พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย K จำนวน 25 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Kเคลวินสัญลักษณ์หน่วยอุณหภูมิสัมบูรณ์ ดู kelvin
kaolinดินขาวแร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบอะลูมิเนียมซิลิเกต นิยมเรียกว่าดินขาวหรือดินเกาลินสูตรเคมีคือ Al4Si4O10 (OH)8 เกิดจากการผุสลายตัวของแร่เฟลด์สปาร์ ใช้ทำภาชนะกระเบื้องเคลือบ ใช้เติมในกระดาษเพื่อให้มีน้ำหนัก ความทึบ และมีความเหนียว เป็นต้น
karatกะรัต1. หน่วยสำหรับวัดน้ำหนักของเพชรพลอย 1 กะรัตมีค่าเท่ากับ 1/5 กรัม 2. หน่วยสำหรับวัดความบริสุทธิ์ของทอง  ทองบริสุทธิ์เป็นทอง 24 กะรัต ทอง 18 กะรัตมีเนื้อทอง 75%
kelvinเคลวินหน่วยอุณหภูมิสัมบูรณ์ ใช้สัญลักษณ์ K มีช่วงสเกลเท่ากับช่วงสเกลของหน่วยเซลเซียส  O K = 273.15°C
kerogenเคโรเจนสารอินทรีย์ที่อยู่ในหินน้ำมัน เมื่ออบหินน้ำมันให้ร้อนพอเคโรเจนจะสลายตัวให้น้ำมันดิบ
keroseneน้ำมันก๊าดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันปิโตรเลียม มีจุดเดือด 150 - 300°C  ในแต่ละโมเลกุลจะมีคาร์บอน 11 - 12 อะตอม มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ไอพ่น ใช้จุดตะเกียง เป็นต้น
key-loggerคีย์ล็อกเกอร์สปายแวร์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการกดแป้นคีย์บอร์ดของผู้ใช้ ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้
kidneyไตอวัยวะของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอยู่ภายในช่องท้องใกล้กับกระดูกสันหลัง ทำหน้าที่กรองของเสียจากขบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อขจัดออกนอกร่างกาย
kilowatt-hourกิโลวัตต์-ชั่วโมงหน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เรียกโดยทั่วไปว่าหน่วย(unit)  ใช้สัญลักษณ์  kW-hr  1  kW-hr คือกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ที่ใช้ในเวลา 1 ชั่วโมง เช่น เตารีดไฟฟ้า ขนาด 2 กิโลวัตต์ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
kilowatt-hour meterมาตรไฟฟ้ามาตรวัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง
kinematicsจลนศาสตร์กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลา ความเร็ว ความเร่ง โดยไม่พิจารณาถึงแรงที่มากระทำต่อวัตถุ
kinesisไคนีซิสพฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่ไม่มีทิศทางแน่นอนของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเพื่อตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าภายนอก เช่น ตัวกุ้งเต้น ปกติอาศัยอยู่ในที่ชื้น ถ้ามาอยู่ในที่แห้งจะกระโดดไปมาอย่างไม่มีทิศทางแน่นอน
kinetic energyพลังงานจลน์พลังงานของวัตถุหรืออนุภาคซึ่งกำลังเคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับมวล และความเร็วของวัตถุหรืออนุภาคนั้น
kinetic frictional forceแรงเสียดทานจลน์แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุหนึ่ง (ดู frictional force ประกอบ)
kineticsพลศาสตร์ดู dynamics
kinetochore [centromere]ไคนีโทคอร์จุดหรือบริเวณที่โครมาติดสองเส้นยึดติดกัน
kinetosome [basal body]ไคนีโทโซมเซนทริโอลส่วนที่อยู่ใต้ซิเลีย หรือแฟลเจลลัม มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของซิเลียหรือแฟลเจลลัม
kingdomอาณาจักรหมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืชหมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตาหมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน
Kipp's apparatusเครื่องสำเร็จของคิปป์อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับไอออน(II)ซัลไฟด์ ดูรูป
knowledgeความรู้สิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ต้องการนำข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ไปแก้ไข
knowledge discovery in databasesการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูลกระบวนการที่สามารถสกัดความรู้จากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีในฐานข้อมูล
kryptonคริปทอนธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7°C  จุดเดือด -153.3°C  มีอยู่ในบรรยากาศจำนวนน้อยมาก ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้า