คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 30 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุความหมาย
Echoไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะท้อนการทำงานให้เห็น
Editไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณาธิการ
Editorไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรณาธิการ หรือ โปรแกรมบรรณาธิการ
Electronic data interchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติEDIการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Electronic data processing -- Distributedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย
Electronic file ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์
Electronic gameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic mail messageไม่ระบุศัพท์บัญญัติจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Emulatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเลียนแบบ
Encodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติ1. การเข้ารหัส 2. การลงรหัส
Encryptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้ารหัสลับ
End keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นจบ
end userไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ใช้ขั้นสุดท้าย
Enhanced Graphics Adapterไม่ระบุศัพท์บัญญัติEGAตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอ
Enhanced Small Device Interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติESDIตัวประสานอุปกรณ์ขนาดเล็ก
Enter keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นป้อนเข้า
eraseไม่ระบุศัพท์บัญญัติลบ ลบทิ้ง ลบออก
ergonomicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยศาสตร์
errorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาด
error messageไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อความระบุความผิดพลาด
Error message (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
executeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดำเนินงาน ทำงาน
expanded memory systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติEMSหน่วยความจำส่วนขยายเวลาใช้ระบบปฏิบัติการ DOS
expansion slotไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเสียบขยาย
exportไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่งแฟ้มออก
extended memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยความจำส่วนเพิ่ม
extensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนขยายของแฟ้ม, สกุลแฟ้ม