คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 17 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Object-oriented databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
Object-oriented programming (Computer science))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented technologies ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Off-line ไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอกสาย
Office Automation ไม่ระบุศัพท์บัญญัติOA การสำนักงานอัตโนมัติ
On-line ไม่ระบุศัพท์บัญญัติในสาย เชื่อมตรง
On-line help ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำอธิบายแบบทันที
Online data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์
Online databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูลแบบออนไลน์
Operating system ไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบปฏิบัติการ
Operator ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพนักงานปฏิบัติการ
optical character readerเครื่องอ่านอักขระด้วยแสงOCRเครื่องอ่านอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์
Optical Character Recognitionการรู้จำอักขระด้วยแสงOCRการรู้จำอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์
Optical communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารด้วยแสง
Optical disk ไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานแสง
Original Equipment Manufacturer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติOEM โออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม
Output ไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่งออก เอาต์พุต ผลลัพธ์