คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 29 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Label ไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้าย
Laptop computer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก
Laser printer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์เลเซอร์
Letter quality ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด
Library ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลัง
Light pen ไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากกาแสง
Light-Emitting Diode ไม่ระบุศัพท์บัญญัติLED ไดโอดเปล่งแสง
Line editorไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณาธิการรายบรรทัด
Line feed ไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้อนบรรทัด
Line graph ไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟเส้น
Line printer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์รายบรรทัด
Line spacing ไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะห่างบรรทัด
Linear programmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมเชิงเส้น
Lines per minute ไม่ระบุศัพท์บัญญัติLPM บรรทัดต่อนาที
Liquid crystal display ไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอผลึกเหลว
LISP ไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาลิสป์
Load๑. บรรจุ ๒. ภาระ๑. บรรจุ ๒. ภาระ
Loader ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมบรรจุ
Local Area Network ไม่ระบุศัพท์บัญญัติLAN ระบบแลน เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ระบบข่ายงานขนาดเล็ก
Local bus ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลคอลบัส
Localization ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
Log off ไม่ระบุศัพท์บัญญัติลงบันทึกปิด
Log on ไม่ระบุศัพท์บัญญัติลงบันทึกเปิด
Logic ไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรรกะ
Logic programmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมเชิงตรรกะ
Logo ไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาโลก
Loop ไม่ระบุศัพท์บัญญัติวนซ้ำ
Low level language ไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาระดับต่ำ
Low resolution ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคมชัดต่ำ