บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 22 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Names, Personal (Cataloging)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อบุคคล (การทำบัตรรายการ)
Narrower termไม่ระบุศัพท์บัญญัติNTคำที่แคบกว่า
National archivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
National bibliographyบรรณานุกรมแห่งชาติบรรณานุกรมแห่งชาติ
National Information Standards Organizatไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ
National libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอสมุดแห่งชาติ
Natural languageภาษาธรรมชาติภาษาธรรมชาติ
See also: Controlled vocabulary
New editionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับพิมพ์ครั้งใหม่
Newsletterไม่ระบุศัพท์บัญญัติจดหมายข่าว
Newsletterไม่ระบุศัพท์บัญญัติจดหมายข่าว
Newspaperไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือพิมพ์
Newspaper stickไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้หนีบหนังสือพิมพ์
No date ไม่ระบุศัพท์บัญญัติN.D.ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ (มปป.)
No place of publicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (มปท.)
Non-circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ให้ยืมออก
Non-fiction bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือสารคดี
Non-printed mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อไม่ตีพิมพ์
Nonbook materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรไม่ตีพิมพ์
Notationสัญลักษณ์สัญญลักษณ์
Noteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมายเหตุ
Novelไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวนิยาย
Nursery rhymeบทร้อยกรองสำหรับเด็กเพลงกล่อมเด็ก, บทร้อยกรองสำหรับเด็ก