บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 37 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Fableไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิทานคติธรรม
Faceted Classificationระบบการจัดหมู่แบบแฟเซ็ท ระบบการจัดหมู่แบบแฟเซ็ท
See also: Classification
Faceted Classificationระบบการจัดหมู่แบบแฟเซ็ท ระบบการจัดหมู่แบบแฟเซ็ท
Fair use (Copyright)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม
Fairly taleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทพนิยาย
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย
Federal libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดของรัฐบาลกลาง
Festschriftไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือที่ระลึก
Fiction bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือบันเทิงคดี
Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขตข้อมูล
See also: Tag
Field special searchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจงเขตข้อมูล
File organization (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
File transferไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายแฟ้มข้อมูล
File Transfer Protocolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติFTPการถ่ายแฟ้มข้อมูล รูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ บริการโอนย้ายไฟล์
Filing systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเก็บเอกสาร
Filing systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเก็บเอกสาร
Film canกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์กระป๋องฟิล์มภาพยนตร์
Film preservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์
Filmloopไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มลูป
Filmstripไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มสตริป
Filmstripแถบภาพเลื่อนภาพเลื่อน
Fineไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าปรับ
Fishery libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดประมง
Flip chartไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพพลิก
Flyleaveไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบรองปก
Focus groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสนทนากลุ่ม
Folk taleไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิทานพื้นบ้าน
Folkloreไม่ระบุศัพท์บัญญัติคติชาวบ้าน
Folkloreไม่ระบุศัพท์บัญญัติคติชาวบ้าน
Folktaleไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิทานพื้นฐาน นิทานชาวบ้าน
Follow-up and Remediationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดตามผลและการซ่อมเสริม
Fontชุดแบบอักษรชุดแบบอักษร
Footnotesเชิงอรรถเชิงอรรถ
Forwardคำนำ คำนำ
Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำหนดออก
Frequently Asked Questionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติFAQคำถามที่ถูกถามบ่อย
Frontispieceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้ารูปภาพพิเศษ