คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 49 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Campus Area Network ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่ายวิทยาเขต
CAPTCHAไม่ระบุศัพท์บัญญัติCAPTCHA - Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apart มักจะออกเสียงว่า แคปช่า
CD-ROMซีดีรอมซีดีรอม
CGI (Computer network protocol)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีจีไอ (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
characterอักขระอักขระ
Characters per second ไม่ระบุศัพท์บัญญัติCPS อักขระต่อวินาที
chipชิปชิป
Clickคลิกการใช้นิ้วกดลงไปปุ่มของเมาส์ แล้วดีดนิ้วออกทันที โดยมากจะหมายถึงการใช้นิ้วกดไปที่ปุ่มซ้ายของเมาส์ แต่ถ้ากดที่ปุ่มขวาของเมาส์ จะเรียกว่า คลิกขวา
clientไคลเอนต์ลูกค้า (เครื่อง) ผู้รับบริการ
Client server computingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์
clip๑. เล็ม, ขริบ ๒. สิ่งบันทึก๑. เล็ม, ขริบ ๒. สิ่งบันทึก
clipboardคลิปบอร์ดคลิปบอร์ด
Coding theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีรหัส
Color computer graphicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์กราฟิกสี
Communication channelไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางการสื่อสารข้อมูล
Compact discไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมแพกต์ดิสก์
Compiler (computer program)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมไพเลอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
compressบีบ, อัด, บีบอัดบีบ, อัด, บีบอัด
Computer aided designไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
Computer aided engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
Computer aided manufacturไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต
Computer algorithmไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพวิเตอร์อัลกอริทึม
Computer and childrenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์กับเด็ก
Computer animationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
Computer assist instructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Computer assist instuctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Computer gameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกมคอมพิวเตอร์
Computer graphicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer integrat manufacturing systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบผสมผสาน
Computer interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส
Computer manag instructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์จัดการสอน
Computer networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer network resourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer organizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer printerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์ (ระบบประมวลผลข้อมูล)
Computer securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
configurationโครงแบบโครงแบบ
CORBA (Computer architecture)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอร์บา (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์)
Course wareไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมบทเรียน
Coursewareไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์ช่วยสอน
CP/M (Computer operating system)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีพี/เอ็ม (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Ctrl-Alt-Delไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกดแป้นสามแป้นพร้อมกันเพื่อเริ่มเครื่องใหม่
Cursorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอร์เซอร์
Curve fittingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับเส้นโค้ง
cut and pasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดแปะ
cyberไซเบอร์ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"

คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ

cyberspace

cyberporn

cybersex

Cybercafeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซเบอร์คาเฟ
cybernaticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซเบอร์เนติกส์ วิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุม
Cyberneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซเบอร์เนติกส์