คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 20 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Nano ไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโน
Nanosecond ไม่ระบุศัพท์บัญญัตินาโนวินาที
National Computer Committeeไม่ระบุศัพท์บัญญัติNCCคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ
Natural language ไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาธรรมชาติ
Natural language processing ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลภาษาธรรมชาติ
Natural language processing (Computer science))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์)
Near Letter Quality ไม่ระบุศัพท์บัญญัติNLQ คุณภาพใกล้เคียงจดหมาย
Netiquetteไม่ระบุศัพท์บัญญัติจรรยามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต
Netscapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเน็ตสเคป
Netscape Navigatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเน็ตสเคปนาวิเกเตอร์
NetWareไม่ระบุศัพท์บัญญัติเน็ตแวร์
Network ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่าย ข่ายงาน
Network administrator ไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้บริหารเครือข่าย
Network operating system ไม่ระบุศัพท์บัญญัติNOS ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
Network server ไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบริการเครือข่าย
Node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง
Noise ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณรบกวน
Num Lock key ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นตรึงตัวเลข
Number crunching ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำนวณเลข
Numeric keypad ไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มแป้นตัวเลข