พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 101 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
H.M.เอชเอมดู harmonic  mean
H.P.กำลังม้าสัญลักษณ์หน่วยของกำลัง  ดู horsepower
Haber processกระบวนการฮาเบอร์กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม
habitatแหล่งที่อยู่สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น
habituationแฮบบิชูเอชันพฤติกรรมที่ไม่แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
haematiteฮีมาไทต์แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก (Fe2O3) มีสีแดงเข้มจนเกือบดำมีความแข็ง 6 ความถ่วงจำเพาะ 5 เมื่อถลุงจะได้เหล็ก โดยทั่วไปเรียกว่าแร่เหล็ก
haemoglobin (hemoglobin, Hb)ฮีโมโกลบิน, เฮโมโกลบินสารสีแดงในเม็ดเลือดเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ  ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
haemophilia (hemophilia)โรคฮีโมฟีเลียโรคที่เลือดไหลไม่หยุดเมื่อมีบาดแผล เนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
hailลูกเห็บก้อนน้ำแข็งกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร  เกิดจากละอองน้ำฝนถูกพายุหอบขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เย็นจัดจึงจับตัวเป็นก้อนตกลงมา
hair hygrometerไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมอุปกรณ์สำหรับวัดความชื้นของอากาศ โดยใช้เส้นผมที่สะอาดยึดติดกับเข็มชี้สเกล เส้นผมจะยืดตัวเมื่อความชื้นของอากาศเพิ่มขึ้น และจะหดตัวเมื่อความชื้นของอากาศลดลง
hair [fur]ขน, ขนสัตว์ขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีลักษณะเป็นเส้น เช่น เส้นผม หนวด ขนแกะ  เป็นต้น
half cellครึ่งเซลล์ส่วนหนึ่งของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งจุ่มในอิเล็กโทรไลต์  ตัวอย่างเช่น โลหะทองแดงจุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4
half duplex transmissionการสื่อสารสองทางครึ่งอัตราการสื่อสารสองทางที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งสองฝ่าย แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้ เช่น วิทยุสื่อสาร
half lifeครึ่งชีวิตช่วงเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม
half-cell potential [electrode potential]ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ความต่างศักย์ที่อ่านได้เมื่อนำครึ่งเซลล์หนึ่งต่อกับอีกครึ่งเซลล์หนึ่งที่ถือว่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์
half-cell reactionปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ไฟฟ้าปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นในแต่ละครึ่งเซลล์  เมื่อรวมปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ทั้งสองนี้ด้วยกันจะได้ปฏิกิริยาของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
half-open intervalช่วงครึ่งเปิด ช่วงครึ่งเปิดของจำนวนจริง a, b เมื่อ a < b ใช้สัญลักษณ์ [ a, b) หรือ (a, b] โดยที่                 [a, b)   หมายถึง   { x | a x < b}                 (a, b]   หมายถึง   { x | a < x b} เช่น  [2,  5) หมายถึงจำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง 2 ถึง 5 โดยนับรวม 2 แต่ไม่
half-reactionครึ่งปฏิกิริยาส่วนหนึ่งของปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยาที่มีการให้หรือรับอิเล็กตรอน
halogenแฮโลเจนธาตุในหมู่ VII ในตารางธาตุได้แก่  ฟลูออรีน คลอรีน  โบรมีน  ไอโอดีน และแอสตาตีน
haploid cell [monoploid cell]เซลล์แฮพลอยด์เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุด (n) ได้แก่ เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์สืบพันธุ์ของคนมีโครโมโซม 1 ชุด จำนวน 23 โครโมโซม
hard diskฮาร์ดดิสก์อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งเคลือบด้วยสารแม่เหล็กที่ผิวทั้งสองด้านหลายแผ่นเรียงซ้อนกัน มีหัวอ่านข้อมูลติดอยู่บนแขนที่เลื่อนเข้าออกได้ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ถูกบรรจุในกล่องที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันฝุ่นและการกระทบกระเทือน สามารถเก็บข้อมูลไ
hard waterน้ำกระด้างน้ำที่ไม่ให้ฟองกับสบู่เนื่องจากมีเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตซัลเฟตหรือคลอไรด์ของแคลเซียมหรือแมกนีเซียมละลายอยู่ น้ำกระด้างมี 2 ชนิด คือ น้ำกระด้างชั่วคราว และน้ำกระด้างถาวร
hardnessความแข็งสมบัติทางฟิสิกส์ประการหนึ่งของแร่ที่ต้านทานต่อการตัดและการขูดรีด  วิธีหาความแข็งของแร่อย่างง่าย ๆ คือใช้สเกลความแข็งของโมส์ซึ่งมีอยู่ 10 อันดับ ตั้งแต่แร่ทัลก์  มีความแข็ง 1 ซึ่งอ่อนที่สุด จนถึงเพชรมีความแข็ง 10 ซึ่งแข็งที่สุดแร่ที่แข็งกว่าจะขูดแร่ที่อ่อน
hardwareฮาร์ดแวร์ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอร์นิก (เอชเอ็ม)ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้จากการหารจำนวนข้อมูลทั้งหมดด้วยผลบวกของส่วนกลับของข้อมูลชุดนั้น  ใช้อักษรย่อ H.M.
hazardous wasteขยะอันตรายขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น
heartหัวใจอวัยวะที่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตของสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนโลหิต
heatความร้อนพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนพลังงานจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง หรือจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง อันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ พลังงานในวัตถุหรือระบบก่อนถ่ายโอนหรือภายหลังการถ่ายโอน  เรียกว่า พลังงานความร้อน
heat capacityความจุความร้อนอัตราส่วนของพลังงานความร้อนที่ให้แก่สารต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น  ความจุความร้อนมีหน่วนเป็น JK-1
heat conductionการนำความร้อนการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางโดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที่
heat conductorตัวนำความร้อนสารที่มีสภาพนำความร้อนสูง ตัวนำความร้อนที่ดีส่วนมากเป็นโลหะ  เช่น เหล็ก ทองแดง เป็นต้น
heat convectionการพาความร้อนการถ่ายโอนความร้อนผ่านของไหล โดยโมเลกุลของของไหลเมื่อรับความร้อนจะขยายตัวและเคลื่อนที่สูงขึ้นเนื่องจากแรงลอยตัวพร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วย
heat of reactionความร้อนของปฏิกิริยาปริมาณความร้อนที่ระบบคายออกหรือดูดเข้าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
heat of solutionความร้อนของการเกิดสารละลายปริมาณความร้อนที่ระบบคายออกหรือดูดเข้าเมื่อละลายสาร 1 โมลให้เป็นสารละลายเจือจาง
heat radiationการแผ่รังสีความร้อนการถ่ายโอนความร้อนจากวัตถุในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การแผ่รังสีความร้อนนี้ไม่ต้องอาศัยวัตถุ และสามารถผ่านไปในอวกาศ
heat transferการถ่ายโอนความร้อนการส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการนำ การพา หรือ การแผ่รังสีความร้อน
heavy hydrogenไฮโดรเจนหนักดู deuterium
heliumฮีเลียมธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 2 สัญลักษณ์  He เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสีและกลิ่น ไม่ติดไฟ มีความหนาแน่นน้อย จุดเดือด -268.94oC ใช้บรรจุในลูกบัลลูน และผสมกับออกซิเจนในเครื่องช่วยหายใจของนักประดาน้ำ เป็นต้น
hemoglobin(Hb)ฮีโมโกลบินดู haemoglobin
hemophiliaโรคฮีโมฟีเลียดู haemophilia
heparinเฮพารินสารเคมีที่เม็ดเลือดขาวพวกหนึ่งสร้างขึ้นสำหรับป้องกันมิให้เลือดแข็งตัวขณะที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย
heptaneเฮปเทนสารไฮโดรคาร์บอนพวกแอลเคน สูตรเคมี C7H16 เป็นของเหลวได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม  ไฮโซเมอร์ปกติมีจุดเดือด 98.4oC และความถ่วงจำเพาะ 0.68
herbicideสารฆ่าวัชพืชสารเคมีที่ใช้กำจัดและยับยั้งวัชพืช
herbivoreผู้บริโภคพืชสัตว์ที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพืชเป็นอาหารเท่านั้น เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า กระต่าย เป็นต้น
heredityพันธุกรรม , กรรมพันธุ์การสืบทอดลักษณะจากพ่อแม่ โดยมียีนเป็นตัวควบคุม
hertzเฮิรตซ์หน่วยวัดความถี่ของคลื่น ใช้สัญลักษณ์ Hz 1Hz คือความถี่ของปรากฏการณ์แบบพริออดิกที่เกิดขึ้นครบ 1 รอบในเวลา 1 วินาที
heterogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อผสมปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคต่าง ๆ กัน อาจมี 2 หรือ 3 วัฎภาครวมกันอยู่ในระบบ เช่น  C(s) +O2(g) _______>CO2(g)   
heterogeneous substanceสารเนื้อผสมสารซึ่งมีสารหลายชนิดปนกันและไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีสมบัติไม่สม่ำเสมอ  เช่น เกลือผสมน้ำตาล น้ำโคลน เป็นต้น
heterotrophic bacteriaเฮเทอโรไทรฟิกแบคทีเรียแบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยใช้อินทรียสารเป็นอาหาร
heterotrophic organismสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้สัตว์ทุกชนิดและโพรทิสต์แบบชนิดที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร
heterozygous geneเฮเทอโรไซกัสยีนยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นกับยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน
Hill reactionปฏิกิริยาฮิลล์ปฏิกิริยาการแยกน้ำโดยแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
histogramฮิสโทแกรมกราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน
home networkเครือข่ายที่พักอาศัยเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในบ้าน
home pageโฮมเพจเว็บเพจหน้าหลักซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์
homeostasisโฮมีโอสเตซิสการที่ร่างกายสามารถรักษาภาวะในร่างกายให้คงที่ เช่น อุณหภูมิ ความดันเลือด ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น โดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม เช่น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ภายในเ
homeothermic animal [homoiothermic animal]สัตว์เลือดอุ่นสัตว์ที่สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับคงที่แม้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่  นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
homogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อเดียว  ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคเดียวกัน เช่น HCl(aq) + NaOH(aq)  ______>  NaCl(aq) + H2O(aq)  
homogeneous substanceสารเนื้อเดียวสารที่มีเนื้อสารและมีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด ซึ่งอาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์  
homologous chromosomeฮอมอโลกัสโครโมโซมโครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ
homozygous geneฮอมอไซกัสยีนยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นอยู่ด้วยกัน หรือยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน
Hooke's lawกฎของฮุกกฎที่กล่าวว่า เมื่อมีแรงดึงหรือกดวัสดุ ความยาวที่ยืดออกหรือหดเข้าของวัสดุจะเป็นสัดส่วนกับแรง
horizontal lineเส้นระดับเส้นที่ลากในแนวระดับ(แนวนอน)ตั้งได้ฉากกับแนวดิ่ง(แนวยืน)
hormoneฮอร์โมนสารเคมีซึ่งร่างกายของ สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยปกติ เช่น ฮอร์โมนไทรอกซินช่วยควบคุมเมแทบอลิซึม
horse power (H.P.)กำลังม้าหน่วยของกำลัง  ใช้อักษรย่อ H.P.     1 H.P. = 746 วัตต์
hostผู้ถูกอาศัย, ตัวถูกเบียนสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่มีปรสิตเข้าไปอาศัยอยู่ เช่น ต้นไม้ที่มีกาฝาก คนที่มีพยาธิ
hubฮับอุปกรณ์ที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ข้อมูลที่รับส่งผ่านฮับจากเครื่องหนึ่งจะกระจายไปยังทุกสถานีที่ต่ออยู่บนฮับนั้น ดังนั้นทุกสถานีจะรับสัญญาณข้อมูลที่กระจายมาได้ทั้งหมด แต่จะเลือกคัดลอกเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาถ
humidityความชื้นปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในบรรยากาศ อาจจะวัดได้เป็นความชื้นสัมบูรณ์ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น
humusฮิวมัสซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพาะปลูก
hurricaneพายุเฮอร์ริเคนพายุโซนร้อนที่มีกำลังแรงมาก ความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวเม็กซิโก ถ้าเกิดบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนเรียกพายุไต้ฝุ่น
husked rice [brown rice]ข้าวกล้องข้าวที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีให้ขาว เป็นข้าวที่ยังมีเยื่อซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิตามิน B1 ข้าวชนิดนี้ถ้ากะเทาะเปลือกด้วยการตำเรียก ข้าวซ้อมมือ
hydathodeไฮดาโทดรูเปิดเล็ก ๆ ที่ปลายใบหรือขอบใบ เป็นทางคายน้ำของพืชออกมารวมตัวเป็นหยดน้ำ
hydrateไฮเดรต, น้ำผลึกสารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำจำนวนแน่นอนรวมอยู่ด้วยเช่น CuSO4.5H2O ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำ 5 โมเลกุล  
hydrated ionไฮเดรตไอออนไอออนที่มีโมเลกุลของน้ำล้อมรอบ
hydro energyพลังน้ำพลังงานที่สะสมอยู่ในน้ำในรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วง เช่น พลังน้ำในเขื่อนกักเก็บน้ำ เมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ ซึ่งจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือมีโทษ เช่น ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือน พืช
hydro power plantโรงไฟฟ้าระบบพลังน้ำสถานีผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ำ เช่น ใช้พลังน้ำจากเขื่อนไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
hydrocarbon compoundสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านั้น
hydrocyanic acidกรดไฮโดรไซยานิกกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ HCN เป็นพิษมาก พบในมันสำปะหลังดิบ
hydrogenไฮโดรเจนธาตุชนิดหนึ่ง เลขอะตอม 1 สัญลักษณ์คือ H เป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด ติดไฟได้ดี จุดหลอมเหลว -259.14oC จุดเดือด -252.7oC ไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป คือ โพรเทียม ดิวเทอเรียม และทริเทียม
hydrogen bondพันธะไฮโดรเจนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่เกิดจากอะตอมไฮโดรเจนกับอะตอมของธาตุที่มีขนาดเล็กและมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง เช่น F   Cl     N
hydrolysisการแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิสปฏิกิริยาระหว่างไอออนของเกลือบางชนิดกับน้ำได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส
hydronium ionไฮโดรเนียมไอออนไอออนที่เกิดจากการรวมกันระหว่างโปรตอนกับโมเลกุลของน้ำ  (H+   +  H2O  ® H3O+)  ไฮโดรเนียมไอออนนี้มีประจุไฟฟ้าบวกและ เป็นส่วนที่ทำให้สารละลายมีสมบัติเป็นกรด
hydrosphereอุทกภาคส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดบนพื้นผิวโลกนอกเหนือไปจากธรณีภาคและบรรยากาศ
hydroxideไฮดรอกไซด์สารประกอบของโลหะที่มีหมู่ OH-  หรือ -OH เป็นองค์ประกอบและมีพันธะกับอะตอมของโลหะ โดยทั่วไปไฮดรอกไซด์ของโลหะจะมีสมบัติเป็นเบส และไฮดรอกไซด์ของอโลหะจะมีสมบัติเป็นกรด
hydroxide ionไฮดรอกไซด์ไอออนไอออนที่เกิดจากการแตกตัวของน้ำหรือสารที่มีสมบัติเป็นเบส มีประจุไฟฟ้าลบและเป็นส่วนที่ทำให้สารละลายมีสมบัติเป็นเบส ดังตัวอย่าง
hydroxyl groupหมู่ไฮดรอกซิลหมู่อะตอมที่ประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจนกับไฮโดรเจนอย่างละหนึ่งอะตอม  เขียนแทนด้วย -OH
hygrometerไฮกรอมิเตอร์อุปกรณ์สำหรับวัดความชื้นของอากาศ ซึ่งโดยทั่วไปวัดเป็นความชื้นสัมพัทธ์
hyperbolaไฮเพอร์โบลาเซตของจุดทุกจุดในระนาบ ซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดใด ๆ ในเซตไปยังจุดคงที่(จุดโฟกัส)  2 จุด บนระนาบมีค่าคงตัว ซึ่งมากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ทั้งสอง ดูรูป  
hyperlinkการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์การเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นได้
hypermetropiaสายตายาวดู  long-sightedness
hypertensionความดันเลือดสูงการที่ความดันของเลือดสูงกว่าปกติ  อาจมีสาเหตุจากเส้นเลือดตีบ หรือมีความยืดหยุ่นน้อยลง เป็นต้น
Hypertext Markup Language( HTML)เอชทีเอ็มแอลภาษาที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผลของข้อความและรูปภาพ รวมถึงสื่อประสมบนหน้าเว็บ ดังนั้นเอชทีเอ็มแอลจึงไม่ได้ถูกจัดเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมอย่างแท้จริง แต่เป็นการกำหนดวิธีการในการแสดงผล
Hypertext Transfer Protocol( HTTP)เอชทีทีพีย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลสื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบโปรโตคอล TCP HTTP ใช้ในระบบเครือข่ายใยแมงมุม (www)ทำหน้าที่ในการจำหน่าย,แจกจ่าย รวมไปถึงการรับข้อมูล จากระบบสื่อกลางชั้นสูง ที่ประกอบด้วยเครื่องให้บริการที่มีอยู่มากมายทั่วโลก
hyphaไฮฟาเส้นใยของเห็ดรา
hypoไฮโปสารโซเดียมไทโอซัลเฟต(Na2S2O3) ใช้ทำน้ำยาล้างรูป ใช้ฟอกหนัง ใช้ผสมสีย้อม เป็นต้น
hypocotylไฮโพคอทิลส่วนของเอ็มบริโอของพืชช่วงที่อยู่ใต้ใบเลี้ยงลงมาจนถึงแรดิเคิล
hyponastyไฮโพแนสตีการเจริญของกลุ่มเซลล์ของพืชซึ่งเซลล์ด้านนอกขยายตัวมากกว่าด้านใน เช่น การหุบของดอกไม้เกิดจากเซลล์ของกลีบดอกด้านนอกขยายตัวมากกว่าด้านใน
hypotensionความดันเลือดต่ำการที่ความดันของเลือดต่ำกว่าปกติ  อาจมีสาเหตุจากหัวใจทำงานผิดปกติ
hypothalamusไฮโพทาลามัสส่วนล่างของสมองส่วนหน้าที่ยื่นออกมาติดกับต่อมใต้สมอง เซลล์ประสาทของสมองบริเวณนี้ส่วนมากทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนประสาทหลายชนิด ซึ่งควบคุมการสังเคราะห์ฮอร์โมนภายในต่อมใต้สมอง
hypothesisสมมติฐานข้อสมมุติที่ตั้งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหาและตั้งกฏหรือทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากกฏการณ์นั้น
Hzเฮิรตซ์หน่วยของความถี่ ดู Hertz