พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 55 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Wวัตต์สัญลักษณ์ของหน่วยวัดกำลัง   ดู watt
water conservationการอนุรักษ์น้ำการรักษาน้ำที่อยู่ในธรรมชาติให้คงอยู่  เช่น การรักษาป่าต้นน้ำลำธาร เป็นต้น
water pollutionมลพิษทางน้ำสภาวะของน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ มีสิ่งสกปรกเจือปน อาจไม่เหมาะต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต
water tableระดับน้ำใต้ดินระดับของน้ำที่อยู่ใต้ผิวดิน  มีความดันที่ผิวบนเท่ากับความดันของบรรยากาศระดับน้ำใต้ดินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล
wattวัตต์หน่วยของกำลัง ใช้สัญลักษณ์ W  โดยกำหนดว่า 1 วัตต์เท่ากับพลังงาน 1 จูลต่อวินาที
waveคลื่นการรบกวนซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางหรืออวกาศ  เช่น คลื่นเสียงเกิดจาการสั่นของวัตถุในอากาศ แล้วถ่ายโอนพลังงานผ่านอากาศ
wave frontหน้าคลื่นแนวของสันคลื่นหรือท้องคลื่นหรือโลกัสของจุดต่าง ๆ ในคลื่นที่มีเฟสเดียวกัน แนวของหน้าคลื่นจะตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอ
wave velocityความเร็วคลื่นความเร็วคลื่น ดู phase velocity
wavelengthความยาวคลื่นระยะระหว่าง จุด 2 จุดที่อยู่ถัดกันและมีเฟสตรงกันบนคลื่น
waxไขเอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่กลีเซอรอล มีอยู่ทั้งในสถานะของเหลว เช่น ไขปลาวาฬ  ในสถานะของแข็ง เช่น ขี้ผึ้ง เทียนไข เป็นต้น
weak acidกรดอ่อน1. โมเลกุลหรือไอออน ที่ให้โปรตอนได้น้อย  2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้น้อย
weak baseเบสอ่อน1. โมเลกุลหรือไอออนที่รับโปรตอนได้น้อย 2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH- น้อย   
weatherลมฟ้าอากาศสภาวะของบรรยากาศ ณ สถานที่ใดใด ในช่วงเวลาหนึ่ง
weather forecastการพยากรณ์อากาศการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะลมฟ้าอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลามาวิเคราะห์เพื่อคาดคะเนลักษณะอากาศในระยะต่อไป
weather mapแผนที่อากาศแผนที่แสดงลมฟ้าอากาศมีทิศทางกระแสลมและหย่อมความกดอากาศเขียนขึ้นตามเวลาที่กำหนดเป็นระยะ ๆ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์อากาศ
weatheringการผุพังอยู่กับที่กระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งมีชีวิต  เช่น การแตกระแหงของดินเนื่องจากความแห้งแล้ง การผุพังของหินเนื่องจากกระบวนการทางเคมี หรือการหยั่งรากของพืชเป็นต้น
web browserเว็บเบราเซอร์โปรแกรมใช้สำหรับแสดงเว็บเพจ และสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์ เรียกสั้นๆ ว่า ลิงค์ เว็บบราวเซอร์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกเหนือไปจากการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนไฟล์
web hostingเว็บโฮสติงบริการพื้นที่สำหรับสร้างเว็บบนอินเทอร์เน็ต และจัดเก็บเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
web pageเว็บเพจหน้าเอกสารที่เขียนขึ้นในรูปแบบภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารหน้าอื่นได้ โดยเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์
web serverเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจ เมื่อผู้ใช้ร้องขอเว็บเพจผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ยูอาร์แอล ระบุตำแหน่งของเว็บเพจ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเว็บเพจที่ค้นหาได้กลับไปแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้
web siteเว็บไซต์กลุ่มของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกัน และอยู่ภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกัน
weberเวเบอร์หน่วยของฟลักซ์แม่เหล็ก ใช้สัญลักษณ์ Wb สนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก 1 เทสลา จะมีจำนวนฟลักซ์แม่เหล็ก 1 เวเบอร์ต่อตารางเมตร
webmasterผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ผู้ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
wedgeลิ่มเครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  มีความหนาสอบเรียวไปยังปลายข้างหนึ่ง ใช้สำหรับ ตอกลงไปในเนื้อวัตถุ ทำให้วัตถุแยกจากกัน
weedวัชพืชพื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา
weightน้ำหนักแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ  น้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ น้ำหนักของวัตถุหาได้จากผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งของวัตถุ น้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน
weightค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (weight) ของเส้นเชื่อม e ในกราฟ คือ จำนวนที่ไม่เป็นลบที่กำหนดไว้บนเส้นเชื่อม e
weighted arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากัน
weighted graphกราฟถ่วงน้ำหนักกราฟที่เส้นเชื่อมทุกเส้นมีค่าน้ำหนัก
weightlessnessสภาพไร้น้ำหนักสภาพที่วัตถุอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะอนันต์
weirฝายทำนบสำหรับทดน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ไม่มีช่องปิดเปิด แต่ให้น้ำที่เหลือจากความต้องการล้นขึ้น แล้วไหลข้ามสันฝายไป โดยสันฝายนี้มีระดับสูงเท่ากับน้ำที่ต้องการทดขึ้น
wet season riceข้าวนาปีข้าวที่ได้จากการปลูกในฤดูฝนโดยอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาล
wet-dry hygrometerไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและแห้งอุปกรณ์วัดความชื้นของบรรยากาศ ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน กระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่งหุ้มด้วยวัสดุชื้น ความชื้นของบรรยากาศวัดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิทั้งสอง
wheel and axleล้อกับเพลาเครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน
white blood cellเซลล์เม็ดเลือดขาวดู leucocyte 
white matterเนื้อสีขาวบริเวณสีขาวของสมองและไขสันหลัง เป็นบริเวณที่มีใยประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก
wide area network (WAN)เครือข่ายวงกว้าง หรือแวนเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยู่ไกลจากกันมาก เช่น เครือข่ายระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาค รวมไปถึงเครือข่ายระหว่างประเทศ
wikiวิกิรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูลใหม่ หรือเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถู่มกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือก
wikipediaวิกิพีเดียสารานุกรมออนไลน์หลายภาษาที่แจกจ่ายในลักษณะเนื้อหาเสรี บริหารงานโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย คำว่า "วิกิพีเดีย" มีที่มาของชื่อการผสมคำของคำว่า wiki ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างเว็บไซต์ที่ร่วมกันปรับปรุง และคำว่า encyclopedia ที่แปลว่าสารานุกรม
wild typeพันธุ์ป่าชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงดำรงชีพอยู่ในสภาพเดิมตามธรรมชาติ
windlassกว้านเครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยแกนและคานหมุน
wirelessวิทยุดู  radio
wireless access pointจุดเชื่อมต่อแบบไร้สายอุปกรณ์ทําหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สาย ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางคลื่นวิทยุความถี่สูง โดยจะต้องใช้งานร่วมกับการ์ดแลนไร้สายที่ติดตั้งอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์
Wireless Fidelity (Wi-Fi)ไวไฟเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ไวไฟเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นทำงานได้ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท
wireless LANระบบแลนไร้สายเครือข่ายแบบไร้สาย ที่ใช้การในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้
wireless PANระบบเครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สายเครือข่ายแบบไร้สายส่วนบุคคล ที่ใช้การในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายที่อยู่ในระยะใกล้ ให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้
woodเนื้อไม้ส่วนที่แข็งของลำต้นพืช อยู่ถัดระยะเปลือกไม้เข้าไป ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อไซเลม
workงานงานที่ทำโดยแรงที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับผลคูณของแรงนั้นกับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศของแรง งานเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นจูล
work pieceชิ้นงานผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยีจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ โดยถ่ายทอดความคิดได้ 4 รูปแบบ คือ ภาพร่าง แผนที่ความคิด แบบจำลอง และต้นแบบ
work safetyความปลอดภัยในการทำงานการทำงานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย
work-kinetic energy theoremทฤษฎีบทงานและพลังงานจลน์ทฤษฎีเกี่ยวกับงานและพลังงานจลน์ของวัตถุ ซึ่งกล่าวว่า งานเนื่องจากแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่เปลี่ยนไป
World Wide Web (WWW)เวิลด์ไวด์เว็บการให้บริการข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผ่านโพรโทคอลที่เรียกว่า เอชทีทีพี นอกจากนี้องค์กร W3C ได้นิยามคำว่าเว็บคือ จักรวาลของสารสนเทศที่สามารถเข้า
World Wide Web Consortium (W3C)เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียมหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรฐาน คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ให้อินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
wormหนอนคอมพิวเตอร์โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเอง แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยจะเข้าไปกีดขวางการทำงานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ช้าลง หรือหยุด
worm gearsเฟืองหนอนชุดเฟืองประกอบด้วยเฟืองหนอนที่มีลักษณะเป็นวงกลม และเกลียวหนอนมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เกลียวหนอนจะทำหน้าที่ส่งกำลังให้กับเฟืองหนอน