การบัญชี

หมวด การบัญชี
มีคำศัพท์ 813 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 62 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Bad debtไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนี้สูญ
Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดคงเหลือ
Balance sheetไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบดุล
Balance sheet accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีงบดุล
Bankไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชี, ฝากเงินธนาคาร
Bank balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
Bank chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าธรรมเนียมธนาคาร
Bank confirmationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร
Bank creditไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครดิตธนาคาร
Bank discountไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนลดธนาคาร
Bank loanไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินกู้ธนาคาร
Bank noteไม่ระบุศัพท์บัญญัติธนบัตร
Bank overdraftไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
Bank reconciliationไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
Bank reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานเงินฝากธนาคาร
Bank statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร
Barterไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยน
Base periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีที่ใช้เป็นปีฐาน
Basic assumption of accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี
Basic conceptไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวความคิดเบื้องต้น
Basic principle of accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักการบัญชีเบื้องต้น
Basis of accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์ทางการบัญชี
Basis swapไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
Batch costingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง
Biasไม่ระบุศัพท์บัญญัติความลำเอียง
Bill of exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตั๋วแลกเงิน
Bill of ladingไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบตราส่งสินค้า
Bill payableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าหนี้ตั๋วเงิน
Bill receivableไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกหนี้ตั๋วเงิน
Black marketไม่ระบุศัพท์บัญญัติตลาดมืด
Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้น
Bond discountไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้
Bond premiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
Bond, debentureไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธบัตร
Book of accountไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดบัญชี
Book of original entryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดรายวันขั้นต้น
Book valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่าตามบัญชี
Book value per shareไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Bookkeeperไม่ระบุศัพท์บัญญัติพนักงานบัญชี
Bookkeepingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลงบัญชี
Boud fundไม่ระบุศัพท์บัญญัติกองทุนพันธบัตร
Bought day bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดรายวันซื้อ
Branchไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาขา
Branch accountsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีสาขา
Breakeven analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Breakeven chartไม่ระบุศัพท์บัญญัติผังแสดงจุดคุ้มทุน
Breakeven pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดคุ้มทุน
Bring forwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดยกมา
Brokerไม่ระบุศัพท์บัญญัตินายหน้า
Brokerageไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่านายหน้า
Brought forwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดยกมา
Budgetไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบประมาณ
Budget documentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกสารการจัดทำงบประมาณ
Budget manualไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่มือการจัดทำงบประมาณ
Budget periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบระยะเวลางบประมาณ
Budget varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลที่ต่างจากงบประมาณ
Budgetary controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน
Building, plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาคาร
Business combinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบกิจการ
Business risksไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสี่ยงทางธุรกิจ
Business transactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการทางธุรกิจ
By productไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตผลพลอยได้