ชีวจริยธรรม

หมวด ชีวจริยธรรม
มีคำศัพท์ 29 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 2 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
A
B
C
DEFGH
I
J
K
L
M
N
OP
Q
RSTU
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
umbilical cord bloodumbilical cord bloodคือเลือดที่ได้จากสายสะดือซึ่งมีเซลล์ต้นกำเนิด ของเม็ดเลือด (hematopoietic cell) ซึ่งยังไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป (differentiate) เซลล์เหล่านี้จะได้มาหลังจากทารกคลอดแล้ว และจะเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับทารกนั้นหรือเพื่อคนอื่นๆ ต่อไปได้
umbilical cord blood banksumbilical cord blood banksธนาคารเลือดจากรก