การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 112 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Capacity ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนของกำลังการผลิต
Capacity varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่างของกำลังการผลิต
Capitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุน
Capital accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีทุน
Capital assetไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินทรัพย์จากการลงทุน
Capital budgetไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบประมาณรายจ่ายการลงทุน
Capital expenditureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายจ่ายการลงทุน
Capital fundไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินกองทุนสะสม
Capital gainไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรส่วนทุน
Capital reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุนสำรอง
Capital stockไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุนเรือนหุ้น
Capital surplusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเกินทุน
Carry forwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดยกไป
Carrying costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
Cashไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินสด
Cash accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีเงินสด
Cash at bankไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินฝากธนาคาร
Cash basisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์เงินสด
Cash Bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติC.B.สมุดบัญชีเงินสด
Cash budgetไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบประมาณเงินสด
Cash disbursement journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดรายวันเงินสดจ่าย
Cash discountไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนลดเงินสด
Cash dividendไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินสดปันผล
Cash equivalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสเงินสด
Cash flow statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบบัญชีกระแสเงินสด
Cash inflowไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสเงินสดเข้า
Cash journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดเงินสด
Cash on handไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินสดในมือ
Cash outflowไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสเงินสดออก
Cash receipts journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดรายวันเงินสดรับ
Cash-flow budgetไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบประมาณกระแสเงินสด
Cashier’s chequeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเช็คของขวัญ
Certificate of depositไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรเงินฝาก
Certified checkไม่ระบุศัพท์บัญญัติเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน
Certified internal auditorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
Certified Public Accountantไม่ระบุศัพท์บัญญัติCPAผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Charityไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าการกุศล
Chart of accountsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผังบัญชี
Check registerไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะเบียนเช็ค
Chequeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเช็ค
Clearing accountsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีระหว่างโอน
Closing entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการปิดบัญชี
Closing trial balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบทดลองหลังปิดบัญชี
Collection periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลารอรับชำระหนี้
Combined financial statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบการเงินรวม
Commissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่านายหน้า
Common stockไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้นสามัญ
Comparative financial statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบการเงินเปรียบเทียบ
Completed contract methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา
Completenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความครบถ้วน
Compliance auditไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Composite depreciation methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
Composite depreciation rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
Compound interest depreciation methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น
Conceptไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวความคิด
Condensed financial statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบการเงินอย่างย่อ
Confirmationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยืนยันความถูกต้อง
Conservatismไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักความระมัดระวัง
Consigneeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้รับฝากขาย
Consignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝากขาย
Consignorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ฝากขาย
Consignorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ฝากขาย
Consistencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสม่ำเสมอ
Consolidated financial statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบการเงินรวม
Consolidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมกิจการ
Contingent assetไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
Contingent chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
Contingent costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น
Contingent liabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
Contra accountsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีตรงข้าม
Contractไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญา
Contribution marginไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำไรผันแปร
Control accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีคุมยอด
Controllable costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนที่สามารถควบคุมได้
Controller, comptrollerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ควบคุมบัญชี
Conversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลงสภาพ
Conversion costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนการแปลงสภาพ
Convertible bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธบัตรแปลงสภาพ
Copyrightไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิขสิทธิ์
Corporationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัท จำกัด
Costไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุน
Cost accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชีต้นทุน
Cost allocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปันส่วนต้นทุน
Cost and freightไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนบวกค่าขนส่ง
Cost and freightไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง
Cost benefit analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
Cost methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีราคาทุน
Cost of goods manufacturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ
Cost of goods soldไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนสินค้าขาย
Cost of productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนการผลิต
Cost of salesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนขาย
Cost plus pricingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตั้งราคาจากทุน
Cost unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนต่อหน่วย
Cost volume profit analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ต้นทุนจำนวนกำไร
Cost, insurance and freightไม่ระบุศัพท์บัญญัติC.I.F.ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
Creditไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครดิต
Credit balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดดุลเครดิต
Cross checkไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอบยันความถูกต้อง
Cross currency interest rate swapไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
Cross referenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอ้างอิงระหว่างกัน
Currency futuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
Currency optionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
Currency seapไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน
Current accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีเดินสะพัด
Current assetไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินทรัพย์หมุนเวียน
Current costไม่ระบุศัพท์บัญญัติราคาต้นทุนในปัจจุบัน
Current fileไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟ้มปัจจุบัน
Current liabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สินหมุนเวียน
Current operating performanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบกำไรขาดทุน, วิธีแสดงผลการดำเนินงาน
Current ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
Cutoffไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดยอด