คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 33 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
iconไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญลักษณ์ภาพที่ใช้ในระบบวินโดว์
Image processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลภาพ
impact printerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์แบบกระทบ
importไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำแฟ้มเข้า
informaticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนเทศศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ
Information superhighwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางด่วนข้อมูล
information systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสารสนเทศ
Information technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ
initializeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำหนดค่าตั้งต้น
inkjet printerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
inputไม่ระบุศัพท์บัญญัติ(สิ่ง) เข้า
input deviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์รับเข้า
Input/output systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติI/O systemระบบรับเข้า/ส่งออก
Insert keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติIns key แป้นแทรก
Insert modeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรก
INSTALL.BATไม่ระบุศัพท์บัญญัติEXEโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้
Installation program ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมติดตั้ง
Integer programmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม
Integrated programไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมเบ็ดเสร็จ
Integrated Services Digital Networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
Intelligent tutoring systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ
Interactive program ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมแบบโต้ตอบ
Interface ไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่อประสาน
Interlace ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสอดประสาน
International Business Machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติIBMบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
Internetอินเทอร์เน็ตเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่มีแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก คำๆ นี้มักจะเขียนผิดเป็น "อินเตอร์เน็ต" หรือ "อินเตอร์เน็ท"
Internet domain nameไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดเมนเนม
Internet marketingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตลาดอินเตอร์เน็ต
Internet Relay Chatไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต
Internet telephonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต
Interpreterไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแปลคำสั่ง
Interrupt ไม่ระบุศัพท์บัญญัติขัดจังหวะ