บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 16 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Unabridge dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์
Unabridge editionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับสมบูรณ์
Unabridged dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์
Uniform titleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อเรื่องแบบฉบับ
Union catalogไม่ระบุศัพท์บัญญัติสหบัตร, สหบรรณานุกรม
Union catalog databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
Union list of serialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรวมรายชื่อวารสาร
Unit cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรยืนพื้น
Universal Bibliographical Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล
Universal bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมสากล
Universal Decimal Classificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทศนิยมสากล
University libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดมหาวิทยาลัย
University pressไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
Unnumbered pageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้า
Unsigned articleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทความไม่กำกับชื่อผู้เขียน
Used bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือใช้แล้ว หนังสือมือสอง