บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 56 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Identification pageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าประทับตราห้องสมุด
Identifierตัวระบุ รหัส/ตัวบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศ ตัวระบุกำหนดเฉพาะสำหรับหน่วยข้อมูลย่อย
Illuminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียน
Illustrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพประกอบ
Illustratorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้วาดภาพประกอบ
Image processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลภาพ
Impact factorค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปีค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี
Imprintพิมพลักษณ์พิมพลักษณ์
Imprint dateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีลิขสิทธิ์, ปีพิมพ์
In-text citationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง การอ้างอิงในเนื้อความ การอ้างอิงในวงเล็บ
Inclusive editionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับรวมนิพนธ์
Indentification cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรประจำตัว
Indentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย่อหน้า
Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนี หรือ ดัชนี
See also: Author index, Book index, Kwic index, Newspaper index, Periodical index, Wkoc index
Indexerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ทำดรรชนี
Indexingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำดรรชนี
Indicative abstractสาระสังเขปชี้แนะ สาระสังเขปชี้แนะ
Informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ
Information สารสนเทศ สนเทศ สารนิเทศสารสนเทศ สนเทศ สารนิเทศ
Information brokerไม่ระบุศัพท์บัญญัตินายหน้าสารสนเทศ
Information centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์สารสนเทศ
Information centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์สารสนเทศ
Information deskไม่ระบุศัพท์บัญญัติโต๊ะบริการข้อมูล
Information literacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้สารสนเทศ
Information networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่ายสารสนเทศ
Information officerไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเอกสารสนเทศ
Information policyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินโยบายสารสนเทศ
Information resourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรสารสนเทศ
Information resources managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Information retrievalการค้นข้อสนเทศการค้นข้อสนเทศ
Information scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสนเทศศาสตร์
Information scientistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเอกสารสนเทศ
Information serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการสารสนเทศ
Information societyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคมสารสนเทศ
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศITเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีสารสนเทศ
Informative abstractสาระสังเขปประเภทให้ความรู้สาระสังเขปให้ความรู้
Institutional repositoryคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันIRคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการILSระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
Interlibrary loanการยืมระหว่างห้องสมุดILLการยืมระหว่างห้องสมุด
International Federation of Library Assoไม่ระบุศัพท์บัญญัติIFLAสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด
International Serial Data Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ
International Standard Bibliographic Descriptionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติISBDมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล
International Standard Book Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติISBNเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
International Standard Serial Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติISSNเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
Internetไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเทอร์เน็ต
Internet cafeไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
Internet searchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นทางอินเทอร์เน็ต
Internet Service Providerไม่ระบุศัพท์บัญญัติISPผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Internet televisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต
Intranetไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทราเน็ต
Intranetอินทราเน็ตอินทราเน็ต
Introductionบทนำบทนำ ความนำ คำนำ อารัมภกถา คำปรารภ คำเริ่มต้น
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ
Irregular serialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอ