การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 60 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Safety stockไม่ระบุศัพท์บัญญัติของคลังในระดับที่ปลอดภัย
Salaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินเดือน
Saleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาย
Sales day bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดรายวันขาย
Sales discountไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนลดจ่าย
Sales invoiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบกำกับสินค้า
Sales journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดรายวันขาย
Sales ledgerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีแยกประเภทลูกหนี้
Sales returnไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินค้ารับคืน
Sales valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาขาย
Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่าง
Scheduleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางเวลา
Scrapไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษซาก
Scrap valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคามูลค่าซาก, มูลค่าเศษซาก
Secured bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
Securities companyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัทหลักทรัพย์
Securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักทรัพย์
Security portfolioไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มหลักทรัพย์
Sellไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาย
Sellerไม่ระบุศัพท์บัญญัติพ่อค้า
Selling expenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายในการขาย
Semi-fixed costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนกึ่งคงที่
Service-hours methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีชั่วโมงทำงาน
Shareไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้น
Shareholderไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ถือหุ้น
Shareholders’ equityไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนของผู้ถือหุ้น
Short term liabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สินระยะสั้น
Single currency interest rate swapไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินเดียวกัน
Single entry systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบบัญชีเดี่ยว
Single step income statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
Sinking fundไม่ระบุศัพท์บัญญัติกองทุนจม
Sinking fund methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีกองทุนจม
Spoilageไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเสีย
Stamp dutyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากรแสตมป์
Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรฐาน
Standard costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนมาตรฐาน
Standard costingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
Standard priceไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคามาตรฐาน
Standby letter of creditไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน
State enterpriseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรัฐวิสาหกิจ
Stated valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่าที่กำหนด
Statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบ, ใบแจ้งยอด
Statement of changes in financial positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
Statement of financial positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบแสดงฐานะการเงิน
Statement of sources and applications of fundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน
Stockไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้นทุน
Stock dividendไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้นปันผล
Stock splitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกหุ้นทุน
Straight line methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเส้นตรง
Subsidiaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาขาย่อย
Subsidiary accountsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีย่อย
Subsidiary companyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัทย่อย
Subsidiary ledgerไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดแยกประเภทย่อย
Subsidizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลดลง
Sum of the years digits methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีนับผลรวมจำนวนปี
Sunk costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนจม
Supplementary statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดประกอบ
Supplyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุ
Surplusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเกิน
Suspense accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีพัก