การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 17 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Gainsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไร
General journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดบัญชีรายวันทั่วไป
General ledgerไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
Generally Accepted Accounting Principlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติ(GAAP)หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป
Goodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินค้า
Goods in processไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินค้าระหว่างผลิต
Goods on consignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินค้าฝากขาย
Goodwillไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าความนิยม
Governmental accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีรัฐบาล
Grossไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อนหักรายจ่าย
Gross book valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาตามบัญชียกมา
Gross earnings, gross incomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรขั้นต้น
Gross lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดทุนขั้นต้น
Gross profitไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรขั้นต้น
Gross profit methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น
Group depreciation methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม
Guaranteed bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้นกู้ที่มีประกัน