การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 170 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Habilitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับสภาพ
Habit, Dietaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะการเลี้ยงดูเด็กและบริโภคนิสัย
Haemopoietic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของเม็ดเลือดแดง
Hageman Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮกแมนแฝคเตอร์
Hagfishไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาไหล
Halibutไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาฮาลิบุต
Hallervorden-Spatz Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของฮอลเลอร์วอนเดน-สแปทซ์
Hamadryadไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูจงอาง
Hansen's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเรื้อน
Hardwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ที่เป็นของแข็ง,
Hardwoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้เนื้อแข็ง
Harmineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮาร์มีน
Hashimoto's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคธัยรอยด์อักเสบเรื้อรัง
Hashimoto's Thyroiditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมธัยรอยด์อักเสบแบบฮาซิโมโต
Hashitoxicosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคฮาชิโมโต้
Head Bangingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโขกศีรษะ
Head Dressingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ผ้าพันแผลอย่างถูกต้องบริเวณศีรษะ
Healedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายแล้ว
Healers, Indigenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอชาวบ้าน
Healingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสมานแผล,
Healing Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาย
Health Appraisalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจวัดสุขภาพของเด็กนักเรียน
Health Care Deliveryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้บริการทางสาธารณสุข
Health Care Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบให้บริการทางด้านสุขภาพ
Health for Allไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้บริการอนามัยให้ทั่วถึงทุกคน,
Health for All-All for Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพดีถ้วนหน้าเพราะประชาร่วมใจ
Health Recordsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระเบียนสุขภาพ
Health Services, Integratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการสาธารณสุขผสมผสาน
Health Statisticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถิติสาธารณสุข,
Health, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพปกติอย่างสมบูรณ์
Hearing Lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญเสียการได้ยิน,
Hearing Loss, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทหูพิการแต่กำเนิด
Heart Disease, Ischaemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบางส่วน
Heart Disease, Ischemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวใจขาดเลือด
Heart Disease, Ischemic, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง,
Heart Diseases, Arterioscleroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวใจขาดเลือด
Heart, Hyperkineticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจเต้นอย่างแรง
Heart, Ischemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจขาดเลือด
Heat Lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญเสียความร้อน
Heat Loss Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมการสูญเสียความร้อน
Heat Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดความร้อน,
Heat Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรักษาอุณหภูมิของร่างกาย
Heat Regulation Centreไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมความร้อน
Heel Cordไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นร้อยหวาย
Hematoma, Intracerebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีเลือดออกในสมอง,
Hematoma, Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ,
Hematoxylinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีมาโตทอกซิลิน,
Hemeralopiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอดกลางวัน
Hemoconcentrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดเข้มข้นขึ้น,
Hemoglobin Eไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีโมโกลบินอี
Hemolytic Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีโมลัยติคไครซิส
Hemolytic Disease in Newbornไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
Hemolytic Disease of the Newbornไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด
Hemopericardiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกมาในเยื่อหุ้มหัวใจ,
Hemorrhage, Intracerebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดตกในเนื้อสมอง
Hemorrhage, Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกในสมอง,
Hemorrhage, Intraventricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดตกในช่องสมอง
Hemorrhage, Prenatal Intracerebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กมีเลือดออกในสมอง
Hemorrhage, Traumatic Intracerebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกเลือดภายในเนื้อสมอง
Hemorrhagic Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้เลือดออก,
Hemorrhagic Fever, Thaiไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้เลือดออกในประเทศไทย,
Hempไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัญชา
Hemp, Indianไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัญชา
Henna Leavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบเทียนกิ่ง
Heparไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับ
Heparan Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮพาแรนซัลเฟต
Heparitin Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮพาไรตินซัลเพท
Hepatic Fibrosis, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรซิสของตับเป็นแต่กำเนิด
Herbal Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสมุนไพร
Herbal Teasไม่ระบุศัพท์บัญญัติชาสมุนไพร
Herbalistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอสมุนไพร
Heredityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมพันธุ์
Heroinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮโรอีน
Herpes Zosterไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสงูสวัด
Hers' Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของเฮอร์ส
Heterosexualไม่ระบุศัพท์บัญญัติรักต่างเพศ,
Heterosexual Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติรักเพศตรงข้าม
Heterosexual Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม
Heterosexualsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพึงพอใจเพศหญิง
Heterotopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่เนื้อเยื่อหรืออวัยวะในตำแหน่งที่ผิดไปจากที่
Heterotopic Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อผิดที่
Hexachlorobenzeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮกซ่าคลอโรเบนซีน
Hexadimethrine Bromideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮกซาไดมีทรีนโบรไมด์
Hexamethylmelamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮกซาเมทิลเมลามิน
Hexose Monophosphate Shuntไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรเอ็กโซสโมโนฟอสเฟต
Hibiscus Mutabilisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพุดตาน
Hibiscus Rosa Sinensisไม่ระบุศัพท์บัญญัติชบา
Hindbrainไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนท้าย,
Hirudinaria Munillensisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลิงควาย
Histoplasminไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮิสโตพลาสมิน
Homalopsis Buccataไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูหัวกระโหลก
Homograftไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังผู้อื่น,
Hookwormsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิปากขอ
Horse Tailไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าถอดปล้อง
Hospital Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในโรงพยาบาล,
Hospital Acquired Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่เกิดในโรงพยาบาล,
Hospital Infection after Patient Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อปรากฎภายหลังออกจากโรงพยาบาล
Hospital Infection during Hospitalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล
House Officersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ประจำบ้าน
Houttunia Cordata Thunbไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลูควร
Hunter's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของฮันเตอร์
Hunter-Hurler's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์
Hunter-Hurler-Pfoundler's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์-ป์ฟาวน์เลอร์
Hurler's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเฮอร์เลอร์
Hydrangeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮแดรนเยีย
Hydrangeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮแดรนเยีย
Hydrogen Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะไฮโดรเจน
Hydrogen Bondedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรวมกับไฮโดรเจน
Hydrogen Bondingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะไฮโดรเจน
Hydrogen Ionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโดรเจนไอออน
Hydrogenationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมไฮโดรเจน,
Hydrogenation, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการเติมไฮโดรเจนเป็นบางส่วน
Hydrolyseไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่อย
Hydrolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัว,
Hydrolysis, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวอย่างสมบูรณ์
Hydrolyzeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย่อยสลาย,
Hydrolyzedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮัยโดรลัยส์
Hydromorphonไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮัยโดรมอร์โฟน
Hydrophis Brookeiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังท้องเหลือง-ขาว
Hydrophis Caerulescens Shawไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูคออ่อน
Hydrophis Caerulesensไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังหลังเยื้อง
Hydrophis Cyanocintusไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังเหลือง
Hydrophis Fasciatus Artricepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังปล้อง
Hydrophis Klossiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูฝักมะรุม
Hydrophis Mamillarisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังคอยาว
Hydrophis Maoillarisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังคอยาว
Hydrophis Nigrocinctusไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูผ้าขี้ริ้ว
Hydrophis Ornatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังหัวเล็ก
Hydrophis Spiralisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังสปิราลิส
Hydrophis Torquatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูฝักมะรุม
Hydrophis Torquatus Aagaardiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังเทา
Hydrophis Torquatus Diademaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังเทาท้องขาว
Hydrophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกลัวน้ำ,
Hydropsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮดรอพส,
Hydroxylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาไฮดร๊อกซิเลชั่น,
Hydroxyphenylbutazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮดรอกซีเฟนิล-บิวตาโซน
Hygeinic Limitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั้นอุจาระและปัสสาวะไม่ได้
Hylo-Bates-Gibbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะนี
Hyperglycemic Comaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลในเลือดสูงมากจนหมดสติจากเบาหวาน
Hyperkinetic Childไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กอยู่ไม่สุข
Hyperkinetic Childไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กอยู่ไม่สุข
Hyperkinetic Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคล่องแคล่วมากเกินไป
Hyperkinetic Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคล่องแคล่วมากเกินไป
Hypermenorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮเปอร์เมนนอเรีย,
Hypermenorrhoeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดระดูมาก
Hypernephromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮัยเปอร์เนโฟรมา
Hyperpigmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวดำ,
Hyperpigmentation Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างสีผิวมากผิดปกติ
Hyperpigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีคล้ำขึ้น
Hyperpyrexiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ที่สูงจัด
Hyperpyrexic Reactions, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้สูงอย่างรุนแรง
Hypersomniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลับมากเกินไป,
Hypertelorismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบอกตาแยกห่างออกจากกัน,
Hypertensinogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮัยเปอร์เทนสิโนเจ็น
Hyperthermiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มอุณหภูมิของร่างกาย,
Hypervariable Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปรอย่างมาก
Hypoalveolar Ventilationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายอากาศระหว่างถุงลมกับบรรยากาศเกิดขึ้นน้อย
Hypogammaglobulinemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูโนโกลบุลินต่ำกว่าปกติ,
Hypomenorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดประจำเดือนออกน้อยกว่าปกติ
Hypomenorrhoeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดระดูน้อย
Hypophysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมอง,
Hypophysis Cerebriไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมอง
Hyposensitizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดภูมิไว
Hypotrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝ่อลีบ
Hypoxemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพร่องออกซิเจนในเลือด, การขาดออกซิเจนในเลือด, ความดันออกซิเจนในเลือดแดงลดลง, ขาดออกซิเจน, ฮัยป็อกซีเมีย, เลือดพร่องออกซิเจน, ออกซิเจนในเลือดต่ำ
Hypoxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพร่องออกซิเจน, การขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง, ตัวเขียว, ภาวะขาดออกซิเจน, สมองขาดออกซิเจน, การขาดอ๊อกซิเจนในเลือด, ขาดออกซิเจน, การขาดออกซิเจน, เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน, เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ, ภาวะพร่องออกซิเจน, การขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง, ออกซิเจนต่ำ, ภาวะพร่องออกซิเจน, การพร่องออกซิเจน, การขาดออกซิย์เจน, การขาดออกซิเจน
Hypoxia, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพร่องออกซิเจนเฉียบพลัน
Hypoxia, Intrauterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพร่องออกซิเจนในวัยก่อนเกิด
Hypoxia, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดออกซิเจนปานกลาง
Hysterotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่ามดลูก, การผ่าท้องนำทารกออก, การผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง