เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 12 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Hedgingการป้องกันความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง
High technology industryอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industryอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry
Highly indebted countryประเทศที่มีหนี้สินมากประเทศที่มีหนี้สินมาก
Holding companyบริษัทแม่บริษัทแม่
Home economicsคหเศรษฐศาสตร์คหเศรษฐศาสตร์
Horizontal integrationการรวมหน่วยตามแนวนอนการรวมหน่วยตามแนวนอน
Houseบ้านบ้าน
Household productivityผลิตภาพของครัวเรือนผลิตภาพของครัวเรือน
Housing financeการเงินเพื่อการเคหะการเงินเพื่อการเคหะ
Housing marketตลาดการเคหะตลาดการเคหะ
Housing policyนโนบายเกี่ยวกับการเคหะนโนบายเกี่ยวกับการเคหะ
Housing rentค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้าน