การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 33 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Rate of returnไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราผลตอบแทน
Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วน
Raw materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุดิบ
Re-performanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองปฏิบัติ
Real accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีจริง
Realized gain (loss)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว
Realized revenueไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้ที่เกิดขึ้น
Receiptไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบเสร็จรับเงิน
Receivableไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกหนี้
Receivableไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกหนี้
Reconciliationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิสูจน์ยอด
Related companyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Reliabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่อถือได้
Rentไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเช่า
Repairไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าซ่อมแซม
Replacement costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน
Reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำรอง
Residual valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาคงเหลือ
Responsibility accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีตามความรับผิดชอบ
Retail priceไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาขายปลีก
Retained earningsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรสะสม
Retained earnings statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบกำไรสะสม
Retention moneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินวางประกัน
Return on common equityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
Revaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตีราคาใหม่
Revenueไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้
Revenue accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีกำไรขาดทุน
Revenue expenditureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายจ่ายฝ่ายรายได้
Revenue incomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้
Revenue realization principleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักการเกิดขึ้นของรายได้
Revenue recognitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้รายได้
Reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติทบทวน
Royaltyไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าสิทธิ