คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 45 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Machine ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่อง
Machine code ไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสเครื่อง
Machine instruction ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำสั่งเครื่อง
Machine-readable ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอ่านได้
Macro ไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโคร
Magnetic disk ไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานแม่เหล็ก
Magnetic Ink Character Recognition ไม่ระบุศัพท์บัญญัติMICR การรู้จำอักขระหมึก
Mail merge ไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสานจ่าหน้า
Mailbox เมลบอกซ์ตู้ไปรษณีย์
Main memory ไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยความจำหลัก
Mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระดับใหญ่ สามารถใช้คำว่า Mainframe แทน Mainframe computer ได้
Master file ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟ้มหลัก
Math coprocessor ไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์
Mega ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมกะ
Megabyte ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมกะไบต์
Menu ไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการเลือก
Menu bar ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบรายการเลือก
Merge ไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสาน
Message ไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อความ
Metropolitan Area Network ไม่ระบุศัพท์บัญญัติMAN เครือข่ายมหานคร
microไมโครไมโคร
Micro Channel Architecture ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาปัตยกรรมบัส
Microcode ไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสคำสั่งจุลภาค
Microcomputerไมโครคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระดับเล็กมาก
Microprocessor ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโพรเซสเซอร์
Microprogramming ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนคำสั่งจุลภาค
Microsoft Disk Operating Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติMS-DOSเอ็มเอส ดอส ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จากค่ายไมโครซอฟต์
Million Floating Point Operations Per Second ไม่ระบุศัพท์บัญญัติMFLOPSเมกะฟลอปส์
Million Instruction Per Second ไม่ระบุศัพท์บัญญัติMIPS ล้านคำสั่งต่อวินาที
Minicomputerมินิคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระดับกลาง
mode๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ
Model ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบจำลอง ตัวแบบ
Modula-2 ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมดูลา-ทู
Modulator/Demodulatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติModem โมเด็ม
Monitor ไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอภาพ
Monochrome ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเดียว
Motherboard ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงหลัก
Mouse เมาส์เมาส์
Multifunction board ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงวงจรหลายหน้าที่
Multiplexer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัลติเพล็กเซอร์
Multiprocessing ไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัลติโพรเซสซิง
Multitasking ไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัลติทาสกิง
Multiuser system ไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบหลายผู้ใช้
Musical Instrument Digital Interface ไม่ระบุศัพท์บัญญัติMIDI กฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์
Mylar ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมลาร์