บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 71 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Pageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้า
Paginationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนหน้า
Palm-leaf bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัมภีร์ใบลาน, หนังสือใบลาน
Pamphletจุลสาร จุลสาร
See also: Booklet
Paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษ
Paperbackไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือปกอ่อน
Paperbackไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือปกอ่อน
Papyrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษปาปิรุส
Parallel titleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อเรื่องเทียบเคียง
Parchmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นหนังสัตว์
Parts of a bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ
Patentสิทธิบัตรหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Util
Patent infringementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละเมิดสิทธิบัตร
Patent law and legislationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมายสิทธิบัตร
Pay-per-viewไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการจัดหาเฉพาะบทความที่ต้องการอ่าน, จ่ายเมื่อรับชม
Peer reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน
Pen nameไม่ระบุศัพท์บัญญัตินามปากกา
Periodicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสาร
Periodicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสาร
Periodical indexดรรชนีวารสารดรรชนีวารสาร
See also: Index
Periodical selectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกวารสาร
Permanent paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษถาวร
Perpetual accessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าถึงอย่างถาวร
Persistent Uniform Resource Locatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติPURLsเพิร์ล ยูอาร์แอลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อย่างถาวร
Phonodiscไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเสียง
Phonograph recordไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเสียง
Photocopierไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องถ่ายเอกสาร
Physical descriptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางกายภาพ
Pictorial mapไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนที่ภาพ
Picture bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือภาพ
Picture bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือภาพ
Pixelจุดภาพจุดภาพ พิกเซล
Place of publicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานที่พิมพ์
Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นภาพ
Pocket bookพ็อกเกตบุ๊กหนังสือฉบับกระเป๋า
Pocket computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ
Pocket dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมฉบับกระเป๋า
pollการหยั่งเสียงการหยั่งเสียง
Polyglot dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมหลายภาษา
Pop-up bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือสามมิติ
Postcardไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปสการ์ด, ไปรษณียบัตร
Posterไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปสเตอร์
Postprintไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทความหรือเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่หลังจากผ่านกระบวนการประเมิน
Prefaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำนำ
Prefaceคำนำคำนำ
Preprintไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทความหรือเอกสารทางวิชาการก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยผ่านกระบวนการประเมิน
See also: Postprint
Preservationการระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุดการระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด
Primary sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
Printed catalogไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการบัตรของห้องสมุด
Printed Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ วัสดุตีพิมพ์ วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุที่เป็นสิ่งตีพิมพ์
Printerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์
Printingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์
Prison libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดเรือนจำ
Private libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดส่วนตัว
Proceedingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม
Processing (Libraries)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานเทคนิค (ห้องสมุด)
Professional librarianไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษ์วิชาชีพ
Progress reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานความคืบหน้า
project managementการบริหารโครงการการบริหารโครงการ
Pronouncing dictionaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมคำอ่าน
Pseudonymไม่ระบุศัพท์บัญญัตินามปากกา, นามแฝง
Public librarianไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
Public libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดประชาชน
Publicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งพิมพ์
Publication dateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีที่พิมพ์
Publisherไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำนักพิมพ์
Publisher's catalogไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์
Publishingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์
Punch cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรเจาะรู
Punched cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรเจาะรู
Pured notationสัญลักษณ์เชิงบริสุทธิ์สัญลักษณ์เชิงบริสุทธิ์
See also: Expressive notation, Hierarchical notation, Mixed notation, Mnemonic Aids, Notation