คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 46 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
dataไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูล
Data Communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารข้อมูล
Data entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกข้อมูล
Data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูล
Data protectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันข้อมูล
Data structure (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูล
Database designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบฐานข้อมูล
Database Management Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติDBMSระบบจัดการฐานข้อมูล
Database securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยในฐานข้อมูล
Debugไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจหาข้อบกพร่อง
Debugging in computer scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีบัก
Decryptไม่ระบุศัพท์บัญญัติถอดรหัส
Dedicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเ้ฉพาะงาน
Default1) โดยปริยาย 2) ค่าโดยปริยาย1) โดยปริยาย 2) ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value]
Delete keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแ้ป้นลบ
Delimiterไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวคั่น
Demoไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาธิต
Desktopไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมเดสก์ทอป
Desktop publishing ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ
Desktop publishingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ
Device driverไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมขับอุปกรณ์
Dhtml (Document markup language)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอชทีเอ็มแอล
Diaglog boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอบสนทนา
Diagnostic programไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมวินิจฉัย
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ)
Digitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิทัล เชิงเลข มีความหมายโดยนัยว่าเป็นระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สัญญาณ หรือทำงานด้วยสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเลขโดด (digit) โดยเฉพาะที่เป็นเลขฐานสองคือ เลข 0 กับ 1
Digital communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
Digitizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปลงเป็นเลข การเปลียนแปลงภาพบนกระดาษให้เป็นสัญญาณเลข สำหรับบันทึก เก็บ และนำมาแสดงผลได้
Directoryสารบบสารบบ
Diskไม่ระบุศัพท์บัญญัติจาน, จานแม่เหล็ก
Disk driveหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึกหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึก
Disk Operating SystemระบบปฏิบัติการDOSระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
Disketteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นบันทึก (ดู floppy disk)
Displayไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสดงข้อความข่าวสารทางจอภาพ
Documentไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลงานใดๆ ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมประยุกต์แล้วเก็บบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลในแผ่นดิสก์
Documentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารกำกับโปรแกรม
DOS promptไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวพร้อม เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หากเครื่องของเรามีฮาร์ดิสก์ ข้อความสุดท้ายที่จะเห็นบนจอก็คือ C> ข้อความนี้ก็คือตัวพร้อม ซึ่งแสดงว่า DOS พร้อมรับคำสั่ง
Dot matrix printerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์ดอทแมทริก
Double clickไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือกและสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งที่เลือกทันที
Downไม่ระบุศัพท์บัญญัติขัดข้อง, ใช้การไม่ได้
Downloadบรรจุลงการส่งข้อมูลจากแม่ข่ายไปยังเครือข่าย

เขียนทับศัพท์เป็น ดาวน์โหลด

driveหน่วยขับหน่วยขับ
Dual In-Line Package switchไม่ระบุศัพท์บัญญัติDIP switchสวิตซ์ขนาดเล็กมากที่ใช้สำหรับเปิดปิดส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์
Dumb terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปลายทางแบบใบ้
DVD-ROMไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีวีดี-รอม