บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 10 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Vaccuum Freeze Dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอบแห้งแบบเยือกแข็งภายใต้สภาพสุญญากาศ
Vendorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ขาย
Versoไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านหลังของหน้าปกใน
See also: Title page
Vertical fileไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้เก็บเอกสารที่เก็บจุลสาร กฤตภาค แผนที่ เอกสารพับ ที่มีลักษณะไม่คงทนถาวร, ตู้จุลสาร
Video cassetteไม่ระบุศัพท์บัญญัติวีดิทัศน์
Video on demand (VOD)วีดิทัศน์ตามคำขอ (วีโอดี)VODวีดิทัศน์ตามคำขอ
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์
Virtual libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเสมือน
Virtual libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเสมือน
Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล่ม