การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 16 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Wageไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าแรงงาน
Wageไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าจ้าง
Wage rate varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่างอัตราค่าแรง
Wages accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีจ่ายค่าจ้าง
Warrantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
Wasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติของสูญเสีย
Weighted averageไม่ระบุศัพท์บัญญัติถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
Withholding taxไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Without rightsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีสิทธิ์
Work in processไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานระหว่างทำ
Work in progressไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานระหว่างผลิต
Work orderไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำสั่งผลิต
Working capitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินทุนหมุนเวียน
Write downไม่ระบุศัพท์บัญญัติลดค่า
Write offไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี, ตัดออก
Write upไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มค่า