บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 60 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Saddle stitchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บแบบมุงหลังคา
Scannerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสแกนเนอร์
School dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมฉบับนักเรียน
School librarianไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
Scientific libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดวิทยาศาสตร์
Scribeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้คัดลอกหนังสือ
Scribeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้คัดลอกหนังสือ
Searching, Bibliographicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นทางบรรณานุกรม
Secondary sourceแหล่งข้อมูลทุติยภูมิแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
Section titleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อแบ่งตอน
See "reference"ไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูที่
See alsoไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูเพื่มเติมที่
See also "reference"ไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูเพิ่มเติมที่
Selective bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมเลือกสรร
Selective Bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมเลือกสรร
Serial publicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial subsrciption agencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือเข้าชุด
Serials control systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serials librarianไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษ์วารสาร
Series titleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อชุด
Shareware (Computer software)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชร์แวร์
Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่บัตรแจ้งหมู่หนังสือ
See also: Added card, Main card
Shelflisting (Library science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงหนังสือขึ้นชั้น
Shelving for bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดชั้นหนังสือ
Shelving for booksการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น
Shelving for periodicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดชั้นวารสาร
Signed articleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทความที่มีชื่อผู้เขียนกำกับ
Sine locoไม่ระบุศัพท์บัญญัติs.l.ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
Sine nomineไม่ระบุศัพท์บัญญัติs.n.ไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์
Slang dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมคำสะแลง
Slideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสไลด์
Slideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสไลด์
Sound archiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติจดหมายเหตุเสียง
Sound recording libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเสียง
Special bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมหัวข้อวิชาใดหัวข้อวิชาหนึ่ง
Special librarianไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ
Special libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเฉพาะ
Spineสันหนังสือสันหนังสือ
Stackไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นหนังสือ
Stampไม่ระบุศัพท์บัญญัติประทับตรา ตราประทับ
Statement of responsibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจ้งความรับผิดชอบ
Storytellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเล่านิทาน
Subfieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขตข้อมูลย่อย
Subheadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวเรื่องย่อย
Subject bibliographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณานุกรมเฉพาะวิชา
Subject cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรหัวเรื่อง
Subject dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมเฉพาะวิชา
Subject encyclopediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารานุกรมเฉพาะวิชา
Subject headingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวเรื่อง
Subject reference booksไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา
Subject specialistไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
Subscription libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเสียค่าบำรุง
Subtitleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อรอง เป็นส่วนขยายชื่อเรื่อง
Suggestion boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องรับความคิดเห็น
Superintendent of Documents Classification Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติSuDocsระบบการจัดหมู่สิ่งพิมพ์รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา
Supplementไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับเพิ่มเติม
Supplementไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับเพิ่มเติม
Synonyms and antonyms dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมคำพ้องและคำตรงข้าม
Synopsisไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทสรุปย่อ