การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 16 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Valuation accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีปรับมูลค่า
Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่า
Value addedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่าเพิ่ม
Value added taxไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม
Variable budgetไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบประมาณผันแปร
Variable costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนผันแปร
Variable costingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีต้นทุนผันแปร
Varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่าง
Vehicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติยานพาหนะ
Vendorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพ่อค้า
Verifyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิสูจน์ยืนยัน
Volume varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่างในปริมาณการผลิต
Voucherไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบสำคัญ
Voucher registerไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะเบียนใบสำคัญจ่าย
Voucher systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบในสำคัญจ่าย
Vouchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบใบสำคัญ