การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 34 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Incomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้
Income taxไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษีเงินได้นิติบุคคล
Incrementalไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเพิ่ม
Incremental revenueไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้ส่วนเพิ่ม
Independentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นอิสระ
Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนี
Indirect costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนทางอ้อม
Indirect cost centreไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ต้นทุนทางอ้อม
Indirect expenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายทางอ้อม
Indirect laborไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าแรงทางอ้อม
Indirect materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุทางอ้อม
Indorseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลักหลัง
Inflationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง
Input taxไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษีซื้อ
Installmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินค่างวด
Installment method of accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง
Installment saleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขายผ่อนส่ง
Instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักฐาน
Intanbible assetไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
Intangibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับต้องไม่ได้
Intangible fixed assetไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน
Interestไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกเบี้ย
Interest rate futuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
Interim dividendไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินปันผลระหว่างกาล
Interim financial statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบการเงินระหว่างกาล
Internal auditไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบบัญชีภายใน
Internal controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมภายใน
Internal control systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการควบคุมภายใน
Inventoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินค้าคงเหลือ
Inventory controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมสินค้าคงเหลือ
Inventory turnoverไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการหมุนของสินค้า
Investing activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมการลงทุน
Investmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินลงทุน
Invoiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบกำกับสินค้า