ชีวจริยธรรม

หมวด ชีวจริยธรรม
มีคำศัพท์ 29 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
A
B
C
DEFGH
I
J
K
L
M
N
OP
Q
RSTU
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
embryoembryoระยะการพัฒนาของตัวอ่อนที่อยู่ในช่วงระหว่าง 9 สัปดาห์หลังจากปฏิสนธิ ต่อเนื่องจากเซลล์ตัวอ่อนระยะที่พัฒนาไปเป็นเซลล์ใดก็ได้ (totipotent cell) กลายเป็นตัวอ่อนที่มีอวัยวะพื้นฐาน ระยะตัวอ่อนนี้รวมถึงระยะ zygote blastocyst และ pre-embryo
embryo banksembryo banksธนาคารตัวอ่อน
Embryo splittingEmbryo splittingการโคลนนิ่งตัวอ่อน (embryo cloning) เนื่องจากเป็นการทำให้เกิดตัวอ่อนหลายตัวที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน โดยที่เซลล์ของตัวอ่อนจะถูกแบ่งออกไปตั้งแต่เซลล์ยังอยู่ในระยะที่สามารถ แบ่งตัวเพื่อเกิดตัวอ่อนที่เหมือนกันได้ และเซลล์ที่ถูกแยกไปจะสามารถพัฒนาเป็นตัว
embryonic stem cellembryonic stem cellESสเต็มเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนระยะแรกๆ มักได้มาจากตัวอ่อนหลังจากปฏิสนธิจนถึง 14 วัน ซึ่งเซลล์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากเซลล์จะยังคงคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ได้ เซลล์เหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิต