การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 12 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Unadjusted trail balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบทดลองก่อนปรับปรุง
Unappropriated retained earningsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
Uncontrollable costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้
Unearned revenueไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้รอการตัดบัญชี
Unfavorable varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่างที่ไม่พอใจ
Unissued capital sharesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
Unit costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนต่อหน่วย
Unit priceไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาต่อหน่วย
Unrealized gain (loss)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไร (ขาดทุน) ที่ไม่เกิดขึ้น
Unrealized revenueไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น
Unused letter of creditไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน
Useful lifeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุการใช้งาน