การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 23 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Earned surplusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรสะสม
Earningsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรสุทธิ
Earnings Before Interest After Taxไม่ระบุศัพท์บัญญัติ(EBIAT)กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี
Earnings Before Per Shareไม่ระบุศัพท์บัญญัติ(EBIT)กำไรสุทธิต่อหุ้น
Earnings per shareไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรต่อหุ้น
Earnings statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบกำไรขาดทุน
Effective rate (of interest)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง
Employmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจ้างงาน
Endorseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลักหลัง
Enterprise accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีสำหรับองค์การ
Entity accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีสำหรับหน่วยงาน
Equipmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์
Errorไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อผิดพลาด
Estateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน
Estimated liabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สินโดยประมาณ
Evidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักฐาน
Exchange chequeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนเช็ค
Exchange rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราแลกเปลี่ยน
Expenditureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายจ่าย
Expenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่าย
External auditไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก
External documentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารจากแหล่งภายนอก
Extraordinary itemไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการพิเศษ