การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 28 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Machineryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจักร
Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าบำรุงรักษา
Managed costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนที่ควบคุมได้
Management auditไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบการจัดการ
Management Information Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติMISระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Manufacturing costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนผลิตภัณฑ์
Manufacturing expenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายโรงงาน
Manufacturing overheadไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายในการผลิต
Marginal depositไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินประกัน
Mark onไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเพิ่มจากต้นทุน
Markdownไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ลดราคา
Market priceไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาตลาด
Market researchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิจัยทางการตลาด
Market valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่าราคาตลาด
Marketable securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
Marketing researchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิจัยตลาด
Master budgetไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบประมาณใหญ่
Matchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย
Materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุดิบ
Material costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนวัสดุ
Materialityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาระสำคัญ
Memorandum of associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือบริคณห์สนธิ
Mergerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมกิจการ
Merger accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ
Monthly statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบแจ้งยอดประจำเดือน
Mortgageไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนอง
Moving averageไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
Multiple step income statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น