การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 26 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Labor varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่างค่าแรง
Landไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ดิน
Land mortgageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน
Last In, First Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติLIFOการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน
Ledger accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีแยกประเภท
Legal mortgageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักทรัพย์ทางกฎหมาย
Letter of comfortไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือรับทราบภาระหนี้สิน
Letter of creditไม่ระบุศัพท์บัญญัติL/Cเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
Letter of undertakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
Liabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สิน
Liability dividendไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล
Limited life assetไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด
Limited partnershipไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้างหุ้นส่วนจำกัด
Liquidation valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่าการชำระบัญชี
Liquidity ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนสภาพคล่อง
Listed companyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัทจดทะเบียน
Listed securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักทรัพย์จดทะเบียน
Loan payableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าหนี้เงินกู้
Loan receivableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินให้กู้
Local area networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติLANเชื่อมเข้าโดยตรงกับ
Long term contractไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาระยะยาว
Long term debtไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้ระยะยาว
Long term liabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สินระยะยาว
Lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดทุน
Loss per shareไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดทุนต่อหุ้น
Lower of cost or marketไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า