปฎิกิริยาต่อแสง, การตอบสนองต่อแสง, แสงสะท้อน, ปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสง, ตอบสนองต่อไฟที่ฉายเข้าไป, การสะท้อนแสง
Light Reflex, Cone ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะท้อนแสงเป็นรูปกรวย
Light Reflex, Loss ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะที่ตาไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง
Light Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาต่อแสง
Light Scatteringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของแสง, การกระจายแสง
Light Scattering Errorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจายแสงออกทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของค่าวิเคราะห์
Light Sensitive Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแพ้แสง
Light Sensitive Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไวแสง
Light Sourcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งกำเนิดแสง, ต้นแสง, ต้นกำเนิดของแสง, ตัวกำเนิดแสง, แหล่งกำเนิดแสงสว่าง, เครื่องกำเนิดแสง
Light Transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งผ่านของแสง
Light, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงที่ประดิษฐ์ขึ้น
Light, Circularly Polarizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงโพลาไรส์แบบวงกลม
Light, Cone ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสะท้อนเป็นรูปกรวย
Light, Dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงธรรมชาติ, แสงธรรมชาติ
Light, Dimไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสว่างสลัว, แสงที่มีความเข้มต่ำ
Light, Flash ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงวูบวาบ
Light, Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสีเขียว
Light, Monochromaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงที่มีความยาวคลื่นเดียว, แสงเอกรงค์
Light, Partially Polarizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงโพลาไรส์บางส่วน
Light, Polychromaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงหลายความยาวคลื่น
Light, Scatteredไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงที่กระจาย
Light, Strayไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงรบกวน
Light, Transmittedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มของแสงที่ผ่านน้ำยา
Light, Unpolarizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงที่ไม่โพลาไรส์
Light, Visibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงที่มองเห็นได้, แสงในเขตที่มองเห็นด้วยตา, แสงที่เห็นได้
Light, Visualไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงจักษุภาพ
Light-Dark Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรความสว่าง-ความมืด
Lighteningไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟ้าแลบ
Lighteningไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องลด, ขนาดของมดลูกเล็กลง
Lightingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสว่าง
Lightningไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟ้าผ่า
Lightning Shockไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไฟฟ้าที่ทำให้หมดสติ
Ligninไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิกนิน, สาร; ลิกนิน
Lignin Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบผลึกซัลฟา
Lignocaineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลิกโนเคน
Lignocericไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิคโนซีริค
Liguefactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเหลวตัว
Ligulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิกูลา
Like Dissolve Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติละลายในตัวทำละลายพวกเดียวกัน
Lima Beanไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วลิม่า
Limbไม่ระบุศัพท์บัญญัติขา
Limbไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกล้อง
Limb Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนขาเล็กลีบหรือไม่มี
Limb Deficiency, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการของแขนขาตามแนวยาว
Limb Deficiency, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการของเท้าและขา
Limb Deficiency, Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการของแขนขาตามแนวขวาง
Limb Deficiency, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการของมือและแขน
Limb Lead, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วต่อมาตรฐานแขนขา
Limb, Injuredไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาที่มีปัญหา
Limb, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติขา
Limb, Lower, Torsional Deformities ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนตัวผิดปกติของขา
Limb, Proximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนขาช่วงต้น
Limb, Soundไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาข้างดี
Limbic Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมบิค, ระบบ; ระบบลิมบิก; ระบบลิมบิค
Limbsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนทั้งสอง
Limbs, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขน
Limbusไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมบัส
Limbus Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบกระจกตาดำ
Limeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปูนขาว, ปูนดิบ
Lime Stoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูน
Lime Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำปูนขาว
Lime, Chlorinatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปูนคลอรีน
Lime, Slakedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปูนสุก
Lime, Unslakedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปูนขาว
Limestoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูน
Limeysไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกไลมีส์
Limitไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดจำกัด
Limit Value, Thresholdไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดมาตรฐานของสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย
Limit, Allowableไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเขตที่กำหนด
Limit, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเขตช่วงบน, เขตสูงสุดของชั้นบน
Limitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อจำกัด
Limitation, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดจำกัดการเคลื่อนไหว
Limpไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดินกะเผลก, นิ่มเละ, อ่อนปวกเปียก,
Limp Length Discrepancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างกันในความยาวของขาทั้ง 2 ข้าง
Limpingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดินเขยก
Lincomycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติลินโคไมซิน, ลินโคมัยซิน
Linctusไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำเชื่อมแก้ไอ, ยาจิบแก้ไอ, ยาจิบ,
Lindaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติลินเดน
Linder Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการตึงตัวของประสาทไซอาติค
Line Diagramไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟเส้น
Line of Closureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวปิดของลิ้นหัวใจ
Line of Observationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวในการตรวจ
Line Playไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเมริกันฟุตบอล
Line Raceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแข่งวิ่งแถว
Line Rushไม่ระบุศัพท์บัญญัติรุกข้ามเส้น
Line, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นขนาน
Line, Kerley Bไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเล็กๆแผ่กระจายไปทั่วปอดทั้ง 2 ข้าง
Line, Kerley'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเคอร์ลีย์
Line, Main Supplyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อใหญ่
Line, Radiolucentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโปร่งแสง
Line, Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางสีแดง, เส้นสีแดง
Line, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นตรง
Line, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นดิ่ง
Line, Verticleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นตั้งฉาก
Line, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นสีขาว
Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเส้นตรง, เส้นตรง, ลักษณะเป็นเส้น
Linear Acceleratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเร่งตามแนวตรง
Linear Albaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวเส้นขาวกลางท้อง
Linear Central Echoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นสีขาว
Linear Correlation, Inverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์แบบผกผันเป็นเส้นตรง
Linear Correlation, Noไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
Linear Depositไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดสีเรียบเท่ากันหมด, ลักษณะเป็นเส้นๆ
Linear Discriminant Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ลิเนียดิสคริมิแนนท์
Linear Expansionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายตัวในแนวเส้นตรง
Linear Fashionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตัวอยู่ในลักษณะเส้นยาว
Linear Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัดเป็นเส้นตรง, การวัดส่วนสูง
Linear Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นทางยาว
Linear Pattern, Smoothไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นเส้นเรียบ
Linear Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทเรียนแบบโปรแกรมแบบเส้นตรง
Linear Rangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน
Linear Regressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถดถอยเชิงเส้นตรง, ความถดถอยเชิงเส้น
Linear Regression Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทางของเส้นตรงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าวิเคราะห์
Linear Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นเส้นตรงของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 วิธี
Linear Relationship, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์กันไปทางบวก, ความสัมพันธ์กันทางบวก
Linear Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเกลแบบเส้นตรง
Linearityไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดความสามารถของปฏิกิริยาในการทดสอบ, ค่าสูงสุดที่ทดสอบได้, ความเที่ยงตรง, ความเป็นเส้นตรง
Linearity of the Assayไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน
Linersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นปะหน้า, ไลเนอร์
Lingual Barไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิงกวลบาร์
Lingual Cuspไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดแหลมด้านลิ้น
Lingual Epitheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พื้นผิวของลิ้น
Lingual Frenumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อยึดลิ้น
Linguistic Criteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักเกณฑ์ตามลักษณะการพูดและการออกเสียง
Linguisticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาศาสตร์
Linguoplateไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิงโกเพลท
Linimentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมประเภททาถูนวด, ยาทาถูนวด
Linitis Plasticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลไนติส พลาสติกา
Link, Crossไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างโยงใยประสานกัน
Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผูกพัน, การเชื่อมต่อ
Linkage Disequilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผูกพัน
Linkage, Anhydrideไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมต่อแบบแอนไฮดรายด์
Linkage, Crossไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประสาน
Linked, Closelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันมาก, อยู่ชิดกัน
Linked, Stronglyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมโยงอย่างมาก
Linkers, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์ตัวเชื่อม
Linoleicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโนเลอิค, กรดไลโนเลอิค
Linoleic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่จำเป็น, กรดลิโนลีอิก, กรดลิโนเลอิก, กรดไลโนเลอิค, กรดลิโนลีอิค
Linolenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโนลินิค
Linolenic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดลิโนลินิค
Linseed Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันลินซีด
Lion Faceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าสิงห์โต
Lipไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปาก
Lip Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปาก, โรค
Lip Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปาก, เนื้องอก
Lip Smackingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยับริมฝีปาก
Lip, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่ริมฝีปาก
Lip, Inferiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกส่วนล่าง, ลิ้นแผ่นล่าง
Lip, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปากล่าง
Lip, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบกระดูกในส่วนหลัง
Lip, Superiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกส่วนหลัง, ลิ้นแผ่นบน
Lip, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปากบน
Lip, Upper, Atrophy ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปากบนเหี่ยวเล็กลง
Lipaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลเปส, น้ำย่อยไขมัน, เอนไซม์ที่ย่อยไขมัน, น้ำย่อย, เอ็นซายม์ไลเปส, ไลเพส
Lipase, Gastricไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยไลเพสจากผนังกระเพาะอาหาร
Lipase, Intestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยไลเพสจากผนังลำไส้เล็ก
Lipase, Pancreaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์จากตับอ่อนที่ช่วยย่อยไขมัน, เอ็นไซม์ไลเพสจากตับอ่อน, แพนเครียติกไลเปส, ตับอ่อนผลิตเอนไซม์ที่ย่อยไขมัน, น้ำย่อยไลเพสจากตับอ่อน
Lipemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไขมัน, ขุ่น
Lipemic Samplesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไขมันที่ปะปนอยู่
Lipid Bilayersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงตัวของไขมันเป็นสองชั้น, เยื่อไขมัน 2 ชั้น
Lipid Bilayers, Planarไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นไขมัน 2 ชั้น
Lipid Dispersantไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้ไขมันกระจาย
Lipid Dropletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนไขมัน, หยดไขมัน
Lipid Envelopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกไขมัน
Lipid Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอลิสมของไขมัน
Lipid Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสารไขมัน
Lipid Profilesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาระดับไขมันในเลือด
Lipid Separationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกสารไขมัน
Lipid-Solubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติละลายในไขมัน
Lipidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมัน; ลิปิด, สาร; ลิปิด; สารไขมัน; ลีปิด; พวกไขมัน
Lipids, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันประกอบ
Lipids, Derivedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธุ์ไขมัน, อนุพันธุ์ของไขมัน, ไลปิดอนุพันธุ์
Lipids, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิปิดจำเป็น
Lipids, Miscellaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันเบ็ดเตล็ด
Lipids, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันที่เป็นกลาง
Lipids, Plasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันในพลาสม่า
Lipids, Polarไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปลาร์ลิปิด
Lipids, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันธรรมดา, ไลปิดธรรมดา
Lipids, Sudanophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกซูแดโนฟิลิกไลปิด
Lipids, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันทั้งหมด, ไขมันรวม
Lipiduriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยาดไขมัน
Lipo-Protein Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโป-โปรตีนคอมเพลกซ์
Lipoatrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันฝ่อ, ผิวหนังยุบลงบริเวณที่ฉีดยา, รอยบุ๋ม,
Lipoblastไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปบลาสท์
Lipochondrodystrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโปคอนโดรดิสโทรฟี, โรค; ไลโพคอนโดรดีสโตรฟี; ลิโปชอนโดรดิย์สโทรฟีย์
Lipochromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโครม
Lipochromosomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เยื่อไขมันหุ้มท่อนโครโมโซมที่นำมาถ่าย
Lipocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่สามารถเก็บไขมัน
Lipodystrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันสะสมหนาขึ้น
Lipodystrophy, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันเฉพาะที่ไม่เจริญตามปกติ
Lipofibromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกไขมันชนิดปนเยื่อเหนียว
Lipogenesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างไขมัน
Lipogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์ไขมัน, การสร้างไขมัน
Lipogranuloma, Inflammedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรัง
Lipohypertrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังนูนขึ้นมากกว่าปกติ, ไขมันโตขึ้น
Lipoic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไลโปอิก, กรดไลโปอิก, กรดลิโพอิค, กรดไลโปอิค, กรดไลโพอิก
Lipoid Cytoplasmic Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัยพอยด์ซัยโตพลาสมิคบอดี้
Lipoidal Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารคล้ายไขมัน
Lipoidosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลปอยโดซิส; ลิปอยโดซิส; ลิปอยโดซิส, โรค
Lipoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิพอยด์
Lipolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวของไขมัน; ลิโปไลซิส, กระบวนการ; การใช้ไขมัน; ลิโปลัยซิส; ไลโปลัยสิส; การสลายไขมัน; ไขมันสลายตัว; ดึงไขมันออกจากเนื้อเยื่อไขมัน; การสลายตัวของไขมัน; การสลายของไขมันในเนื้อเยื่อ
Lipolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายไขมัน
Lipolytic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์การสลายไขมัน
Lipomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโปมา; ลิโปมา, เนื้องอก; ไลโปมา; เนื้องอกของเซลล์ไขมัน; เนื้องอกไขมัน; ก้อนไขมัน
Lipomatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโปมาโตซิส, โรค; ลิโปมาโตซิส
Lipomatosis, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มเล็กๆจำนวนมากใต้ผิวหนัง
Lipophile Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติในการไม่ชอบน้ำ
Lipophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพวกที่ชอบน้ำมัน, ไลโปฟิลิก, พวกที่ชอบไขมัน, สารพวกที่ชอบน้ำมัน, ชอบไขมัน
Lipophillicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ละลายไขมันได้ดี
Lipopolysaccharidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโปโพลีแซ็กคาไรด์, ไลโปโปลีแซคคาไรด์
Lipopolysaccharidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโปโปลิย์ซัคคาไรด์
Lipoprotein Lipaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโปโปรตีน ไลเปส, เอนไซม์; ลิโปโปรตีน ไลเปส
Lipoproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโพโปรทีน; ไลโปโปรตีน; ลิโปโปรตีน, สาร; ลิโปโปรตีน; สารพวกไลโปโปรตีน; ไขมันที่จับกับโปรตีน; ไลโปโปรเทอีน
Lipoproteins, High Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโปรตีนที่มีความแน่นสูง, ไขมันโปรตีนหนัก, ไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง
Lipoproteins, High-Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอชดีแอล
Lipoproteins, Low Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำ, ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
Lipoproteins, Low-Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโปรตีนที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำ
Lipoproteins, Transportไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนไขมันขนส่ง
Lipoproteins, Very Low Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโปรตีนที่มีความแน่นต่ำมาก ๆ, ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำมาก
Liposarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิโปซาร์โคมา, มะเร็ง; ไลโปซาร์โคมา; ลิโปซาร์โคมา; ซาร์โคมาของเนื้อไขมัน; มะเร็งไขมัน
Liposomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโซม
Liposomes, Multilamellarไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโซมที่มีลักษณะเป็นชั้นหลายชั้น
Liposomes, Multilayerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโซมที่มีผนังหลายชั้น
Liposomes, Single Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโซมที่มีผนังล้อมรอบชั้นเดียว
Lipotropicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโทรปิค
Lipotropic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไลโปโทรปิค
Lipotropic Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโทรปิคฮอร์โมน
Lippia Nodiflora Richไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าเกล็ดปลา
Lippingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันกระดูกงอกขอบข้อ
Lippoproteins, Lipoproteins, Veryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโปโปรตีนชนิดที่มีความหนาแน่นต่ำ
Lipreadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกตริมฝีปาก
Lipsticksไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางประเภทใช้แต่งปาก, ลิพสติค
Lipsticks, Coloringไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางประเภทแต่งปากที่มีสีด้วย
Liquefactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสมองบางส่วนเหลวเละ, การสลายตัวเป็นของเหลว, การละลายตัว, การเหลวตัว, กลายเป็นของเหลว, การเหลวตัว
Liquefaction Necrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนที่ตายละลายตัว
Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเหลว, ของเหลว, ยาน้ำ, ประเภทของเหลว
Liquid Crystalline Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพเป็นของเหลว
Liquid Dilution, Solid inไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายของแข็งในของเหลว, การเจือจางของแข็งในของเหลว
Liquid Displacement System, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบดูดของเหลวโดยตรง
Liquid Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปของของเหลว
Liquid Gas Interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหน้าของของเหลวส่วนที่สัมผัสกับอากาศ
Liquid Mixingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมของเหลว
Liquid Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำที่ใช้รับประทาน
Liquid Parenteral Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีด
Liquid Partial Miscibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่เข้ากันได้บางส่วน
Liquid Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฎภาคของเหลว, สภาวะของเหลว
Liquid Phase, Mobileไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฏภาคของเหลวเคลื่อนที่
Liquid Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำ
Liquid Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลว
Liquid Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนจากน้ำแข็งเป็นน้ำ
Liquid, Aqueousไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่เป็นน้ำ
Liquid, Bulkไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำละลายส่วนใหญ่ของระบบ
Liquid, Calibratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้น้ำเป็นของเหลวมาตรฐาน
Liquid, Flamableไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวติดไฟ
Liquid, Mobility ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่ของของไหล
Liquid, Non-Aqueousไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาของเหลวที่ไม่มีน้ำ
Liquid, Nonvolatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่ไม่ระเหย
Liquid, Oilyไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่เป็นน้ำมัน
Liquid, Supercooledไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่เย็นยวดยิ่ง
Liquid, Thickไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำที่มีลักษณะข้นเหนียว
Liquid, Volatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่ระเหย, ของเหลวที่ระเหยได้
Liquidambar Taiwantana Hanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮวงเฮียงก้วย
Liquifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติละลาย
Liquoriceไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะเอม
Lissencephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิสเซนเซฟาลี
Listไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าเอวกดจากโรคที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอว
Listeners, Goodไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ฟังที่ดี
Lister Tubercleไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มหลังข้อมือด้านนอก
Listeriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อลิสเตอเรีย, ลิสเตอเรีย
Listlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซื่องซึม
Literacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้หนังสือ
Literacy Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราผู้อ่านออกเขียนได้
Literature Reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทบทวนวรรณกรรม
Literature Searchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นคว้า
Lithargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิทาร์จ
Lithiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเธียม, ลิเทียม
Lithium Aluminium Hydrideไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดร์ด
Lithium Batteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบตเตอรี่ลิเธียม
Lithium Borohydrideไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเธียมโบโรไฮไดรด์
Lithium Bromideไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเทียมโบรไมด์
Lithium Carbonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเธียมคาร์บอเนท, ลิเธียมคาร์บอเนต
Lithium Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเธียมคลอไรด์
Lithium Ionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเธียมไอออน
Lithium Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลิเธี่ยม
Lithium Urateไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิเธียมยูเรต
Lithocholic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดลิโธโคลิค, กรดลิโธโฆลิค
Lithopedionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กหิน
Lithoponeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีขาวลิโทโปน
Lithotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าตรวจขบนิ่ว, ขาหยั่ง, นอนท่าขึ้นขาหยั่ง, ท่าขบนิ่ว
Lithotomy Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำคลอดในท่านอนขึ้นขาหยั่ง
Litmusไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิทมัส
Litmus Papersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษลิทมัส, กระดาษลิสท์มัส
Litreไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิตร
Litterไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิตร
Littler Modified Tendon Revisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้นิ้วคอห่านโดยวิธีของลิตเลอร์
Live Birthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดมีชีพ, เกิดมีชีพ, เด็กเกิดมีชีวิต, เด็กเกิดมีชีพ
Live Bornไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดมีชีพ
Live-Birthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดมีชีพ
Lived, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุขัยชั่วคราว
Liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับ
Liver Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีในตับ, ฝีที่ตับ, โรคฝีในตับ, ตับเป็นฝี
Liver Abscess, Amebicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีอะมีบาในตับ, ตับเป็นฝี, ฝีในตับ, โรคฝีในตับ, ฝีบิดในตับ, ฝีบิดที่ตับ, ฝีที่ตับจากอมีบา
Liver Abscess, Pyogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีที่ตับจากเชื้อหนอง
Liver Cancer, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคมะเร็งตับ
Liver Cell Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคมะเร็งของเซลล์ตับ
Liver Cell Carcinoma, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเซลล์ตับปฐมภูมิ
Liver Cells, Regeneration ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดใหม่ของเซลล์ตับ
Liver Channel of Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นตับของเท้า
Liver Circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลเวียนผ่านตับ; ตับ, การไหลเวียนของเลือด
Liver Cirrhosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับแข็ง
Liver Cirrhosis, Alcoholicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับแข็งจากแอลกอฮอล์; ตับแข็ง, เกิดจากแอลกอฮอล์
Liver Cirrhosis, Biliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับแข็งจากโรคทางเดินน้ำดี
Liver Cirrhosis, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับแข็งจากการทดลอง
Liver Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายตับ, การทำลายของเนื้อตับ, การเสียหายของตับ
Liver Damage, Seriousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตับถูกทำลายอย่างแรง
Liver Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตับ; ตับ, โรค; โรคของตับ
Liver Diseases, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตับ
Liver Diseases, Alcoholicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับ, โรคจากแอลกอฮอล์; ตับ, โรค, เกิดจากแอลกอฮอล์
Liver Diseases, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของตับเสื่อมสมรรถภาพ
Liver Diseases, End Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะสุดท้ายของโรคตับ
Liver Diseases, Parasiticไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับ, โรคจากปรสิต; ตับ, โรค, เกิดจากปรสิต
Liver Dullness, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงทึบของตับชัดเจน
Liver Dullness, Loss ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคาะบริเวณตับแล้วได้เสียงโปร่งทั้งหมด, เคาะบริเวณเหนือตับจะโปร่ง, เคาะบริเวณตับแล้วได้เสียงโปร่ง
Liver Dullness, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงทึบของตับ
Liver Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับเสื่อมสมรรถภาพ, ตับล้ม, ตับล้มเหลว,
Liver Function Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจหน้าที่ของตับ; ตับ, การทดสอบหน้าที่; ตับ, การทดสอบการทำงาน; การทดสอบหน้าที่ของตับ; การตรวจเกี่ยวกับโรคตับ; การทดสอบหน้าที่ของตับ; การทดสอบการทำงานของตับ
Liver Infarctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของตับตายจาการขาดเลือด
Liver Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนในตับ
Liver Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ
Liver Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับ, เนื้องอก
Liver Regenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับงอกใหม่
Liver Rotไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิใบไม้ที่เกิดกับแกะ
Liver Scanไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำสะแกนของตับ
Liver Scanningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจตับทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Liver Sinusoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่ายหลอดเลือดในตับ
Liver Transplantationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกถ่ายตับ
Liver Transplantation, Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกถ่ายตับทารกในครรภ์
Liver Tumors, Intrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกในตับ
Liver, Cirrhosis ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตับแข็ง, ตับแข็ง, โรคตับ
Liver, Immatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับเจริญไม่เต็มที่
Liver, Immature, Functionallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับทำงานไม่เต็มที่
Liver, Polar Bearไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับของหมีทางขั้วโลก
Liver, Polycystic Disease ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นซีสต์ของตับ
Lives Savedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้
Livestockไม่ระบุศัพท์บัญญัติปศุสัตว์
Living Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวิตน้อยๆ
Living Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสิ่งที่มีชีวิต
Living Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนมะเร็งส่วนเจริญ
Living, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดำรงชีวิตอิสระ
Load Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบในปัสสาวะ
Load, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอร์มอลโลด
Load, Optimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักที่เหมาะสม
Loadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนัก
Loading Doseไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเริ่มต้น
Loading Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพขณะรับแรง
Lobar Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงแขนงสู่กลีบตับ
Lobar Fissureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวแบ่งกลีบตับ
Lobateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นกลีบ
Lobectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดต่อมออกทั้งส่วน, ตัดธัยรอยด์ออกข้างเดียว, การผ่าตัดปอดออกเป็นส่วนหรือเป็นกลีบ
Lobectomy, Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดตับกลีบขวาออก
Lobeliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลเบเลีย
Lobesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นพู, กระเปาะ, กลีบ, พู
Lobes Clumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมกลุ่มของกระเปาะ
Lobes, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบปอดเกิน
Lobes, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง
Lobes, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนลึกของต่อม
Lobes, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบกลาง
Lobes, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบข้าง
Lobes, Left Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดกลีบล่างด้านซ้าย
Lobes, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบกลาง
Lobes, Posterioไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบหลัง
Lobes, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบหลัง
Lobes, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบปอดบน
Lobour, Premature, Treatenedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยายามเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
Lobulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวนอกค่อนข้างเรียบหรืออาจขรุขระเล็กน้อย, ลักษณะเป็นลอนๆ
Lobulated Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นกลีบๆ
Lobulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดกลีบ, ลอน, การแบ่งกลีบย่อย
Lobulation, Reverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบย่อยเกิดใหม่
Lobulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นช่องๆ, กลีบเล็กๆ, ติ่งหู, พูเล็ก, กลีบย่อย, พูย่อย, ก้อนตับเล็ก, กลีบเล็กๆ, โลบูล
Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉพาะแห่ง, เฉพาะที่, จำกัดที่,
Local Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาออกฤทธิ์เฉพาะที่
Local Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลเฉพาะที่, ออกฤทธิ์เฉพาะแห่ง, ผลร้ายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่, เจ็บบริเวณที่ฉีด
Local Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติมากอยู่เฉพาะที่
Local Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยเฉพาะที่
Local Pharmacologic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์เฉพาะที่
Local Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์ไฟฟ้าเฉพาะที่
Local Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ถูกกระตุ้น
Local Sialogogueไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์เฉพาะที่ในการขับน้ำลาย
Localizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบอกตำแหน่ง, การบอกที่, การรวมตัว,
Localization of the Exposureไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งที่ทะลุ
Localizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉพาะแห่ง, บอกบริเวณได้ชัดเจน
Localizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ประจำกับที่, เฉพาะที่, เฉพาะบางส่วน, เฉพาะที่
Localized Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อแบบเฉพาะที่
Localized, Poorlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอกตำแหน่งหรือขอบเขตไม่ชัดเจน
Localized, Wellไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอกตำแหน่งหรือขอบเขตได้แน่นอน
Localizing Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงที่บ่งตำแหน่ง, อาการแสดงเฉพาะที่, อาการเฉพาะที่, อาการเฉพาะที่
Locationไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่อยู่, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง
Location, Eccentricไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ใกล้ขอบ
Lochiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคาวปลา
Lochia Rubraไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคาวปลาสีแดง
Lochia, Foul Smellไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น
Lochia, Foul Smellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคาวปลาที่มีกลิ่นเหม็น
Lockไม่ระบุศัพท์บัญญัติล๊อค, ล็อค
Lock and Key Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับกันของเอ็นซัยม์และสับสเตรทเป็นแบบลูกกุญแจ
Lock and Key Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้ากันได้พอดี
Lock Teethไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรามบดทำหน้าที่เป็นตัวกัน
Lock, Englishไม่ระบุศัพท์บัญญัติล็อคแบบอังกฤษ
Lock, Slidingไม่ระบุศัพท์บัญญัติล็อคแบบเลื่อนได้
Lock-Jawไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรค้าง
Locking Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่อาจเคลื่อนเท้าต่อไปได้, ท่าล๊อคกิ้ง
Lockjawไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรแข็ง, กรรไกรแข็ง, ขากรรไกรเกร็ง, โรคบาดทะยัก
Locomotionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่, การเคลื่อนย้าย, เคลื่อนไหว, การเคลื่อนไหว
Locomotoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหว
Locusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลคัส, ตำแหน่ง
Locus Ceruleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลกัสเซรูเลียส
Locustsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าตั๊กแตนขาเดียว
Logไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวนอน, แท่งยาว
Log Rollingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพลิกตัวแบบกลิ้งท่อนไม้
Log-Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเส้นตรง
Logarithmไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าลบล็อค
Logarithm Convertionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนค่าเป็นล็อก
Logarithmic Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบล๊อค
Logical Fallaciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์
Logical Modelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบเชิงตรรกวิทยา
Logistic Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถิติที่คำนวณได้
Logosไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหมายของชีวิต
Loiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัวเอซิส, โลไอเอซิส
Loinไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเนื้อตอนบนหลังต่อตะโพก
Lomotilไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดโลโมติล
London Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงลอนดอน
Lone Pairsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกตรอนคู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน, อีเล็คตรอนคู่เดียว
Long Actingไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกฤทธิ์นาน, ออกฤทธิ์นาน
Long Bone, Articular End ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณส่วนหัวของกระดูกยาว
Long Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอบแบบรายยาว
Long QT Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการลองคิวที
Long Spinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอยเม่นชนิดขนยาว
Long Term Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลระยะยาว
Long Tract Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกดมีผลไปถึงขาทั้ง 2 ข้าง
Long-Actingไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีฤทธิ์ยาว
Long-Lastingไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีฤทธิ์อยู่นาน
Long-Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลานาน
Longevityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีอายุยืน
Longevity of Lifeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวิตยืนยาว
Longifeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติลองจิฟิน
Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตามแนวตั้ง, ตามยาว, แบบตามยาว, การตรวจตามยาว, การสำรวจระยะยาว, ด้านยาว
Longitudinal Arrangement, Outerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อยาว
Longitudinal Lieไม่ระบุศัพท์บัญญัติในแนวตามยาว
Longitudinal Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาระยะยาว, การติดตามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปข้างหน้าเป็นเวลานาน, การศึกษาโดยใช้กลุ่มเดียวตลอด
Longusไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดยาว
Look, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปิดแผลใหม่
Loop, Henle'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮนเลย์ลูพ
Loopfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูป
Loopingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขดเป็นวง
Looping Illไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูปิงอิลล์
Loopsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัดหวาย (ของลายนิ้วมือ), ห่วง, ลูป, วง, เส้นโค้งแต่ปลายตีบเข้า
Loops of Henleไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูฟออฟเฮนเล
Loops, Bacteriologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงฆ่าเชื้อ
Loops, Closedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงปิด
Loops, Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกโลหะรูปบ่วงปลายนิ้ว
Loops, Lippesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงอนามัยชนิดเก่า, ห่วงอนามัยลิปปิสลูป
Loops, Proximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขดต้นทาง
Loops, Wide Distortedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดหนาเป็นวงกลม
Looseไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่อนข้างเหลว, หลวม
Lopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อน
Loperamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลเพอร์ราไมด์
Lordo-Scoliosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการโค้งคดของกระดูกสันหลัง, การโค้งคดของกระดูกสันหลัง
Lordosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังแอ่น, กระดูกสันหลังแอ่น, ภาวะหลังแอ่น, การแอ่น, กระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นโค้งมาข้างหน้า, กระดูกสันหลังส่วนกลางยื่นไปข้างหน้า, สันหลังแอ่น
Lordosis, Hyperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังระดับเอวแอ่นมาก
Lordosis, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังแอ่น
Lordosis, Lumbarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอวแอ่นไปทางด้านหน้า
Lordotic Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนโค้งด้านหน้า, ส่วนโค้งตัวของกระดูกสันหลัง, โค้งลอร์โดติค
Lorexaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติลอเรคเซน
Lorexane Head Lotionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลอเรคเซนเฮดโลชั่น
Lorisesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลอริส
Loseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญเสีย
Lose Follow Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดการติดตาม
Lose-Lose Emphasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความขัดแย้งจากฝ่ายแพ้ทั้งคู่
Lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลด, การสูญเสีย
Loss of Conciousnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมดสติ
Loss of Consciousnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมดสติ
Loss of Generalizabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียความสามารถในการแปลผลสู่ประชากรเป้าหมาย
Loss of Memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมทางจิตและความจำ
Loss of Mineralizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายกระดูก
Loss of Normal Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมดแรง
Loss of Pain and Temperature Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมดความรู้สึกเกี่ยวกับเจ็บหรือร้อน
Loss of Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเสียไป, สูญเสียความรู้สึก
Loss of Speechไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดไม่ได้
Loss of Statistical Powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทางสถิติลดลง
Loss of Vision, Sudden Painlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียการมองเห็นไปทันทีทันใดโดยไม่มีอาการเจ
Loss to Follow upไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนที่หายไปหรือตายไประหว่างการทดลอง
Loss, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียชนิดเฉียบพลัน
Loss, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียอย่างสิ้นเชิง
Loss, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียในระยะต่อมา
Loss, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำที่เสียไป
Loss, Insensibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำที่เสียทางหายใจเหงื่อ, การเสียน้ำนอกไต, การเสียน้ำไปโดยไม่รู้สึกตัว
Loss, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูพิการปานกลาง
Loss, Projectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายภาพการสูญเสีย
Loss, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสิ้นสุดเกิดขึ้นเอง
Lost on Ipsilateral Half of the Body Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญเสียครึ่งหนึ่งของความรู้สึกทางด้านเดียวกัน
Lost on the Contralateral Halfไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญเสียอีกครึ่งหนึ่งของความรู้สึกด้านตรงกันข้าม
Lotไม่ระบุศัพท์บัญญัติล็อต, ชุด
Lot Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสกำกับสินค้า, หมายเลขของชุด
Lotio Albaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลซิโออัลบา
Lotionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่น, ยาจำพวกสารละลาย, ยาทาผิว
Lotion Shampoosไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่นแชมพู
Lotion, Alcoholicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่นผสมแอลกอฮอล์
Lotion, Alcoholic after Shaveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่นหลังการโกนหนวด
Lotion, Emulsion Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่นประเภทอีมัลชั่น
Lotion, Faceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่นทาหน้า
Lotion, Roll-On, Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่นประเภทใสในแบบลูกกลิ้ง
Lotion, Toningไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่นปรับสภาพผิว
Louce, Chewingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหากัด
Loudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงดัง
Loudnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกความดังของเสียง
Loundnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดัง, ความดังของเสียง
Loupeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแว่นขยาย
Louseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหา
Louse, Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาที่อาศัยอยู่ตามร่างกาย
Louse, Crabไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวโลน
Louse, Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาที่อาศัยอยู่บนหัว
Louse, Houseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหา
Louse-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำด้วยพวกเหา
Louse-Borne Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาเป็นพาหะนำโรค
Loveไม่ระบุศัพท์บัญญัติรัก, ความรัก
Love and Beloved Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการให้เป็นที่รักของคนอื่น
Love Hungerไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดความรัก
Love Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการความรัก, ความต้องการในด้านความรัก
Love, Romanticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์รัก
Loved Objectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติของรัก
Low Birth Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักแรกคลอดน้อย, ทารกมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ, ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย, น้ำหนักตัวน้อยเมื่อเกิด, ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย, ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย, ทารกน้ำหนักตัวน้อย, น้ำหนักน้อยกว่าเด็กธรรมดา, น้ำหนักของทารกในขณะคลอดออกมาต่ำ, ทารกน้ำหนักตัวน้อย, เด็กน้ำหนักน้อย
Low Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังขยายต่ำ
Low Gradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้ายแรงน้อย
Low Income Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย
Low Intakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับประทานไม่เพียงพอ
Low Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับต่ำ
Low Powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังขยายต่ำ
Low Power Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังขยายต่ำ, ขนาดขยายอย่างต่ำ
Low Power Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุที่มีกำลังขยายต่ำ
Low Pressure Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่นำเลือดกลับสู่หัวใจ
Low Repetition, High Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฎิบัติน้อยครั้งแต่แรงต้านสูง
Low Salt Formula, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรนมที่มีเกลือน้อย
Low Suicide Potentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่มีอันตรายต่ำกว่ากลุ่มอื่น
Low, Definitelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าต่ำอย่างชัดเจน
Low, Falselyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่ำผิดความจริง
Low, Slightlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าต่ำเล็กน้อย
Low-Costไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายต่ำ
Low-Energy Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเตรียมโดยใช้พลังงานต่ำ
Low-Gear Workoutไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารกายปฎิบัติอย่างช้าๆ
Lowe's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของโลเว
Lower Arm Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดแขนส่วนปลาย
Lower Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวส่วนล่างสุด
Lower Limitไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเขตช่วงล่าง, เขตต่ำสุดของชั้นล่าง
Lower Mekong Basin Development Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนใต้
Lower Thirdไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอนล่างหนึ่งในสาม
Lower-Order-Principleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักเกณฑ์ขั้นต่ำกว่า
Lowerlidไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังตาล่าง
Lozengesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอมชนิดลูกกวาด, ยาอม, ยาอมเม็ด
Lubไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงของหัวใจเสียงที่หนึ่ง
Lube Oilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันหล่อลื่น
Lubricantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารช่วยหล่อลื่น, สารหล่อลื่น, ยาหล่อลื่น, วัสดุหล่อลื่น, ครีมหล่อลื่น, สารเคลือบลื่น, หล่อลื่น, สารช่วยหล่อลื่นผิว
Lubricatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหล่อลื่น
Lubricationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหล่อลื่น, หล่อลื่น
Lubricative Action, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวหล่อลื่นอย่างดี
Lubricityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความลื่นของผม, ความลื่น
Lubridermไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูบริเดิร์ม
Lucas Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกัสเทส
Lucidum, Stratumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตราตัมลูซิดัม
Lucision, Pelaxingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดผิวหนังเลื่อนมาเย็บปิด
Ludwig's Anginaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลุดวิกซ์ แอนไจนา, โรค; ลุดวิกส์ แอนไจนา
Luffa Acutangula Roxbไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวบเหลี่ยม
Luffa Cylindricaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวบกลม
Lugaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีรอยจีบย่นเป็นร่องๆ
Luken's Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะที่สะอาดปราศจากเชื้อ
Lumbagoไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดหลัง
Lumbarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหลัง, กระดูกเอว, กระดูกสันหลังส่วนเอว, บริเวณสีข้างในระดับกระดูกสันหลังส่วนเอว, บริเวณเอว, เอว, ส่วนเอว
Lumbar Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงลัมบาร์
Lumbar Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวโค้งกระดูกสันหลังระดับเอว
Lumbar Disc, Herniatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูกยื่น
Lumbar Disc, Rupturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูกแตก
Lumbar Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับเอว
Lumbar Nerve Root Compression Syndromesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการที่รากประสาทบริเวณเอวถูกกด
Lumbar Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเอว
Lumbar Plexusไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่ายประสาทส่วนเอว
Lumbar Punctureไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องสันหลัง, การเจาะ; การเจาะหลัง; เจาะหลัง; การเจาะน้ำไขสันหลัง; การเจาะน้ำไขสันหลังออกมาตรวจ; เจาะเอาน้ำหล่อไขสันหลัง
Lumbar Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณบั้นเอว
Lumbar Region, Leftไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอวซ้าย
Lumbar Region, Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอวขวา
Lumbar Segmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับเอว
Lumbar Spineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังส่วนเอว, กระดูกสันหลังบั้นเอว, เอว
Lumbar Spine, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังตอนล่างของเอว
Lumbar Tappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะหลัง
Lumbar Vertebraeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังส่วนเอว, ไขสันหลังตอนเอว, กระดูกสันหลังตอนเอว, กระดูกสันหลัง, เอว, ปล้องกระดูกสันหลังบั้นเอว, กระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว, กระดูกสันหลังบั้นเอว
Lumbar, Leftไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอวซ้าย
Lumbar, Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอวขวา
Lumbar, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอนบนของช่วงเอว
Lumbarizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปล้องกระดูกเอวเกิน
Lumbosacral Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมของเชิงกราน, มุมลัมโบเซครัล
Lumbosacral Plexusไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่ายประสาทลัมโบซาครัล
Lumbosacral Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัมโบซาครัล, บริเวณ; เอวและกระเบนเหน็บ, บริเวณ
Lumbosacral Spineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังระดับเอว
Lumbricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อรูปตัวหนอนในฝ่ามือหรือฝ่าเท้า
Lumbrical Barไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์แบบที่ใช้ป้องกันข้อโคนนิ้วแอ่น
Lumenไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องกลาง, ท่อกลวง, รูท่อ, รู, ลูเมน, โพรง, ช่องว่างภายใน, รูของท่อที่คดงอต่อจากมดลูก, หลอด, รูท่อของหลอดเลือด, ช่องตรงกลางเส้นเลือด, ช่องกลางต่อม, ท่อของต่อมเหงื่อ
Lumen, Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูของทิวบูล
Lumiflavin Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีลูมิฟลาวิน
Luminaไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่าง
Luminal Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านในของลำไส้
Luminal Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยื่นออกมาจากผิวของรู
Luminanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสว่าง
Luminescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปล่งแสง
Luminescent Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทำให้สารต่างๆเปล่งแสงได้
Luminousไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเปล่งแสง
Lumpectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้องอกออก
Lumpsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อน
Lumpyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นก้อน, ลักษณะก้อนแข็ง
Lumpy Bumpyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นจุดๆ
Lumpy Depositsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนหนาบ้างบางบ้าง
Lunar Monthไม่ระบุศัพท์บัญญัติ10 เดือน
Lunateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยว, กระดูกลูเนท
Lunch Peroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาในการรับประทานอาหาร
Lunch Roomไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องอาหาร
Lunch Room Personelไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องผู้ควบคุมการทำอาหาร
Lungไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอด
Lung Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีในปอด, โพรงหนองในปอด, ปอดเป็นฝี, หนองฝีในปอด
Lung Abscess, Carcinomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีมะเร็งในปอด
Lung Apicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณยอดของปอด, ยอดของปอด
Lung Aspiration Biopsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อปอดที่ตัดมาตรวจ
Lung Basesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานของปอด
Lung Bathไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณทรวงอก
Lung Budsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มปอด
Lung Buds, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่อปอดส่วนเกิน
Lung Cancer, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปอดทุติยภูมิ
Lung Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุของเนื้อที่ในปอด
Lung Capacity, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุของปอด, ความจุปอดรวม
Lung Cells, Human Embryonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของปอดของทารก
Lung Channel of Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นปอดของมือ
Lung Collapesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดแฟบ
Lung Complianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยืดหยุ่นของเนื้อปอด, ความยืดหยุ่นของปอด, การผ่อนตามของปอด
Lung Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอด, โรค
Lung Diseases, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปอดเรื้อรัง
Lung Diseases, Chronic Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปอดไม่จำเพาะชนิดเรื้อรัง
Lung Diseases, Fungalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอด, โรคจากเชื้อรา; ปอด, โรคเกิดจากเชื้อรา
Lung Diseases, Obstructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอด, โรคจากการอุดตัน; โรคปอดแบบมีการอุดกั้น; โรคที่เกิดจากการอุดกั้นทางหายใจ
Lung Diseases, Obstructive Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปอดอุดกั้นโดยทั่วไป
Lung Diseases, Obstructive, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคการอุดกั้นเรื้อรังของปอด, โรคปอดอุดตันเรื้อรัง
Lung Diseases, Parasiticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอด, โรคเกิดจากปรสิต; ปอด, โรคจากปรสิต
Lung Disorders, Restrictiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการยุบหดตัวและการขยายตัวของปอด
Lung Expansionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายตัวของปอด
Lung Expansion, Imperfectไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดขยายตัวได้ไม่สมบูรณ์
Lung Flukeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ปอด
Lung Function Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบสมรรถภาพของปอด
Lung Humidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นในปอด
Lung Lavageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างปอด
Lung Lobules, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบฝอยปฐมภูมิของปอด
Lung Markingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นลายปอด
Lung Masses, Peripheral Upper Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมของปอดที่อยู่ด้านในของกลีบปอดบน
Lung Maturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตของปอด
Lung Maturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญของปอด, ความเจริญของปอด, ความเจริญสมบูรณ์ของปอด
Lung Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอด, เนื้องอก
Lung Neoplasms, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกชนิดร้ายแรงของปอด
Lung Parenchymaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อปอด
Lung Syndrome, Post-Perfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของปอดหลังได้รับเลือด
Lung Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรปอด, ปริมาตรของปอด
Lung, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดเทียม
Lung, Bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงปอด
Lung, Carcinoma of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาของปอด
Lung, Carcinoma of, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งทุติยภูมิของปอด
Lung, Horseshoeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดรูปเกือกม้า
Lung, Hypoplasia ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดขยายตัวไม่ได้
Lung, Polycystic Disease ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นซีสต์ของปอด
Lung, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดด้านหลัง
Lung, Root ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วปอด
Lung, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสื่อมของปอด
Lung, Shockไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดช็อค, หายใจลำบาก
Lung, Stiffไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดบวมแข็งและหนัก, เนื้อปอดเปลี่ยนเป็นแข็ง
Lung, Unexpandedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดไม่ขยายตัว
Lunulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโค้งที่วงเล็บ
Lupusไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูปัส; ลูปัส, โรค
Lupus Clusterไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มลูปัส
Lupus Erythematosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดงคัน, ลูปุสอิริเธมาโตซุส, กลุ่มอาการคล้ายโรคคอลลาเจน
Lupus Erythematosus, Discoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูปัสอีริย์ธีมาโตซัส, ดิสคอยด์; ลูปัส อีริทีมาโตซัสชนิดดีสคอยด์, โรค
Lupus Erythematosus, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูปัสอีริโธรมาโทซัส ซิสเตมิค; ลูปัสเอสแอลอี;, โรคซิสทีมิคลูปัสอีริทีมาโทซัส; ลูปัสอีริย์ธีมาโตซัส, ซิย์สเตมิก; ลูปัส อีริทีมาโตซัสชนิดทั่วกาย, โรค
Lupus Nephritis, Mesangialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตอักเสบแบบมีแซนเกียล
Lupus Pernioไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีม่วง
Lupus Rash, Discoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นลูปัส
Lupus Vulgarisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัณโรคผิวหนัง
Lupus, Discoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสคอยด์ลูปัส
Lupus, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิสเตมิคลูปุส
Lurchไม่ระบุศัพท์บัญญัติพุ่งตัว
Lusterไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมันแวววาว, ความมันวาว
Luteal Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติครึ่งเดือนหลัง, ระยะหลังไข่ตก
Luteal Phase, Inadequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่สมบูรณ์ของระยะลูเตียล
Lutein Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ลูเตียน
Luteinizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ตกหลุดออกไปแล้ว, ลูเตียนไนเซชั่น
Luteinizing Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูติไนซิงฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์รอบๆ, ลูเตียไนซิ่งฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้มีการตกไข่, ลูเทียไนซิ่งฮอร์โมน, ลูเตียนไนซ์ซิ่งฮอร์โมน
Luteotrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนลูทีโอทรอฟิค
Luteotrophic Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นให้ลูเตี่ยมคงชีวิตทำหน้าที่ต่อไปได้
Luteotropic Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูติโอโตรปิคฮอร์โมน
Luteotropinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอร์พัสลูเตียม
Lutriotropinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนลูทริโอโทพิน
Lux Meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวัดความเข้มของแสง
Luxatio Coxal Congenitaไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อตะโพกหลุดแต่กำเนิด
Luxatio Erectaไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่หลุดแขนตั้ง
Luxatio Perinealisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อตะโพกหลุดเข้าไปในบริเวณฝีเย็บ
Luxationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุด
Lyasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยมลัยเอส, ไลเอส
Lycopeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโคพีน
Lydig's Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไลดิก
Lyeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำละลายด่าง, ไลน์
Lymphไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลือง
Lymph Capillariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำเหลืองฝอย
Lymph Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลของน้ำเหลือง
Lymph Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลือง
Lymph Gland, Inguinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ
Lymph Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลือง
Lymph Node Excisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลือง, การตัด
Lymph Nodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลือง
Lymph Nodes, Axillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้
Lymph Nodes, Cervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ
Lymph Nodes, Cervical, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอด้านนอก
Lymph Nodes, Deep Cervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ
Lymph Nodes, Inguinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ, ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ
Lymph Nodes, Mesentericไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง, ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดที่ขั้วไส้
Lymph Nodes, Paraparotidไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองในพาโรติค
Lymph Nodes, Peripheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณภายนอก
Lymph Nodes, Postauricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองหลังใบหู
Lymph Nodes, Preauricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองหน้าหู
Lymph Nodes, Pretrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองตรงหน้าหลอดลม
Lymph Nodes, Supraclavicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณเหนือไหปลาร้า
Lymph Varixไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำเหลืองโป่งพอง
Lymph Vesselsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำเหลือง, หลอดน้ำเหลือง
Lymphadenitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองอักเสบ, การอักเสบของต่อมน้ำเหลือง, การอักเสบของต่อมและท่อน้ำเหลือง, คอบวม
Lymphadenopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของต่อมและท่อน้ำเหลือง, พยาธิภาวะที่ต่อมน้ำเหลือง
Lymphadenopathy, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองโตทุกกลุ่มทั่วตัว
Lymphadenopathy, Generalized, Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการต่อมน้ำเหลืองโต
Lymphadenopathy, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองโตมาก
Lymphadenopathy, Post Vaccinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่อมน้ำเหลืองโต
Lymphadenopathy, Preauricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต
Lymphangiectasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองโป่งพอง, หลอดน้ำเหลืองพอง
Lymphangiectasis, Cysticไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงเนื่องจากหลอดน้ำเหลืองขยายตัว
Lymphangiectasis, Intestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองลำไส้พอง
Lymphangioendotheliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมแฟนจิโอเอนโดทีลิโอมา, เนื้องอก; ลิย์มแฟนจิโอเอ็นโดธีลิโอมา
Lymphangiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจน้ำเหลืองแบบพิเศษ, การถ่ายภาพรังสีของระบบน้ำเหลือง
Lymphangiomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมแฟนจิโอมา, เนื้องอก; ก้อนของหลอดน้ำเหลือง; ลิย์มแฟนจิโอมา
Lymphangioma, Cavernousไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์เวอร์นัสลิมแฟงจิโอมา
Lymphangioma, Cysticไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิสติคลิมแฟงจิโอมา
Lymphangiomyomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิย์มแฟนจิโอมัยโอมา
Lymphangioplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้วัสดุอื่นแทนท่อน้ำเหลือง
Lymphangiosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมแฟนจิโอซาร์โคมา, มะเร็ง; ลิย์มแฟนจิโอซาร์โคมา
Lymphangitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองอักเสบ, ท่อน้ำเหลืองอักเสบ, การอักเสบของท่อน้ำเหลือง, ต่อมน้ำเหลืองโต, ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
Lymphangitis, Cordlikeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองที่อักเสบแข็งเป็นลำ
Lymphaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำเหลือง, หลอดน้ำเหลือง, ไปตามน้ำเหลือง
Lymphatic Capillariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองฝอย
Lymphatic Channelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อทางเดินน้ำเหลือง, ท่อน้ำเหลือง
Lymphatic Circulation, Crossedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสน้ำเหลืองข้ามมาประเทศจีน
Lymphatic Cyst, Peripelvicไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงหลอดน้ำเหลืองรอบกรวยไต
Lymphatic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลือง, โรค; น้ำเหลือง, โรค
Lymphatic Drainageไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินของน้ำเหลือง, ระบบน้ำเหลือง
Lymphatic Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของระบบน้ำเหลือง
Lymphatic Metastasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลือง
Lymphatic Nodules, Solitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเนื้อเยื่อน้ำเหลืองแบบโซลิตารี
Lymphatic Obstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองอุดตัน
Lymphatic Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายไปตามทางน้ำเหลือง
Lymphatic Spreadไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายทางสายน้ำเหลือง
Lymphatic Spreadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายผ่านท่อน้ำเหลือง
Lymphatic Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบน้ำเหลือง; ระบบหลอดน้ำเหลือง; ระบบท่อน้ำเหลือง; ระบบต่อมน้ำเหลือง; ต่อมน้ำเหลือง, ระบบ; ระบบการไหลเวียนของน้ำเหลือง
Lymphatic Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อน้ำเหลือง
Lymphatic Tissue, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเนื้อเยื่อน้ำเหลืองแบบกระจาย
Lymphatic Vesselsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลือง, ทางหลอดน้ำเหลือง, ท่อน้ำเหลือง
Lymphatic Vessels, Afferentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองนำเข้า
Lymphatic Vessels, Diseases ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของหลอดน้ำเหลือง
Lymphatic Vessels, Efferentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองนำออก
Lymphatic Vessels, Perineuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองรอบๆเส้นประสาท
Lymphatic Vessels, Submucosalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองใต้ชั้นผิว
Lymphatic Vessels, Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำเหลืองปลายทาง
Lymphaticovenous Shuntsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต่อน้ำเหลืองเข้ากับเส้นเลือดดำ
Lymphaticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินน้ำเหลือง, หลอดน้ำเหลือง
Lymphatics, Dermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินน้ำเหลืองตื้นในผิวหนัง
Lymphedemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมน้ำเหลือง, ขาบวม, บวมเพราะน้ำเหลืองคั่ง, ลิย์มฟีดีมา, บวมบริเวณที่ฉีด
Lymphnode Metastasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายของมะเร็งไปสู่ต่อมน้ำเหลือง
Lymphoadenopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองเป็นโรค
Lymphoblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อน, ลิมฟ์โฟซัยท์เซลล์อ่อน, ลิมโฟบลาสท์, ลิมโฟบลาสม์, เซลล์อ่อน, ลิย์มโฟบลาสต์
Lymphocyte Activating Factorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์
Lymphocyte Count, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณของลิมโฟซัยท์
Lymphocyte Dedifferentiated Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีของลิมโฟซัยม์
Lymphocyte Precursorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต้นกำเนิดของลิมโฟซัยท์
Lymphocyte Transformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนรูปของลิมโฟซัยท์
Lymphocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยท์; เม็ดเลือดขาว; เม็ดน้ำเหลือง; ลิย์มโฟซัยต์; ลิมโฟไซต์, เซลล์; ลิมโฟไซท์; เซลล์น้ำเหลือง; ลิย์มโฟศัยท์; เม็ดเลือดขาวชนิดลิมย์โฟซัยท์
Lymphocytes, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยต์เพี้ยนแบบ, ลิมโพไซท์ชนิดที่ผิดปกติ, อทิปิคัลลิมโฟซัยท์
Lymphocytes, Distortedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยต์ที่บิดเบี้ยวไป
Lymphocytes, Mature Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟไซท์ขนาดเล็กที่เจริญเต็มที่
Lymphocytes, Nonsensitizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยท์ทั่วไปที่ไม่จำเพาะกับแอนติเจน
Lymphocytes, T-Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยท์ชนิดที-ดีเพนเดนท์
Lymphocytic Choriomeningitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟไซติคคอริโอเมนิงไจติส; ลิย์มโฟซัยติก คอริโอมีนินไจติส; ลิมโฟไซติก คอริโอเมนินไจติส, โรค
Lymphocytic Choriomeningitis Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟไซติก คอริโอเมนินไจติส, ไวรัส; ลิย์มโฟซัยติก คอริโอมีนินไจติส, ไวรัส
Lymphocytic Infiltrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟไซท์แทรกแซงอยู่ในบริเวณไอซ์เลท
Lymphocytic Type, Well Differentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเวลล์ดิฟเฟอเรนทิเอทลิมโฟซัยติค
Lymphocytic, Undifferentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยท์ที่ไม่เจริญ
Lymphocytopeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยโทพิเนีย, ลิมโฟซัยท์น้อย
Lymphocytopenia, Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนลิมโฟซัยต์น้อยชั่วคราว
Lymphocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟไซโตซิส, ภาวะ; ลิมโฟซัยโตซิส; ลิย์มโฟซัยโตซิส
Lymphocytosis, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยท์สูง, ลิมโฟซัยท์มีจำนวนเพิ่มขึ้น
Lymphoedemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคั่งของน้ำเหลือง
Lymphogranuloma Inguinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีมะม่วง
Lymphogranuloma Inguinaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีมะม่วง
Lymphogranuloma Venereumไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีมะม่วง; กามโรคของต่อมน้ำเหลืองและท่อน้ำเหลือง; กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง; โรคลิมโฟแกรนูโลมาเวเนอเรียม; กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง; ลิย์มโฟแกรนุโลมาเวเนเรียม; ลิมโฟแกรนูโลมา เวเนเรียม, โรค โรคฝีมะม่วง
Lymphographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลือง, การถ่ายภาพ; ต่อมน้ำเหลือง, การบันทึกภาพรังสี; ลิย์มโฟกราฟีย์
Lymphoid Organsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะต่อมน้ำเหลือง, ต่อมน้ำเหลือง
Lymphoid Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบน้ำเหลือง
Lymphoid Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบอวัยวะน้ำเหลือง
Lymphoid Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อลิมฟอยด์, เนื้อเยื่อน้ำเหลือง, เนื้อเยื่อของน้ำเหลือง
Lymphoid Wandering Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์น้ำเหลืองที่หลุดออกมา
Lymphokinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟไคเนส, ลิมโฟไคน์, การปลดปล่อยสารเคมีหลายชนิดออกมา, สารลิมโฟไคนส์, สารสื่อเซลล์, สร้างสาร, การปล่อยสาร
Lymphomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งต่อมน้ำเหลือง; ลิมโฟมา; มะเร็งต่อมน้ำเหลือง; มะเร็งของต่อมน้ำเหลือง; เนื้องอกต่อมน้ำเหลือง; ลิมโฟมา, มะเร็ง; ลิย์มโฟมา
Lymphoma, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกธรรมดา
Lymphoma, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟมาชนิดกระจาย
Lymphoma, Histiocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮิสติโอซัยติคลิมโฟมา
Lymphoma, Lymphocytic, Well Differentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ลิมโฟมาชนิดกระจายประกอบด้วยเซลล์ที่มาจากลิ
Lymphoma, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลิกแนนท์ลิมโฟมา, เนื้องอกของต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งของต่อมน้ำเหลือง
Lymphoma, Malignant, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลิกแนนลิมโฟมาปฐมภูมิ
Lymphoma, Non-Hodgkin'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคของฮอดจ์กิน
Lymphomatoid Granulomatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิย์มโฟมาตอยด์ แกรนุโลมาโตซิส
Lymphomatosa, Straumaไม่ระบุศัพท์บัญญัติธัยรอยด์อักเสบเรื้อรัง
Lymphopathia Venereumไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีมะม่วง
Lymphoreticular Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์น้ำเหลือง
Lymphosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซาร์โคมา, มะเร็ง; ซาร์โคมาของต่อมน้ำเหลือง; ลิย์มโฟซาร์โคมา; โรคลิมโฟซาร์โคมา
Lynoestrenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิย์นเอสตรีนอล; ลินเอสตรีนอล, สาร; ลินโนเอสทรินอล
Lyophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโอฟิลิค
Lyophilisedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารแห้ง
Lyophilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระเหยแห้ง, วิธีแช่แข็ง-ทำแห้ง, ลัยโอฟิไลเซชั่น,
Lyophilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้โปรตีนที่แยกออกมาแห้ง, กระบวนการทำให้แห้ง
Lyophilization of Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมกระดูกปลูกโดยวิธีเย็นแห้ง
Lyophilizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแช่แข็ง, ไลโอฟิไลส์
Lyophilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพผงแห้ง, ชนิดแห้ง
Lyophilized Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงแห้ง, สภาพระเหยแห้ง
Lyophilized Preparationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุผงระเหยแห้ง
Lyophilized Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ระเหยแห้ง
Lyophobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโอโฟบิค
Lypolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายไขมัน
Lysergic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัยเซอจิกแอซิด
Lysergic Acid Diethylamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลเซอร์จิกแอซิด ไดเอทีลาไมด์, สาร; ลัยเซอร์จิก แอซิด ไดเอธิย์ลาไมด์; ลัยเซอร์จิคแอสิดไดเอธีลแอไมด์
Lysineไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัยซิน; ไลซีน; ลายซิน; ไลซีน, สาร; ลัยซีน
Lysine Vasopressinไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัยซินเวโซเปรสซิน, ลัยซีนเวโซเพรสซิน
Lysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดโลหิตแดงแตก, แตกออก, ทำลาย, การสลายตัว, การแตกสลาย, แตก, แตกและตาย, ตาย, สลายตัว, กำลังจะตาย
Lysis, Innocent Bystanderไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกทำให้แตกสลายไปโดยบังเอิญ
Lysolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโซล, ลัยซอล
Lysolecithinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโซเลกซิธิน, ลัยโสเลซีธิน
Lysosomalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ลัยโซโซม
Lysosomal Enzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยของลัยโซโซม
Lysosomal Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังไลโซโซม
Lysosomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัยโซโซม; ไลโซโซม, เซลล์; ไลโซโซม; เกร็ดสลาย; เซลล์นิวโตรฟิลของคนมีแกรนนูล
Lysosomes, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโซโซมชั้นสอง
Lysozymeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลโซซัยม์, ไลโซซัยม์, เอ็มไซม์ไลโซไซม์, ไลโซไซม
Lyssa Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิสซาบอดี
Lysyl Oxidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลซิลออกซิเดส
Lyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติละลาย, ไลติค
Lytic Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดการทำลายกระดูก