เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 33 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Management techniqueเทคนิคการจัดการเทคนิคการจัดการ
Manufacturing productionการผลิตทางอุตสาหกรรมการผลิตทางอุตสาหกรรม
Marginal Abatement Cost Curvesไม่ระบุศัพท์บัญญัติMACCsเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย
marginal costไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น
Market disruptionการก่อกวนตลาดการก่อกวนตลาด
market distortionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบิดเบือนทางการตลาด
market failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลวของตลาด
Market penetrationการเจาะตลาดการเจาะตลาด
Marketing facilityสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการตลาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการตลาด
Marketing techniqueเทคนิคการตลาดเทคนิคการตลาด
Mathematical analysisคณิตวิเคราะห์คณิตวิเคราะห์
Mathematical analysisการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical modelตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
Metropolitan financeการคลังของมหานครการคลังของมหานคร
Metropolitan governmentคณะผู้บริหารมหานครคณะผู้บริหารมหานคร
Military expenditureรายจ่ายทางการทหารรายจ่ายทางการทหาร
Millennium Development Goalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติMDGsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
Mineralแร่แร่
Mineral industryอุตสาหกรรมแร่อุตสาหกรรมแร่
Mineral resourcesทรัพยากรแร่ทรัพยากรแร่
Miningการทำเหมืองแร่การทำเหมืองแร่
Monetary analysisการวิเคราะห์ภาวะการเงินการวิเคราะห์ภาวะการเงิน
Monetary circulationการหมุนเวียนทางการเงินการหมุนเวียนทางการเงิน
Monetary indicatorสิ่งชี้ภาวะการเงินสิ่งชี้ภาวะการเงิน
Monetary indicatorเครื่องชี้บอกภาวะการเงินเครื่องชี้บอกภาวะการเงิน
Monetary transferการถ่ายโอนเงินทุนการถ่ายโอนเงินทุน
money marketไม่ระบุศัพท์บัญญัติตลาดสำหรับการกู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อ รวมทั้งการซื้อขายตราสารทางการเงินในระยะสั้น (หากเป็นระยะยาวเรียกว่าตลาดทุน หรือ capital market) หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตลาดทางการเงินรวมทั้งการกำกับดูแลที่สำคัญได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย
Mortgage loanเงินกู้โดยมีการจำนองเงินกู้โดยมีการจำนอง
Multifibre arrangementข้อตกลงว่าด้วยสิ่งทอข้อตกลงว่าด้วยสิ่งทอ
Multilateral Investment Guarantee Agencyสำนักประกันการลงทุนพหุภาคีสำนักประกันการลงทุนพหุภาคี
Multinational enterpriseวิสาหกิจข้ามชาติวิสาหกิจข้ามชาติ
Multiple currency practiceอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล
Multiplier (Economics)ตัวคูณ (เศรษฐศาสตร์)ตัวคูณ (เศรษฐศาสตร์)