คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 48 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
scannerไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแกนเนอร์,เครื่องกราดตรวจ
screen saverไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมรักษาจอ
search๑. ค้นหา ๒. การค้นหา๑. ค้นหา ๒. การค้นหา
secondary storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยเก็บรอง
securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมั่นคงปลอดภัย
semiconductorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งตัวนำ
serial portไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเข้า/ออกแบบขนาน
serverไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบริการ
sharewareไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชร์แวร์
Signal processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลสัญญาณ
Signal processing -- Digital techniquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลสัญญาณดิจิทัล
signatureลายเซ็นลายเซ็น, ลายมือชื่อ
simulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำลองแบบ
Small Computer System Interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติSCSIสกัสชี
Smalltalkไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาสมอลล์ทอล์ก
smartสมาร์ตสมาร์ต
smart cardบัตรสมาร์ตบัตรสมาร์ต, บัตรเก่ง
socketเต้ารับเต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack] สามารถเขียนทับศัพท์เป็น ซ็อกเก็ต
software๑. ซอฟต์แวร์ ๒. ส่วนชุดคำสั่ง๑. ซอฟต์แวร์ ๒. ส่วนชุดคำสั่ง
software houseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ผลิตซอฟต์แวร์
Software interface ไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์
software piracyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละเมิดซอฟต์แวร์
sortไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเรียง
source codeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสต้นฉบับ
Special charactersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักขระพิเศษ
speech recognitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จำเสียงพูด
speech synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์เสียง
spreadsheetไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปรดชีต แผ่นตารางทำการ
storageหน่วยเก็บหน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่ง และข้อมูลของคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำลอง
structural languageภาษาโครงสร้างเทคนิคในการใช้โครงสร้างควบคุมภายในภาษาโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่ได้ไม่ซับซ้อนมากเกินไป โครงสร้างควบคุมที่ใช้กันได้แก่ การทำงานตามลำดับ การทำงานซ้ำตามเงื่อนไข การเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เทคนิคนี้นิยมใช้กันในภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่
structural programmingการเขียนโปรแกรมโครงสร้างการเขียนโปรแกรมโดยใช้เฉพาะโครงสร้างควบมากเกินไปคุมที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้โปรแกรมซับซ้อนมากเกินไป วิธีนี้ช่วยช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น อันจะทำให้แก้ไขดัดแปลงโปรแกรมได้ง่ายขึ้นด้วย
Structured programmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมโครงสร้าง
Structured Query Languageไม่ระบุศัพท์บัญญัติSQLภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
subroutineโปรแกรมย่อยโปรแกรมที่ถูกโปรแกรมอื่นเรียกใช้งาน
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง คิดคำนวณได้เร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เดิมที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคอมพิวเตอร์ Cray-1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัท Cray Research และต่อมามีผู้พัฒนาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกมาก รวมทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่นด้วย ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก และโดยทั่วไปถือว่าจะต้องเร็วกว่า 300 MFLOPS คือคำนวณเลขจุดลอยตัวได้เกินกว่า 300 ล้านคำสั่งต่อวินาที ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงยิ่ง (high performance computer)
surge protectorเครื่องป้องกันไฟกระชากอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างคอมพิวเตอร์กับกระแสไฟฟ้าบ้าน และป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่กระชากขึ้นสูง โดยกระทันหัน อย่างไรก็ตามเครื่องนี้จะไม่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับได้
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารข้อมูลแบบซินโครนัสที่มีลำดับชั้น
syntax errorผิดไวยากรณ์ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข
systemระบบที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback)
system dateไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันที่ระบบ
System designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบระบบ
system softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟแวร์ระบบ
system supportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสนับสนุนระบบ
systems analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ระบบ
systems analystไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิเคราะห์ระบบ
systems designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบระบบ
Systems Performanace Evaluation Cooperativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติSPECผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Systems programming (Computer science))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมระบบ